Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett
Høyesterett i storkammer om tomtefesteavgift 9.-10.3.15

Dagens saker og saksliste

Saksliste

Ledig dommerembete

Det blir ledig et dommerembete i Norges Høyesterett.

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller svært høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget og avgjørelsenes vidtrekkende betydning gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere.

Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Etter søknadsfristens utløp, vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Toril Marie Øie, til dommerne Magnus Matningsdal og Wenche Elizabeth Arntzen eller til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50 eller Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke, tlf. 73 56 70 00.

Ønsket tiltredelse vil være 1. februar 2017. 

Søknadsfristen er onsdag 2. november 2016.

Les hele kunngjøringen her

Plenum 8. - 11. november

Justitiarius besluttet 25. mai 2016 at sak nr. 2014/2089 Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Saken gjelder spørsmål om en varslet boikott er rettstridig, jf. boikottloven § 2 bokstav a og c.

Høyesterett har innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om forholdet til EØS-konkurranseretten og etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31, jf. EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 19. april 2016 i sak E-14/15.

Saken skal behandles i plenum fordi det er reist spørsmål om disse bestemmelsene i EØS-avtalen – hvis boikotten anses å stride mot dem – kommer i strid med Grunnloven § 101 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11 om organisasjonsfrihet. Det er i så fall et spørsmål om disse bestemmelsene må gis forrang.

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2015 behandlet én sak i plenum og én sak i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 56 sivile saker og 47 straffesaker.

For mer utfyllende informasjon vises til 

Årsmelding 2015 og Forretningsstatistikk

 
Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.

 

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 

Rettssaker i Høyesterett er åpne for publikum.