Meny
Høyesteretts Hus
Åpen dag i Høyesterett 25.10.14 hadde 260 besøkende - her ser vi fra omvisningen og orienteringen i Annen avdelings rettssal

Dagens saker

27. - 28. januar 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/1188, sivil sak, anke over dom: Stiftelsen Oslo By Steinerskole mot staten v/Kunnskapsdepartementet. Forskjellsbehandling ved tildeling av offentlig støtte til privatskoler. Totalt 2 dager. 

27. - 28. januar 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2014/1825, sivil sak, anke over dom: Tine Renathe Suhr Murberg m.fl. mot Trafikkforsikringsforeningen. Krav om erstatning etter bilansvarsloven § 10 fra etterlatte etter omkommet motorsyklist som ikke hadde tegnet trafikkforsikring for sykkelen. Totalt 1 1/2 dag.

Saksliste

Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i september 2014

Ledige stillinger som utredere

I juridisk utredningsenhet er det ledig tre åremål som utreder. Åremålsperiodens lengde er syv år uten adgang til forlengelse.

I tillegg er det ledig ett til to vikariat som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Søknadsfristen er onsdag 18. februar 2015. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Høyesteretts virksomhet i 2014

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.