Meny
Høyesteretts Hus

Jubileumsfrimerke fra Posten Norge 
Foto Sturlasson


 Jubileumsmynt fra Norges Bank

Foto Norges Bank

Embetet som justitiarius i Norges Høyesterett blir ledig

Justitiarius leder domstolen både faglig og administrativt og deltar i hovedsak på lik linje med de øvrige dommere i det daglige dommerarbeidet i Høyesterett. Justitiarius har i tillegg et særlig ansvar for Høyesteretts representasjon utad.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være svært høyt faglig kvalifiserte, ha gode lederegenskaper og være norske statsborgere.

Spørsmål om arbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Tore Schei eller til Høyesteretts direktør Gunnar Bergby, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, tlf. 22 24 51 69.

Tiltredelse 1. mars 2016.

Søknadsfrist: 12. november 2015

Les hele utlysningen på jobbnorge.no

Ledige utrederstillinger i Høyesterett

I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt, nestleder Birthe Aspehaug Buset eller nestleder Chirsti Erichsen Hurlen på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er onsdag 21. oktober 2015.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Domstolenes prøvingsrett og barnets beste-vurderingen i plenum

Høyesterett i plenum skal 9. – 12. november 2015 behandle anke i sak nr. 2015/203, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)  mot Paravene Razaei mfl. (advokat Christian Hauge). 

Saken gjelder spørsmål om tilbakesending av en afghansk familie med barn til en annen provins, der de anses å være trygge, jf. utlendingsloven § 28 femte ledd – internfluktbestemmelsen.

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum. 30. juni 1815 holdt Høyesterett sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet ble markert tirsdag 30. juni 2015 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Der var Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, til stede.

Senere samme dag holdt Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterte Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.

Les mer om Høyesterett i jubileumsåret

Høyesterettsjubiléet markeres med et nytt frimerke

For å markere Høyestereretts 200-årsjubileum, har Posten Norge gitt ut et eget frimerke med  Høyesteretts Hus som motiv.

Konsernsjef i Posten Norge Dag Mejdell, overrakte frimerket til justitiarius Tore Schei ved en mottakelse i Høyesteretts møtesal torsdag 1. oktober 2015.

Les mer om jubileumsfrimerket

Høyesteretts jubileumsbok  

I jubileumsskriftets nærmere tretti artikler beskrives Høyesteretts rolle i rettsutviklingen på ulike rettsområder, betydningsfulle utviklingstrekk fra historien og Høyesterett ved jubileet. Artiklene er skrevet av Høyesteretts dommere og andre fremtredende fagpersoner. Boken ble presentert 22. juni.

Høyesterettsjubiléet markeres med myntutgivelse

For å markere Høyesteretts 200-årsjubileum, har Norges Bank i 2015 gitt ut en 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrakte torsdag 7. mai i Høyesteretts møtesal, mynten til justitiarius Tore Schei, som mottok mynten på vegne av Høyesterett.

Mynten vil sirkulere som vanlig betalingsmynt. Mynten har samme format som den ordinære 20-kronersmynten.

Les mer om mynten og motivet

Jubileumsmarkering ved universitetet i Bergen

I anledning Høyesteretts 200-årsjubileum, viser Universitetet i Bergen tre utstillinger og flere arrangementer gjennom året.

Om Høyesteretts historie  

Universitetet i Bergen arrangerte 21. og 22.september det andre av to seminarer i forbindelse med jubileet. Det første ble arrangert 13. april med tema: "200 år med rettsavklaring og rettsutvikling.

Les mer om arrangementene i Bergen

Høyesterett i 1814

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høyesterett. Den holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningen opphøre. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.

Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014 

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.  

Universitetet i Bergen arrangerer to seminarer i forbindelse med jubileet. Det første ble arrangert 13. april med tema: "200 år med rettsavklaring og rettsutvikling. Det andre seminaret – om Høyesteretts historie – vil bli holdt 21. og 22. september.

Posten gir 3. oktober ut et frimerke i anledning jubiléet.