Meny
Bilde av Norges Høyesterett
Fra inngangspartiet inne i Norges Høyesterett

Dagens saker

2. - 3. september 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/576, sivil sak, anke over dom: Staten v/Samferdselsdepartementet mot Fjord1 Fylkesbaatane AS. Saken gjelder spørsmål om Fjord1 har krav på tilleggsvederlag fra staten på grunnlag av kontrakt inngått etter tilbudskonkurranse med forhandlinger om drift av fergesamband. Totalt 2 da... 2. - 3. september 2014 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2014/384, sivil sak, anke over dom: Bonheur ASA og Ganger Rolf ASA mot staten v/Skatt Øst. Spørsmål om fritaksmetoden i sktl. § 2-38 annet ledd kommer til anvendelse når retten til konvertering etter konvertible obligasjoner ble oppgitt mot avtale om at oblligasjonseierne kunne delta i en...

Saksliste

Høyesterett i storkammer februar 2013

Rettsbetjent i Norges Høyesterett

Høyesterett søker etter en engasjert, samarbeidsvillig og positiv medarbeider til fast stilling som rettsbetjent i Norges Høyesterett.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef

Ragnhild Collet-Hanssen på telefon 22 03 59 29 eller e-post: rch@hoyesterett.no, eller rettsbetjent Morten Almås på telefon 22 03 59 60 eller e-post: mal@hoyesterett.no

Generell informasjon om Høyesterett finnes på www.hoyesterett.no.

Søknadsfristen er tirsdag 16. september 2014. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Sekretær for Høyesteretts direktør - vikariat

Høyesterett søker etter en engasjert, løsningsorientert og positiv medarbeider til et vikariat som sekretær for Høyesteretts direktør og assisterende direktør i perioden 1. desember 2014 til og med 30. juni 2016. Arbeidsoppgavene er varierte, og man jobber tett med ledelsen i Norges Høyesterett.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Ragnhild Collet-Hanssen på telefon 22 03 59 29 eller e-post: rch@hoyesterett.no

Generell informasjon om Høyesterett finnes på www.hoyesterett.no.

Søknadsfristen er torsdag 11. september 2014. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Personskade i storkammer i oktober

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604 om kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade. Høyesterett i storkammer med elleve dommere behandler saken 28.10. Mer om saken

EFTA-domstolen 20 år

Innlegg ved høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Flere saker

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett i avdeling behandlet i 2013 i alt 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.