Meny
Bilde av Norges Høyesterett
Fra inngangspartiet inne i Norges Høyesterett

Dagens saker

22.- 23. april 2014 kl. 12.30 tirsdag, kl. 09.15 onsdag - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2013/2240, sivil sak, anke over dom: Staten v/Skatt Midt-Norge mot Polaris Media ASA. Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved omsetning av e-avis til redusert pris på grunn av samtidig papiravisabonnement. Totalt 1 dag. 

Saksliste

Bilde fra inngangspartiet Lov Sandhed Ret

Ledige dommerembeter

Det blir ledig to dommerembeter i Norges Høyesterett.    

Høyesterett er landets øverste domstol. Hovedoppgaven er å arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. 

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget, avgjørelsenes vidtrekkende betydning og et sterkt dommerkollegium gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende. Høyesteretts utadrettede og internasjonale virksomhet og en god studiepermisjonsordning legger til rette for faglig videreutvikling og erfaringsutveksling.  

Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter foruten direktør, 23 øvrige juriststillinger og 22 saksbehandlerstillinger. 

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden kr. 1.617.027,-. Fra dette går vanlig pensjonsinnskudd. 

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo. Ukependlere vil få dekket reiser mellom hjemsted og arbeidssted etter nærmere regler.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt.

Søkere vil kunne be om at man unntas fra den offentlige søkerlisten etter reglene i offentleglova § 25 annet ledd.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Tore Schei, til dommerne Toril Øie og Knut Kallerud eller til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50 eller Domstoladministrasjonen v/avdelingsdirektør Willy Nesset, tlf. 73 56 70 00.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfristen er onsdag 23. april 2014.  

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg.


Flere saker i 2013

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett har i avdeling det siste året behandlet 63 sivile saker og 70 straffesaker.

Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her 

Og i PDF her 

Nye dommerkonstitusjoner

I statsråd 1. november 2013 ble professor dr. juris Knut Kaasen konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 31. mars 2014 til 6. juli 2014. 

Høyesteretts avgjørelser

Høyesterettsavgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum, begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt anker over dom som er nektet fremmet, finner du under menyvalget avgjørelser øverst på denne siden. Her vil du i tillegg finne sammendrag av avgjørelsene tilbake til 2000.

Fra januar 2008 er avgjørelsene publisert i sin helhet.

Begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget er publisert fra desember 2010, og anker over dom som er nektet fremmet er publisert fra desember 2013.

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsenhet, rettsavklaring og rettsutvikling.

Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.