Meny

Tingrettane blir kalla domstolar i første instans. Det vil seie at alle saker i hovudregelen byrjar her. Noreg er delt inn i domssokn. I kvart domssokn ein tingrett som behandlar alle typar saker.

 Unntaket er Oslo med to domstolar i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Tingretten behandlar i hovudsak sivile tvistesaker og straffesaker. Oslo byfogdembete behandlar blant annet saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigslar og offentlege notarialbekreftelsar. I de øvrige domssogn er det tingretten som behandlar også disse sakene.

Storleiken på tingrettane varierer sterkt. I dei minste domstolane er det ein sorenskrivar, ein dommarfullmektig og tre saksbehandlarar. Oslo tingrett, som er den største domstolen, har omlag 200 tilsette.


Sida vart sist oppdatert: 11.02.2014, kl. 13:53