Meny
Høyesteretts Hus
Åpen dag i Høyesterett 25.10.14 hadde 260 besøkende - her ser vi fra omvisningen og orienteringen i Annen avdelings rettssal

Dagens saker

28. - 31. oktober 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

STORKAMMER
Sak nr. 2014/604, sivil sak, anke over dom: I Annelin Kreutzer og Personskadeforbundet LTN (partshjelpar) mot Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd, norsk filial v/generalagent Tennant Assuranse AS og II Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd,, norsk filial v/...

Saksliste

Høyesterett i storkammer 28. oktober 2014

Storkammer tirsdag 28. - fredag 31. oktober

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604 om kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade. Høyesterett i storkammer med elleve dommere behandler saken 28. - 31.10. Mer om saken

EFTA-domstolen 20 år

Innlegg ved høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Flere saker

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett i avdeling behandlet i 2013 i alt 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.