Meny
Høyesteretts Hus
Høyesterett i storkammer om tomtefesteavgift 9.-10.3.15

Dagens saker

5. - 6. mai 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/1766, sivl sak, anke over kjennelse: A v/verge mot staten v/Pasientskadenemnda og sak nr. 2015/184, B mot staten v/Pasidentskadenemnda. Pasientskadeordningen. Totalt 2 dager.

Saksliste

Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i september 2014

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum.
30. juni 2015 er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet vil bli markert tirsdag 30. juni 2015 kl. 11.00 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Her vil Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, være til stede.

Senere samme dag holder Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterer Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.
Les mer om Høyesterett i jubileumsåret

Jubileumsmarkering ved universitetet i Bergen

I anledning Høyesteretts 200-årsjubileum, viser Universitetet i Bergen tre utstillinger og flere arrangementer gjennom året.
Les mer om arrangementene i Bergen

Høyesterett i 1814

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høyesterett. Den holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningen opphøre. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.
Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014 

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.