Meny
Høyesteretts Hus
Domsavsigelse 12. desember 2014 i storkammersaken om kapitaliseringsrentefoten

Avgjørelse om kapitaliseringsrentefoten

Høyesterett i storkammer avsa fredag 12. desember kl. 09.15 dom i sak 2014/604 om kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade. Høyesterett i storkammer med elleve dommere behandlet saken 28. - 31.10. Sammendrag av avgjørelsen

Høyesteretts Hus fredet kulturminne

Høyesteretts Hus er den første formålsbygde justisbygningen i hovedstaden etter 1814. Bygningen er en ruvende monumentalbygning i italiensk nyrenessansestil oppført i perioden 1896 – 1903 etter tegninger av arkitekt Hans Jacob Sparre for å huse Høyesterett, Lagmannsretten og den sivile domstol, senere kalt Byretten.

Fra 1996 har bygningen kun huset Høyesterett og fikk derved tilnavnet Høyesteretts Hus. Bygningen er av gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet, gjennomført helt ned til spesialtegnete møbler og lamper.

Riksantikvar Jørn Holme overrakte 1. desember fredningsplaketten til justitiarius Tore Schei. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør samt løst inventar som er spesialtegnet til bygningen.

Flere saker

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett i avdeling behandlet i 2013 i alt 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.