Meny
Image of the Supreme court of Norway
Fra inngangspartiet inne i Norges Høyesterett

Today's hearings

21. - 21. oktober 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/636, sivil sak, anke over dom: Torleif Skotheimsvik, Polarhav AS og Polarfangst AS mot staten v/Skatt Nord. Saken  gjelder gevistbeskatning mv. som følge av overdragelse av fiskefartøyer med deltakeradgang, blant annet fra skattyter til selskaper han er aksjonær i. Totalt 1 1/2 ... 21. oktober 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2014/626, sivil sak, anke over dom: Telenor Mobile Communications AS og Telenor East Invest AS mot staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter. Spørsmål om utenlandsk kildeskatt på aksjeutbytte er en kostnad som pådras for å "erverve" skattefri inntekt, jf. skatteloven § 6-24. 1 dag....

Case list

Høyesterett i storkammer februar 2013

The Supreme Court in 2013

The number of cases that are brought to the Supreme Court, has in recent years been on the increase. Overall, more cases came in last year than in 2012.

Annual report 2013 epaper

Annual report 2013 PDF


The Supreme Court's decisions
 from chamber, Grand Chamber and plenary session, are found in English summaries, dating back to 2000, under the menu choice Summary of recent Supreme Court decisions at the top of this page.

The decisions in Norwegian are to be found under the menu choice Latest decisions. Here you will find decisions with grounds from the Appeals Committee, as well.

From January 2008 the decisions are published in full in Norwegian. Decisions with grounds from the Appeals Selection Committee are published from December 2010


The main role of the Supreme Court
is to ensure uniformity, clarity and development of the law.

The Supreme Court has general jurisdiction and hears all types of cases, civil as well as criminal, and cases pertaining to administrative law and constitutional law.

The Norwegian Supreme Court wishes to promote openness and transparency in its activities.