Meny
Bilde av Norges Høyesterett
Fra inngangspartiet inne i Norges Høyesterett

Dagens saker

Rettsferie

Første rettsdag etter rettsferien er tirsdag 12. august 2014

Saksliste

Bilde fra inngangspartiet Lov Sandhed Ret

Nye dommere

I Statsråd 20. juni 2014 ble advokat Arne Ringnes og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen utnevnt til dommere i Høyesterett. Arne Ringnes tiltrer mandag 18. august 2014. Wenche Elizabeth Arntzen tiltrer mandag 29. september 2014.


Innstillingsrådet for dommeres innstilling 26. mai kan leses her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/

Høyesteretts uttalelse om kandidatene til justisministeren 10. juni finnes her Høyesteretts uttalelse

EFTA-domstolen 20 år

Innlegget fra høyesterettsjustitiarius Tore Schei kan du lese her

Personskade i storkammer i oktober

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604. Saken er overført til storkammer der den skal behandles med elleve dommere. Saken gjelder kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade.

Anken kommer fra en kvinne som ble skadet i en bilulykke. Lagmannsretten har satt rentefoten til fem prosent i samsvar med vanlig praksis. Kvinnen anker for å få kapitaliseringsrentefoten satt ned for at hun i fremtiden skal få dekket sitt årlige tap. Får hun medhold i dette vil det bli fastsatt en høyere engangserstatning.

Skadelidte mener først og fremst at rentefoten må settes lavere enn til fem prosent for henne, fordi erstatningsbeløpet i hennes tilfelle må plasseres i bank etter reglene i vergemålsloven. Hun mener at det da ikke kan legges til grunn at hun vil få så høy avkastning på beløpet som er mulig ved alternative plasseringer som er aktuelle for andre. Samtidig mener hun at rentefoten generelt må settes lavere enn fem prosent. Hun mener at med den avkastning en skadelidt kan oppnå i dag, så vil ikke en rentefot på fem prosent gi full erstatning.

Anken fra skadelidte omfatter også rentefoten for menerstatningen.

Forsikringsselskapet mener at en reduksjon av rentefoten vil ha betydning for fastsettelsen av skatteulempen. Skatteulempen er en økning av erstatningsutbetalingen som gis fordi skadelidte blant annet må betale noe mer i skatt enn ved løpende årlige utbetalinger. Forsikringsselskapet mener at den prosentvise skatteulempen også må reduseres hvis rentefoten settes ned.

Ankeforhandlingen er berammet til 28. oktober 2014 og det er satt av fire dager til saken.

Høyesteretts avgjørelser

Høyesterettsavgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum, begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt anker over dom som er nektet fremmet, finner du under menyvalget avgjørelser øverst på denne siden. Her vil du i tillegg finne sammendrag av avgjørelsene tilbake til 2000.

Fra januar 2008 er avgjørelsene publisert i sin helhet.

Begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget er publisert fra desember 2010, og anker over dom som er nektet fremmet er publisert fra desember 2013.

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett har i avdeling det siste året behandlet 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.