Meny
Forsvareraksjon - avgjørelse fra Borgarting (27.08.15)

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet fire anker som berører varetektsfengsling uten forsvarer til stede.

Les meir om
Domstolmagasinet Rett på sak (30.06.15)

Et nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak er nå å få her på domstol.no. I nummer 2/2015 kan du blant annet lese om:

Les meir om
Høyesterett 200 år (30.06.15)

Høyesterett markerer nå 200-årsjubileum. Tirsdag 30.6. kan du følge markeringen på NRK 1 fra kl 1050.  1. juli er det åpent hus i Høyesterett.

 

Les meir om
Når tiltalte er barn (08.06.15)

I Asker og Bærum tingrett startet 8. juni en sak der tiltalte er et barn. I denne artikkelen forklarer tingrettsdommer Ina Strømstad hvilke utfordringer en slik sak kan medføre.

Les meir om
Nye pressesider på domstol.no (30.04.15)

Dagens pressesider på domstol.no vil fra 11. mai 2015 bli erstattet med nye.

Les meir om
Årsrapport for domstolene 2014 (20.03.15)

Les årsrapporten for Domstoladministrasjonen og domstolene på

http://aarsmelding.domstol.no

Les meir om
Film for barn om foreldretvister (20.03.15)

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg? Det er tema for denne filmen rettet mot barn.

Les meir om
Stor auking av arbeidsrettssaker til domstolane (25.02.15)

Domstolane fekk inn 19 prosent fleire arbeidsrettssaker i 2014 enn året før.  I Rogaland er det ein auking på 100 prosent. Til saman kom det inn 1193 arbeidsrettssaker til tingrettane. Det viser ny statistikk frå Domstoladministrasjonen.

Les meir om
Rekordmange tvistesaker til domstolene (20.02.15)

Det kommer inn flere tvistesaker til domstolene enn noen gang tidligere. Samtidig er det en nedgang i antall meddomsrettssaker til tingrettene. Den samlede saksmengden har ført til press på tingrettene. For første gangen på ti år nås ikke målet om å gjennomsnittlig behandle meddomsrettssaker i løpet av tre måneder.

Les meir om
Engelsk er vanligste språk for tolking i retten (19.02.15)

Engelsk er det mest brukte språken for tolking i norske domstoler. Det viser en undersøkelse som Domstoladministrasjonen har gjennomført.

Les meir om
Opptak i retten (09.02.15)

Domstoladministrasjonen (DA) utarbeidet i 2009  en rapport om opptak i retten (lyd og bilde). DA besluttet i 2014 at det skulle gjennomføres en fornyet og oppdatert gjennomgang av sentrale problemstillinger ved opptak i retten, og oppnevnte en arbeidsgruppe ledet av sorenskriver Yngve Svendsen. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

 

Les meir om
Konferanse 2. mars 2015 - En domstol på barns premisser (06.02.15)

Barneombudet og Domstoladministrasjonen inviterer til konferansen En domstol på barns premisser. Denne finner sted 2. mars 2015 på Hotel Bristol i Oslo.

Les meir om
Gratulerer med samefolkets dag! (06.02.15)

I dag markeres samefolkets dag mange steder rundt om i landet.

Les meir om
Retningslinjer for sakkyndigarbeid (02.02.15)

Et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten har utarbeidet retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene.

Les meir om
Krekar-saken i Oslo tingrett (30.01.15)

I uke 5 behandler Oslo tingrett klagen på politiets beslutning om flytte Mulla Krekar til Kyrksæterøra. Her gis en oversikt over hvordan en slik sak behandles:

Les meir om
Bedre løsninger i foreldretvister (16.01.15)

Sør-Trøndelag tingrett og familievernkontoret i Sør-Trøndelag har etablert et prosjekt for å styrke samarbeidet i foreldretvister med høyt konfliktnivå.

Les meir om
200 år med Norges Høyesterett  (08.01.15)

I løpet av 2014 ble 200-årssjubileet av Grunnloven  rikelig markert. Nå er turen kommet til Høyesterett.

Les meir om
Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak (19.12.14)

Her kan du lese domstolmagasinet Rett på sak nr 4/2014

Bilde av Rett på sak

Les meir om
Tiltroen til domstolene slår nye rekord (18.12.14)

Nær ni av ti sier nå at de har svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene. Årets tiltroundersøkelse for domstolene bekrefter en sterk økning i tiltroen over mange år. En bemerkelsesverdig høy tillit, sier professor Peggy Brønn ved Bis institutt for kommunikasjon og kultur i siste nummer av domstolmagasinet Rett på sak.

Les meir om
Ny domstolstruktur i Oslo-regionen? (21.11.14)

Den framtidige befolkningsveksten i Oslo-regionen blir en utfordring for domstolene i området. En prosjektgruppe foreslår derfor alternative modeller for hvordan domstolene inndeles i framtiden.

Les meir om
Bruker lavest budsjettandel på domstoler (11.11.14)

Norge er det land i Europa som bruker lavest andel penger på domstolene som andel av BNP. Det viser den siste evalueringsrapporten fra Europarådets kommisjon for effektivitet i rettspleien (CEPEJ).

Les meir om
Nytt nummer av Rett på Sak (11.11.14)

I siste nummer av domstolmagasinet Rett på Sak kan du blant annet lese flere artikler om digitalisering i domstolene, om vekst i barnesaker, om hva dommerfullmektigene arbeider med samt om den nye ungdomsstraffen. Dessuten er det portrettintervju med nye tingrettsdommeren Inga Bejer Engh.

Les meir om
Første kvinnelige førstelagmann på 25 år (17.10.14)

Magni Elseim ble i dag utnevnt til førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Hun etterfølger Bjørn Solbakken. Elsheim er i dag lagdommer i samme domstol.

Les meir om
Ny animasjonsfilm: "Skal du vitne?" (13.10.14)

En ny animasjonsfilm for vitner viser hva som skjer i prosessen med en straffesak, helt fra lovbruddet skjer og til dom er avsagt. Du kan se filmen på www.domstol.no/vitne og på Youtube:

Les meir om
Domstolene og Grunnloven (03.10.14)

Mange dommere var sentrale når Grunnloven ble skrevet i 1814. På domstolenes nettsted er det publisert noen dokumenter og artikler som gir bakgrunn for grunnlovsjubileet og domstolenes rolle. Flere artikler vil bli publisert etter hvert.

Gå til www.domstol.no/1814

Les meir om
Tilståelsessak (17.09.14)

Det er mye oppmerksomhet nå om tilståelsesdom. En slik dom kan avsies etter et forenklet rettsmøte. Her kan du lese mer om hvordan og vilkårene for at en sak kan avgjøres på denne måten.

http://www.domstol.no/no/Straffesak/Sakstyper/Tilstaelsesdom/

Les meir om
Flere tvister til domstolene (28.08.14)

Domstolene får inn stadig flere saker. Økningen kommer fremst innenfor tvistemål som nå har nådd rekordnivå. Det viser halvårsstatistikken for domstolene.

Les meir om
Rekordmange saker til jordskifterettane (26.08.14)

Første halvår 2014 har det kome inn rekordmange nye saker til jordskifterettane. Nå aukar også restansane. Jordskifterettsleiar Ivar Øygard har saumfara statistikken.

Les meir om
Snubletråder i straffeprosessen (14.08.14)

En arbeidsgruppe har kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. Arbeidsgruppen anbefaler flere kompetansetiltak for å redusere antallet opphevelser.

Les meir om
Domstolmagasinet Rett på sak 2/14 (09.07.14)

Les blant annet om EØS-midler til Romania, digitale rettsmøter og intervju med ny høyesterettsdommer

Les meir om
Indre Finnmark tingrett 10 år (30.06.14)

Indre Finnmark tingrett 10 års jubileum ble høytidelig markert med gjester og taler på sankthansaften 2014. For nøyaktig for 10 år siden ble det skrevet rettshistorie da Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett ble etablert som en førsteinstansdomstol for kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby. Tingretten fikk mange lovord for godt utført arbeide.  

Les meir om
Forebygging av korrupsjon (25.06.14)

En evaluering av Norges arbeid med forebygging av korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet er nå foretatt. Rapporten er laget av Europarådets overvåkingsorgan GRECO.

Les meir om
Norden har best rettssikkerhet (23.04.14)

De nordiske land kommer i særklasse best ut i den rettssikkerhetsindeks for 2014 som World Justice Project nylig har presentert. De fire første plassene går til Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak.

Les meir om
Strukturendringer i domstolene (02.04.14)

Domstoladministrasjonen har på oppdrag av Justisdepartementet gjennomført en innhenting av synspunkter hos domstollederne om sammenslåing og samlokalisering av  domstoler.

Les meir om
Domstolloven på engelsk (21.03.14)

Nå finnes endelig domstolloven på engelsk.

Les meir om
Fra domstoler til kommuner (14.03.14)

Er det noen oppgaver som kan overføres fra domstolene til kommunene? Det spør regjeringen i forbindelse med en eventuellt kommunereform. Domstoladministrasjonen svarer ja.

Les meir om
Vitne søkes til vitne-film (06.03.14)

Domstoladministrasjonen etterlyser et vitne som vil intervjues til en film om hvordan det er å være vitne i retten. Filmen skal belyse både at vitneforklaringer er viktige og at det kan være utfordrende å vitne. 

Les meir om
Årsstatistikk for domstolene (10.02.14)

Nå er statistikkene for alle domstolene tilgjengelig. Her kan du sjekke status for din domstol når det gjelder hvor mange saker de får inn og behandler samt hvor lang saksbehandlingstiden er i gjennomsnitt. Det gjelder for Høyesterett, lagmannsretter, tingretter og jordskiftedomstolene.

Gå til www.domstol.no/statistikk

Les meir om
Samisk ordliste for juridisk terminologi (06.02.14)

Det er viktig at alle som vil, kan bruke samisk som et likestilt språk i rettsprosesser. På nettstedet for samiske læremidler finnes en juridisk ordliste på samisk, se http://ovttas.no/nb/node/14403.

Les meir om
Meddommernes tilbakeblikk på 22. juli-saken (19.12.13)

I nyeste nummer av domstolmagasinet Rett på sak kan du blant annet lese om meddommerne i 22. juli-saken og deres tilbakeblikk på saken.

 

Les meir om
Satsing på IKT og sikkerhet i domstolene, mindre til drift. (14.10.13)

- Med forslaget til statsbudsjett har vi endelig fått forståelse for behovet av å oppgradere domstolenes IKT-løsninger. Det er gledelig. Urovekkende er lavere driftsbudsjett i en tid når saksmengden øker og politiet får store økninger. Det gir grunnlag for ubalanse i straffesakskjeden. Det sier direktør Willy Nesset, Domstoladministrasjonen (DA), i en kommentar til statsbudsjettet.

Les meir om
Veileder i barnebortføringssaker (16.09.13)

Foreslår at alle barnebortføringssaker blir lagt til en rettskrets.
Barnebortføringssaker er godt egnet for rettsmekling, men vil kreve en form av spesialisering.

Les meir om
Halvårsstatistikken: Kort saksbehandlingstid forventes å øke (26.08.13)

Saker som kommer inn til tingrettene behandles fortsatt raskt, men 1. juli var det betydelig flere saker som ikke var avgjort enn på samme tid i fjor. Det er forventet at dette vil føre til lengre saksbehandlingstider i tiden som kommer. Det viser halvårsstatistikken 2013 for tingretter og lagmannsretter.

Les meir om
Vitneundersøkelse 2012 (22.08.13)

Domstoladministrasjonen har gjennomført en undersøkelse blant vitner i norske domstoler. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge hvordan vitner føler seg ivaretatt i domstolene og hva de synes om vitnestøtteordningen.

Denne første nasjonale undersøkelsen blant vitner gir domstolene og aktørene gode skussmål. Vitnene er fornøyde med ivaretakelsen i domstolene og med vitnestøtteordning. Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at vitnestøtteordningen er viktig for sårbare vitner.

Les rapporten fra undersøkelsen her (pdf)

Les meir om
Lovisa vant internasjonal IKT-pris (27.06.13)

Torsdag 27. juni ble Domstoladministrasjonen (DA) og konsulentselskapet Computas tildelt den internasjonale prestisjeprisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM).

Les meir om
Ny jordskiftelov sanksjonert i statsråd  (25.06.13)

Stortinget vedtok 13.6. 2013 ny jordskiftelov og loven ble sanksjonert i statsråd 21. juni. Den nye loven skal tre i kraft 1.1.2016

Les meir om
Utvidet domstolsamarbeid på Helgeland (04.06.13)

Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett har lenge hatt et nært og godt samarbeid om avvikling av sivile saker og straffesaker. Nå utvides dette samarbeidet. Fra årsskiftet etableres det en ordning med en felles tingrettsdommer som skal betjene begge domstolene.

Les meir om
Domstolene oversett i RNB (07.05.13)

Når Revidert nasjonalbudsjett ble presentert tirsdag var det lite nytt for domstolene. DA-direktør Tor Langbach mener Norge burde ha råd til å trygge driften til domstolene. Overfor Regjeringen har DA understreket behovet for flere stillinger, adgangskontroll i de største domstolene samt mer til IKT-utstyr. Den eneste reelle justeringen var finansiering av tre nye utredere til Høyesterett.

Les meir om
Domstolledermøte 6.-7. mai (06.05.13)

Norges domstolledere møtes i Trondheim 6. - 7. mai. Enkelte taler blir publisert i denne artikkelen.

Les meir om
Urke ny direktør i Domstoladministrasjonen (06.05.13)

Sven Marius Urke, 53 år, er ansatt som ny direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke vil ta over etter Tor Langbach som slutter i stillingen i høst.

Les meir om
Halvparten av alle nye dommere er kvinner (09.04.13)

Utviklingen med en høy kvinneandel blant nyutnevnte dommere fortsetter. 52 prosent av dommere utnevnt til de alminnelige domstolene i 2012 var kvinner. – Dette har nå vært en tendens over flere år, og viser at mange svært dyktige jurister ønsker å bli dommere, sier avdelingsdirektør Willy Nesset i Domstoladministrasjonen.

Les meir om
Forslag til ny jordskiftelov i statsråd (22.03.13)

Regjeringen har i dag oversendt forslag til ny jordskiftelov til behandling i Stortinget.

Les meir om
Domstolenes årsstatistikk (15.02.13)

2,8 måneder tar det i gjennomsnitt for tingrettene å behandle en straffesak med meddomsrett. Det er innenfor målet på tre måneder. En sivil sak tar i gjennomsnitt 5,1 måneder, også det innenfor målet på 6 måneder.

Det tar noe mer tid å få behandlet en anke i lagmannsrettene. En sivil anke tar i gjennomsnitt 7.1 måneder, noe over målet. Ikke heller for straffesaker klarer lagmannsrettene samlet å nå målet om å behandle dem i løpet av tre måneder.

Høyesterett har kortere gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn lagmannsrettene.

Les meir om
Langbach søker ikke nytt åremål (04.02.13)

Tor Langbach søker ikke nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen.

Les meir om
60 000 lekdommere (14.01.13)

Er du en av de ca. 60 000 meddommere og lagrettemedlemmer som fra årsskiftet er oppnevnt før en fireårsperiode? På www.domstol.no/lekdommer finner du veiledning.

Les meir om
Større tiltro til domstoler enn til politiet (03.01.13)

85 prosent av innbyggerne har svært stor, eller ganske stor, tiltro til domstolene. For første gang siden målingene startet er det flere som viser slik tiltro til domstolene enn til politiet. Det viser den årlige tiltro-undersøkelsen som Ipsos MMI utfører for Domstoladministrasjonen og som er redoviset i siste nummer av magasinet Rett på Sak.

Les meir om
Norge i topp som rettsstat  (04.12.12)

Norge er verdens beste rettsstat, skriver Aftenposten etter en artikkel fra World Justice Project. Men når det gjelder å ta vare på borgernes sikkerhet, ligger vi klart bak stater som Singapore, Hongkong og Finland.

Les meir om
Rollespill om rettsak for skoleklasser (30.11.12)

For å lære mer om hva som skjer i en rettssal, kan en skoleklasse gjennomføre en fiktiv rettssak. Alt du behøver for å gjøre om klasserommet til en rettssal, finner du i rollespillet "Sjalusi med voldelig etterspill" her på domstol.no.

Les meir om
Norge har flest lekdommere (22.11.12)

Norge er i særklasse i Europa når det gjelder andel av befolkningen som har verv som lekdommere.Selv om det kun er ca. en prosent av oss nordmenn som har et slikt verv, er dette ca. 50 prosent flere enn i Danmark og ti ganger flere per innbygger enn i Sverige. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak i sitt siste nummer som bygger sine tall på siste rapport fra Europarådsorganet CEPEJ.

Les meir om
Klage på en dommer? (31.10.12)

Hvis du mener at en dommer overtrer de plikter man har som dommer eller opptrer i strid med god dommerskikk, kan du ha rett til å klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Les meir om
Informasjon om Øygard-saken samlet på Sør-Gudbrandsdal tingretts nettsted (15.10.12)

Offentlige kjennelser, brev osv i behandlingen av Øygard-saken, publiseres på nettstedet til Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Les meir om
Ikke bare 22-7 (04.09.12)

Parallelt med 22.juli-saken gikk det første halvår hele 1577 andre meddomsrettssaker bare i Oslo tingrett. I tillegg kom 1446 sivile tvistemål samt 4 898 såkalte enedommersaker. Det viser domstolsstatistikken for første halvår 2012.

Les meir om
Stor variasjon i antall tilståelsesdommer (08.08.12)

Hver tredje straffedom i Oslo tingrett kommer etter en såkalt tilståelsesdom. I Sør-Trøndelag tingrett har de over tid hatt en bevisst strategi for å øke antallet tilståelsesdommer. Der utgjør disse to tredjedeler av alle saker.

Les meir om
Nettbasert årsmelding 2011 for domstolene i Norge (06.07.12)

Domstolenes årsmelding 2011 er nå på plass med nye digitale funksjoner.
Hensikten har vært å gjøre tilgjengeligheten god for brukerne, samt å gi muligheter til å orientere seg i saksbehandlingsstatistikken på en ny måte.

Les meir om
Nye lokaler for Larvik tingrett (25.05.12)

25. mai er det offisiell åpning av nye lokaler for Larvik tingrett.

Les meir om
Hva mener juristene med ordet tilsvar? (24.05.12)

Mange juridiske ord og uttrykk er vanskelige å forstå. I juridisk ordliste får du en forklaring på hva som egentlig menes.

Les meir om
Flere klagde på dommere i 2011 (10.05.12)

I 2011 kom det flere klager på dommere til Tilsynsutvalget for dommere enn året før. Totalt mottok utvalget 176 klager. Det var likevel bare tre klager som endte med disiplinærtiltak, en halvering fra året før.

Les meir om
Planer for et nytt tinghus i Molde  (09.05.12)

I juni ferdigstiller Statsbygg skisseprosjektet for et nytt tinghus i Molde. Tinghuset planlegges oppført på “tinghustomta”, Gotfred Lies plass 4, som har en flott beliggenhet ved fjorden. Tinghusets hovedfasade planlegges vendt mot sjøen for å få en maksimal utnyttelse av tomtearealet, i tillegg til at bygget utnytter tomtas gode lysforhold og utsikt.  Et nytt Molde tinghus skal uttrykke domstolenes verdighet og være en markert og lett gjenkjennelig bygning i byen.

Les meir om
Skjema for ulike sakstyper (26.04.12)

På domstol.no finnes skjema til bruk i domstolene i saker knyttet til blant annet tvangsfullbyrdelse, barnefordeling og skifte etter dødsfall eller skilsmisse.

Les meir om
Nettsted for 22. juli-saken (13.04.12)

Oslo tingrett har samlet informasjon for fornærmede, etterlatte, vitner, publikum og media i  22. juli-saken på nettstedet www.domstol.no/22-7. Der finner du også informasjon om overføring av saken til andre domstoler.

Les meir om
Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak (10.04.12)

Ett nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak er nå tilgjengelig om blant annet flerkulturell kommunikasjon, IKT-utfordringer og Oslo tingretts forberedelser til 22. juli-saken.

Les meir om
Eventuell anke av 22.juli-saken  (30.03.12)

Hvis tingrettens avgjørelse av 22.juli-saken blir anket vil behandling av denne kunne starte 15. januar 2013. Det melder Borgarting lagmannsrett.

Les meir om
Statistikk over arbeidsrettssaker (23.03.12)

Tingrettene behandlet 909 arbeidsrettssaker i løpet av 2011, hvorav ca. en fjerdedel gikk i Oslo. Antallet slike saker har de seneste tre årene vært betydelig flere enn årene før.

Les meir om
Ønsker mer effektivitet i store straffesaker (23.03.12)

En arbeidsgruppe foreslår blant annet flere lovendringer for at store straffesaker skal kunne behandles på kortere tid.

Les meir om
Økning av omsorgstvister til domstolene (14.03.12)

Antallet omsorgstvister, eller barnefordelingssaker, til domstolene har økt med 20 prosent siden 2008.

Les meir om
Dommerforsikringer (09.03.12)

Dommere skal avgi en forsikring knyttet til sine plikter som dommer. Domstoladministrasjonen har opprettet en side med informasjon om disse samt der man kan lese arkiverte dommerforsikringer.

Les meir om
Rettsavgjørelsene i 22/7-saken samlet på lovdata.no (01.03.12)

‎22/7-saken aktualiserer mange spørsmål om hvordan en rettssak skal foregå, f.eks. om antrekk i retten, bruk av videokonferanse og sakkyndiges rolle. På lovdata.no ligger alle rettsavgjørelsene så langt. Dette gir et godt innblikk i hvordan reglene bør forstås og hvordan aktørene har argumentert.

Les meir om
Stor økning i tvistesaker (02.02.12)

Antallet tvistesaker til domstolene fortsetter å øke. På fem år er det blitt over 20 prosent flere tvistesaker for domstolene å behandle. Likevel klarer tingrettene å nå målet om å i gjennomsnitt ferdigbehandle sakene innen seks måneder. Lagmannsrettene klarer ikke lenger dette målet.

Les meir om
Veiledning til unge vitner (31.01.12)

Det å møte i retten som vitne er uvant for de aller fleste. Nå kan du lese mer om hva som forventes av deg som vitne og få svar på en rekke praktiske spørsmål som kanskje særlig unge mennesker som skal vitne i retten måtte ha.

Les meir om
Bli meddommer eller lagrettemedlem (20.01.12)

I disse tider skal kommunestyrer og bystyrer velge meddommere og lagrettemedlemmer for en fireårsperiode. Er du en av de som kan tenke deg å bli lekdommer?

Les meir om
“22.-juli saken”: Lokal overføring og økonomi (18.01.12)

Rettsaken om angrepet 22. juli vil bli overført til 17 domstoler rundt om i landet. Det framgår av en pressemelding fra Domstoladministrasjonen.

Les meir om
Tilsynsutvalget for dommere - rekord i antall klager (11.01.12)

I 2011 mottok Tilsynsutvalget  for dommere (TU) flere klager på dommere enn noen gang.

Les meir om
Rekordhøy tiltro til domstolene (05.01.12)

85 prosent av innbyggere har svært stor, eller ganske stor, tiltro til domstolene.  Det er høyere enn noen gang under de seksten år undersøkelsen er blitt gjennomført. Andelen som har svært stor tiltro til domstolene er nå tre ganger så stor som for ti år siden. Dette er meget bra og skyldes åpenhet og godt arbeid, sier høyesterettsjustitiarius Tore Schei til domstolmagasinet Rett på sak.

Les meir om
Rett på sak (04.01.12)

Et nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak er nå tilgjengelig på nett. Skjerpet bruk av sakkyndige, portrettintervju med Ola Dahl samt et blikk på domstoler i Tyrkia, er blant innholdet.

Les meir om
Vil du følge en rettssak? (03.01.12)

En rettssak er som hovedregel åpen for publikum. Det vil si at at alle kan være til stede under rettssaker.

Les meir om
Nye nettsider for Statens Barnehus (22.12.11)

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, som har blitt politianmeldt.

Les meir om
Carl Baudenbacher fortsetter som president i EFTA-domstolen  (12.12.11)

EFTA-domstolens dommere valgte 9. desember Carl Baudenbacher til president. 

Les meir om
Kommentar til sakkyndiges utredning (29.11.11)

De sakkyndige har kommet med sin utredning som betrakter den siktede i terrorsaken etter 22.juli, som ikke tilregnelig.

Les meir om
Straffereaksjoner i det norske rettssystemet (29.11.11)

De sakkyndiges rapport i terrorsaken aktualiserer hvilke strafferaksjoner som brukes i norsk rett. Se en oversikt over straffereaksjonene.

Les meir om
Juryutvalgets høring bør vekke debatt (10.11.11)

Lagdommer Per Jordal har ledet juryutvalgets arbeid som førte til en delt innstilling i spørsmålet om juryen skal bestå.
- NOU:en inneholder funn og viktige forslag som utvalget håper engasjerer i høringsrunden som nå pågår, sier Jordal i siste nummer av domstolmagasinet Rett på Sak.

Les meir om
Offisiell åpning av Gulating lagmannsrett 2. november (02.11.11)

Onsdag 2. november var den offisielle åpningen av Gulating lagmannsretts nye bygg i Bergen.

Les meir om
Kraftig vekst i dommeravhør – kan bli tatt ut av domstolene (28.10.11)

I Norge gjennomføres det nå gjennomsnittlig mer enn ti dommeravhør hver arbeidsdag året rundt. På to år har antallet slike avhør med dommere til stede vokst fra 1599 til 2295. Nå kan oppgaven bli tatt ut av domstolene skriver domstolmagasinet Rett på sak i nr3/2011.

Les meir om
Videokonferanse i fenglingsmøter (27.10.11)

Terrorsaken har aktualisert bruk av videokonferanse i domstolene, spesielt i fengslingsmøter. Nye regler fra 1. september 2011 gjør videkonferanse aktuelt i flere sakstyper.

Les meir om
Domstolenes bruk av barnehus (10.10.11)

TV2 har i oktober hatt flere reportasjer om domstolenes bruk av barnehus. I domstolmagasinet Rett på sak nr 2 2010 kan du lese mer om temaet.

Les meir om
Økt lønn til jordskiftedommere (07.09.11)

- Domstoladministrasjonens (DA) direktør Tor Langbach er fornøyd med at regjeringen vil øke lønnen til jordskiftedommerne, slik det fremkommer i media.

Les meir om
Ankeavgjørelser i terrorsaken kan gå i Borgarting (06.09.11)

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde 2. september spørsmålet om hele Borgarting lagmannsrett er inhabil som ankedomstol i terrorsaken.

Les meir om
Bistandsadvokat ingen forutsetning for erstatning (05.09.11)

Mange spørsmål blir reist i forbindelse med terrorsaken 22. juli. Et gjelder hvem som kan ha rettskrav mot den siktede og om det å ha fått bistandsadvokat er en forutsetning for dette?

Les meir om
Tvistesakene har økt med 24 prosent på fem år (30.08.11)

Norske tingretter og lagmannsretter behandler saker raskere enn sine europeiske kollegaer, men nå forventes saksbehandlingstiden å bli lengre pga økt saksinngang.  På landsbasis har antallet tvistesaker økt med 24 prosent på fem år. Det viser statistikken for første halvår 2011.

Les meir om
Fleire løyste tvistar i jordskiftedomstolane (29.08.11)

Talet på løyste tvistar i jordskifterettane var 404 og det var 1553 rettsfastesettande vedtak i første halvår 2011.  Det er høgare enn i 2010. Samtidig aukar restansene.

Les meir om
Terrorsaken (25.08.11)

På nettsidene til Oslo tingrett legges opplysninger om den pågående straffesaken ut fortløpende.

Les meir om
Faste bistandsadvokater (19.08.11)

Illustrasjonsbilde til artikkel om bistandsadvokaterBåde de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på bistandsadvokat. Her finner også liste over landets bistandsadvokater.

Les meir om
Antrekk i retten (17.08.11)

Tiltalte i terrorsaken ba om å få lov til å stille i kjole og hvitt til fengslingsmøtet fredag 19. august i Oslo tingrett. Dette skapte debatt og Oslo tingrett besluttet 17. august at siktede ikke skal fremstilles fengslingsmøtet i et slikt antrekk.

Les meir om
Om retten som politisk talerstol (10.08.11)

Muligheten for å bruke rettssalen til å spre sitt politiske budskap har vært omdiskutert i terrorsaken. Bergens Tidende hadde 2. august en informativ artikkel om dette.

Les meir om