Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

Kristinsaken tillatt fremmet

Høyesteretts ankeutvalg har tillatt fremmet anke i Kristinsaken, Borgarting lagmannsretts dom 8. september 2016. Anken tillates fremmet for så vidt gjelder saksbehandlingen. Anken over straffutmålingen tillates ikke fremmet.

Les avgjørelsen

Ny dommer i Høyesterett

Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd 2. desember utnevnt til dommer i Høyesterett.

Borgar Høgetveit Berg, født 1970, kommer fra advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo.
Her kan du lese pressemeldingen på www.regjeringen.no

Justitiarius´ uttalelse

Justitiarius Øie ga torsdag 1.12 følgende uttalelse.

Jeg har i møte med justisminister Anders Anundsen i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Borgar Høgetveit Berg til stillingen. 

Høyesterett, 1. desember 2016
Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2015 behandlet én sak i plenum og én sak i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 56 sivile saker og 47 straffesaker.

For mer utfyllende informasjon vises til 

Årsmelding 2015 og Forretningsstatistikk

 
Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.

 

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 

Rettssaker i Høyesterett er åpne for publikum.