Meny
Høyesteretts Hus
Høyesterett i storkammer om tomtefesteavgift 9.-10.3.15

Dagens saker

Saksliste

20-kroners jubileumsmynt fra Norges Bank

Ny dommer i Høyesterett

Advokat Ingvald Falch utnevnes til dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Høyesterettsjubiléet markeres med myntutgivelse

For å markere Høyesteretts 200-årsjubileum, gir Norges Bank i 2015 ut en 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrakte torsdag 7. mai i Høyesteretts møtesal, mynten til justitiarius Tore Schei, som mottok mynten på vegne av Høyesterett.

Blant gjestene var kunstneren selv, medlemmene i Pregkomitéen og representanter for Norges Bank, samt dommerne og øvrige ansatte i Høyesterett.

Mynten vil sirkulere som vanlig betalingsmynt. Mynten har samme format som den ordinære 20-kronersmynten.

Les mer om kunstneren og motivet

Høyesterett om søkerne

Etter å ha drøftet spørsmålet med Høyesteretts dommere avga justitiarius i samtale med justisministeren den 8. mai 2015 følgende uttalelse om søkerne til det ledige embetet som høyesterettsdommer,
jf. domstolloven § 55 b fjerde ledd:

"Det er tre velkvalifiserte søkere til det ledige dommerembetet, likevel slik at Ingvald Falch og Erik Thyness peker seg særlig ut. De er begge blant våre aller dyktigste advokater. De har noe ulik faglig bakgrunn og kompetanse. I valget mellom dem er jeg enig i Innstillingsrådets rangering, blant annet ut fra Falchs noe bredere faglige erfaringsbakgrunn og hans fremragende håndtering for domstolene av tunge og prinsipielt viktige saker."  

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum.
30. juni 2015 er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet vil bli markert tirsdag 30. juni 2015 kl. 11.00 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Her vil Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, være til stede.

Senere samme dag holder Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterer Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.
Les mer om Høyesterett i jubileumsåret

Jubileumsmarkering ved universitetet i Bergen

I anledning Høyesteretts 200-årsjubileum, viser Universitetet i Bergen tre utstillinger og flere arrangementer gjennom året.
Les mer om arrangementene i Bergen

Høyesterett i 1814

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høyesterett. Den holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningen opphøre. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.
Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014 

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.