Meny
Høyesteretts Hus
Åpen dag i Høyesterett 25.10.14 hadde 260 besøkende - her ser vi fra omvisningen og orienteringen i Annen avdelings rettssal

Dagens saker

3. - 5. mars 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2014/498, sivil sak, anke over dom: Total E&P Norge AS mot staten v/Oljeskattekontoret. Oljebeskatning. Skatteloven § 13-1. Dokumentinnsyn. Totalt 3 dager.

3. - 4. mars 2015 kl. 09.15, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2014/1516, sivil sak, anke over dom: I Sandvika Bil AS mot Carl Fredrik Bøkestad og II Carl Fredrik Bøkestad mot Sandvika Bil AS. Krav om heving av bilkjøp og hva som kan regnes som "ny bil" etter kjøpekontrakten. Totalt 1 1/2 dag.

Saksliste

Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i september 2014

Høyesteretts virksomhet i 2014

I 2014 behandlet Høyesterett i avdeling 104 saker, 57 sivile og 47 straffesaker. Én av de sivile sakene ble behandlet av Høyesterett i storkammer. Bildet over viser Høyesteretts besøk på Tusenårsstedet Gulatinget i forbindelse den årlige fylkesturen i september 2014.

Høyesteretts årsmelding for 2014

Årsmeldingen som Epapir

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.