Meny
Illustrasjonsbilde Høyesterett

69 saker i første halvår

Høyesterett har hittil i år avsagt 69 dommer og kjennelser etter muntlig behandling. På årsbasis er antallet vanligvis mellom 100 og 130.

I tillegg mottar Høyesterett hvert år mer enn 2 000 anker over dom, kjennelse eller beslutning. Disse avgjøres ved skriftlig behandling.

Hvordan en dom blir til kan du lese om her

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett behandlet i 2016 én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig var tallet på behandlede saker 61 sivile og 48 straffesaker.
Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016 

Høyesterett i storkammer om prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 28.-29.3.12

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner 
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.
Alle rettssaker er åpne for publikum.