Meny

Lørdag 18. februar vil det komme ny versjon av Aktørportalen. Denne versjonen vil inneholdet nytt brukergrensesnitt og nytt design, samt en del andre endringer.

Den nye versjonen inneholder store endringer på Aktørportalen, det lanseres et nytt brukergrensesnitt og design. I tillegg er det gjort justeringer og feilrettinger på løsningen og salærskjemaet.

Vær obs på:

 • Kladder/ikke innsendte dokumenter vil bli slettet ved neste versjon.
 • Delegeringer må settes på nytt for alle. Eksisterende delegeringer blir slettet. Dette gjøres for å rydde opp i foretatte delegeringer og gjøre klar for ny delegatløsning.
 • Aktørportalen vil ikke fungere i IE10 eller andre eldre nettlesere etter 18. februar, det er derfor viktig å oppgradere nettleseren om man har en eldre versjon. 
 • Det er også laget nye brukervilkår som blir lansert, og som alle eksisterende brukere må godta. 

Ny filtjeneste mellom Aktørportalen og bakenforliggende fagsystem
Det er implementert en ny filtjeneste for dokumentbehandling mellom Aktørportalen og domstolenes fagsystem. Dette er gjort for å forbedre ytelsen på dokumentoversending.

Retting av feil ved sletting av "Ikke innsendte dokumenter"
Fikser feil som gjorde at det ikke var mulig å slette ikke innsendte dokumenter hvis saken ikke lengre var tilgjengelig i Aktørportalen. Det er også mulig å slette salæroppgaver som enkelte hadde problemer med tidligere.

Fjernet folkeregistret adresse i "Min profil"
Slutter å lagre/vise dette da denne informasjon ikke lengre benyttes.

Rettet feil på rolle på bruker under "Opprett ny sak"
Det stod "Rolle: Selvprosederende" på alle brukere når de opprettet ny sak, også på prosessfullmektige. Rollen som ble vist for advokat ble ikke med videre. Dette er nå fjernet.

Rettet problem med knapper som ikke fungerer ved opprettelse av ny sak, eller innsending av tilsvar
Gjorde at knapper for å laste opp filer forsvant, dette skal kun være oppdaget ved et tilfelle.

Rettet feil på avlyste møter
Feil som gjorde at avlyste møter fortsatt ble liggende som aktive i Aktørportalen er nå rettet opp. Det er også laget en filtrering slik at kun møter med status berammet, avsluttet og avlyst vises.

 

Salær

Følgende endringer og feilrettinger er gjort på salærskjemaet:

Halv sats på reisetid og pauser
Salærforskriften er endret fra nyttår slik at advokatene kun skal ha halv salærsats for reisetiden og i pauser. Dette er nå implementert i Aktørportalen.

Mulighet for å bytte tilbake til stykkprisforskrift
I stykkprissaker hvor det har skjedd forsvarerbytte er det nå mulig å bytte tilbake til stykkpris fra medgått tid. Dette er gjort for å gi mulighet til å sende inn salærkrav salærkrav ved feilaktig forsvarerbytte.

Lagt på validering av perioder i fengslingsaker
Det er nå ikke mulig å legge til fengselsbesøk uten at periode er angitt.

Rettet opp i svakhet som gjorde det mulig å sende inn salærkrav etter medgått tid i stykkpris, selv om krav til medgått tid ikke var oppfylt
Det var mulighet for advokaten å manipulere salærskjemaet til å sende inn salærkrav etter medgått tid selv om krav for å få etter medgått tid ikke var oppfylt. Det var mulig å legge til arbeid utenfor rettsmøte for å aktivere medgått tid. Etter medgått tid var mulig å slette arbeid utenfor rettsmøte, men det påvirket ikke utregning. Nå settes det automatisk tilbake til stykkpris. 

Rettet feil summering på totalantall timer på salær
Utregningen var korrekt, men det totale timeantallet ble feil i summeringen. 

Bedre håndtering av klokkeslett "fra" som kommer etter "til"
Validering av felter slik at slutt-tidspunkt ikke kan være før oppstartstidspunkt.

Rettet avrundingsfeil på arbeid utenfor rettsmøte
Feltet for arbeid utenfor rettsmøte skal rundes av til nærmeste halvtime, tidligere var det mulig å sette 25,25 timer dette avrundes nå til 25,5 timer.

Rettet feil som gjorde det mulig å sende inn salærkrav selv om det ikke fantes noen honorarlinjer
Salærkravet ble godtatt i portalen, men feilet ved oversending til domstolenes fagsystem.

Generering av PDF av salæroppgave
Det er mottatt ønske om å få tilgang til salæroppgaven før den blir journalført og havner på dokumentlisten. Det er nå mulig å velge "Vis som PDF" før innsending. Dette valget finner man under knappen "Signer og send inn". 

 

Nytt brukergrensesnitt og design 

Aktørportalen er ryddet og omstrukturert for å bidra til en lettere hverdag i Aktørportalen. I tillegg har hele løsningen fått et nytt design.

Forsiden/saksoversikten

Øverst på siden vises en ny overordnet global meny som er tilgjengelig uansett hvilken side brukeren står på. Denne menyen inneholder "Saker" (forsiden/saksoversikten), "Dokumenter" (oversikt over alle saker på tvers av alle sakene), "Frister" (oversikt over alle frister på tvers av alle saker), "Delegater" (mulighet for tildeling av delegattilgang og rettigheter - denne siden vises kun for advokater og advokatfullmektige).

I tillegg finnes "Min profil", denne finner man ved å trykke på navnet sitt øverst til høyre. Under dette valget har man også mulighet til å velge hvem man jobber på vegne av, om man har fått tildelt delegattilgang av en annen advokat. Det er også her man nå går inn for å søke etter andre registrerte brukere. 

Under menyen får man opp en oversikt over alle saker man har i alle domstolene som tilbyr Aktørportalen. Her har advokat mulighet til å velge mellom "Aktive", "Avsluttede" og "Alle" saker. Dette skal gi en bedre oversikt for brukerne som har mange saker i Aktørportalen. Det er også her brukeren initierer en ny sak, dette gjøres ved å velge "Opprett ny sak +". Det er nå også mulighet til å søke i lista for å enkelt finne saker man har i Aktørportalen. Det er mulig å søke på klient, motpart, saksnummer, og sakstema for å lettere finne frem om man har mange saker. 

Under dette kommer man til selve saksoversikten. Saksoversikten er nå sortert etter "Klient" som standardinnstilling, bruker har også mulighet til å sortere på "Motpart", "Saksnummer" og  "Sakstema".

For å arbeide med en sak går brukeren inn på saken det er ønskelig å arbeide med fra denne saksoversikten.

 

Saker

Etter å ha valgt en sak fra saksoversikten benyttes fortsatt klientnavnet som identifikator for brukeren, slik at man hele tiden ser klintnavnet øverst på siden. På hver enkelt sak får man opp en ny menylinje som er knyttet til den spesifikke saken.

Menylinja inneholder disse menypunktene, som er spesifikke for saken brukeren er inne på:

 • "Dokumenter" 
 • "Frister"
 • "Saksinfo"
 • "Salær"
 • "Gebyr"
 • "Kvitteringer"

 

I straffesaker er kun menypunktene for "Dokumenter", "Saksinfo" og "Salær"  tilgjengelig.

Dokumenter:

Denne dokumentlista speiler domstolens dokumentliste. Øverst kan brukerne velge mellom "Journalførte" (dokumentlista) og "Ikke innsendte" (kladder og dokumenter sendt til godkjenning fra delegat). Tallet bak viser hvor mange dokumenter (bilag regnes ikke med) som ligger under hver oversikt.

Slå sammen dokumenter

Som tidligere er det mulig å markere dokumenter man ønsker å lå sammen, da haker man av i boksen for de dokumentene man ønsker å ha med, ellers er det mulig å "Velg alle" slik at alle dokumentene i lista blir valgt. Pr nå velges da hoveddokumentene, og ikke vedleggene  - disse må man inntil videre velge manuelt. Husk at rekkefølgen man markerer dokumentene i, vil bli rekkefølgen på PDF'en som genereres når man velger å slå sammen.

Favorittmarkering

Det er også mulig å favorittmarkere dokumenter ved å trykke på stjernen, oversikt over de favortittmarkerte dokumentene finner man igjen ved å velge stjernen "Favoritter".

Opprett nytt dokument

Ved innsendelse av nytt dokument i saken velges knappen "Opprett nytt dokument +", da kommer bruker inn på skjema for innsending av nytt dokument.

Søk

Det er også mulig å søke på dokumentlisten, det er da mulig å søke på dokumentnavn, mottaker, avsender. Det er ikke mulig å søke på innhold i dokumentene fra dette søket.

Frister

Fristbildet knyttet til den spesifikke saken viser oversikt over fristene alle partene har, samt alle møtene i saken. Disse er det mulig å eksportere til egen kalender, slik som tidligere. En frist som nærmer seg utløp vil få en rød bjelle som indikasjon på at det er på tide å foreta seg noe.

Saksinfo

Oversikt over saksinformasjon i den spesifikke saken. Her finnes navn på parter, prosessfullmektige, domstol, saksbehandler i domstol, sakstema og status.

Salær

I sakene med fri saksførsel vil man få tilgang til salærskjemaet med mulighet for å sende det inn slik som tidligere. Dette er likt som før, og har kun nytt design.

Gebyr

Om det finnes gebyr i saken vil dette vises under denne fanen.

Kvitteringer

Hver gang en bruker foretar en innsending i Aktørportalen får brukeren en kvittering for innsendingen som inneholder tidsstempel. Forskjellen fra tidligere er at nå er kvitteringene samlet pr sak, fremfor i en felles liste som fort kunne bli oversiktlig med mange saker og mange innsendinger.

 

Dokumenter

Under fanen "Dokumenter" i den globale menyen finnes det en samling av samtlige dokumenter man har i sine pågående saker, og ikke kun de siste syv dagene slik det var tidligere.  Her finnes også oversikt over "Journalførte" og "Ikke innsendte" dokumenter på tvers av alle saker i alle domstoler.

Lista viser dokumentnavn og -nummer, mottaker, avsender, klient og tidspunkt. Standardinnstilling er at sist innkommet dokument ligger øverst, slik som i en e-post innboks, men det er mulig å sortere på det man selv ønsker.

Det er også her mulighet for å markere dokumenter for å slå de sammen, favorittmarkere, samt søke etter dokumenter - slik som under "Dokumenter" i en spesifikk sak. 

Frister

Fanen for frister i den globale menyen viser en oversikt over alle frister man har. Fra denne siden er det også mulig å eksportere fristene, slik det er i den enkelte sake. Her vil det også komme en oversikt over alle møter som er berammet på tvers av alle saker. Dette er ikke klart ennå, men vil komme i nærmeste fremtid.

Delegater

Om en advokat ønsker at en annen advokat, advokatfullmektig, advokatsekretær el. skal jobbe på vegne av seg må advokaten invitere delegat og tildele rettigheter.

Invitere delegat

For å invitere delegat brukes knappen "Inviter delegat" og etternavn og e-postadresse fylles inn. Her er det fortsatt viktig at etternavnet er med stor forbokstav, og riktig i henhold til folkeregisteret.  Delegaten vil da motta en invitasjon via e-post som må bekreftes. Delegaten må bli autentisert via ID-porten, og registrere sin kontaktinformasjon. Deretter kan advokat tildele rettigheter til advokaten.

Alternative rettigheter for delegatene er:

 • Tilgang til ikke innsendte dokumenter
 • Foreta prosesshandling og kvittere

I løpet av våren 2017 vil det også bli mulig å kombinere generelle rettigheter, rettigheter i den enkelte sak og rettigheter med unntak av enkelt saker.

Min profil

Min profil finnes ved å trykke på navnet øverst til høyre. Her har man mulighet til å legge til kontakt- og fakturainformasjon, ønsket varslingskanal, og mulighet for å avregistrere seg som bruker.

Se "Tidligere versjoner" for å lese om endringene som er lansert tidligere.

Siden ble sist oppdatert: 18.02.2017, kl. 09:52