Meny

I Grunnloven § 88 heter det at "Høiesteret dømmer i sidste Instans". Det betyr at Høyesterett er Norges øverste domstol og har hele landet som sitt virkeområde.Sammen med Storting og Regjering utgjør Høyesterett landets øverste statsorganer. 
Høyesterett har totalt tyve dommere og holder til i Høyesteretts hus i Oslo. Domstolens leder har tittelen høyesterettsjustitiarius. 

I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere. Av hensyn til saksavviklingen arbeider Høyesterett i to parallelle avdelinger. Viktige saker behandles i storkammer (elleve dommere). Når det er særdeles viktige saker som skal behandles samles hele Høyeterett til behandling i plenum.

Høyesteretts ankeutvalg består av tre høyesterettsdommere i den enkelte sak.
Alle dommerne deltar etter en skiftordning både i avdeling og i ankeutvalget.

Saksområde

Høyesterett er en ankedomstol som behandler anker over avgjørelser truffet av lavere domstoler.

Høyesterett behandler både sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Det er likevel slik at Høyesterett ikke tar stilling til skyldspørsmålet i straffesaker.

Saksbehandling

Alle saker til Høyesterett blir først behandlet av ankeutvalget. Ankeutvalget treffer avgjørelser i anker over kjennelser og beslutninger. Anker over dommer kan ikke fremmes for Høyesterett uten at ankeutvalget har henvist dem til behandling. Ankeutvalget virker som en silingsinstans for alle anker og avgjør om en sak har slik betydning at den skal slippe inn for Høyesterett. Kriteriene for når en sak kan henvises videre er gitt ved lov i både sivile saker og straffesaker. Saksbehandlingen i ankeutvalget er skriftlig, og avgjørelsene treffes der på grunnlag av sakens dokumenter.

Som landets øverste domstol skal Høyesterett sørge for rettsenhet og bidra til avklaring på områder hvor det juridiske regelverket er uklart. Høyesterett har også et ansvar for rettsutviklingen, innenfor lovgivningens rammer, der nye samfunnsproblemer krever det. Saker som reiser prinsipielle spørsmål ut over det konkrete saksforhold, vil derfor ofte slippe inn til behandling.

I Høyesterett er rettsforhandlingene nesten alltid muntlige og går for åpne dører. Men det er ingen umiddelbar bevisføring i form av parts- eller vitneforklaringer slik som i tingrett og i lagmannsrett. Høyesterett reiser heller ikke på befaring.

Offentliggjøring av avgjørelser

Avgjørelser truffet av Høyesterett og Høyesteretts ankeutvalg offentliggjøres i Norsk Retstidende og gjennom Lovdata. Nye avgjørelser er gratis tilgjengelig hos Lovdata (www.lovdata.no) i tre måneder. Kortversjon av nye avgjørelser publiseres på Høyesteretts nettsted (www.hoyesterett.no).

Siden ble sist oppdatert: 03.11.2014, kl. 10:12