Meny

23.september lanseres neste versjon av Aktørportalen.

Det er i all hovedsak utført tekniske forbedringer som ikke er synlig for brukerne, som databaseoppgradering samt arbeid på nytt brukergrensesnitt og design på løsningen. I tillegg er det utført følgende feilrettinger og endringer som dere brukere vil merke:

Rettet feil for advokatfullmektiger

Feilen som førte til at advokatfullmektiger mistet tilganger til sakene sine tidligere i sommer er nå rettet slik at advokatfullmektigene nå har tilgang til sakene sine, og har mulighet til å gjennomføre innsendinger på sakene sine. Sakene finnes ved å jobbe på vegne av seg selv.

"Jobber på vegne av: Alle" er fjernet

Muligheten for å jobbe på vegne av alle er nå fjernet, det betyr at delegater må velge hvilken advokat de skal jobbe på vegne av før de får gjøre handlinger i Aktørportalen. Dette skal forbedre ytelsen, og det skal gå raskere å jobbe som delegat i Aktørportalen.

Varsling ved frister

Det er nå fjernet varsel på fanen for frister når det ikke er noen aktive frister på sakene som finnes i Aktørportalen.

Ellers er det i all hovedsak jobbet med oppgradering av den tekniske plattformen, og forbedring av tjenestene mellom Aktørportalen og bakenforliggende fagsystem. Dette skal føre til at Aktørportalen vil oppleves som raskere for brukerne.

 

14.juni lanseres neste versjon av Aktørportalen.

Det er utført feilrettinger, samt teknisk arbeid på databasen i tillegg til noen endringer for dere brukere: 

Større og flere filer

Det åpnes for innsending av større og flere filer. De nye begrensningene er nå 30MB pr fil, 300MB totalt pr innsending, og det åpnes for å sende inn inntil 100 bilag. Det er også mulig å se og laste ned større dokumenter fra Aktørportalen.

 

Innsending av prosesskriv

Ved innsending av prosesskriv må bruker velge hvem det jobbes på vegne av. Det er ikke lenger mulig å "Jobbe på vegne av: Alle" og sende inn prosesskriv. Dette skal forhindre innsending med feil avsender. Ved forsøk på å sende inn på vegne av "Alle", vil følgende feilmelding komme opp.

 

Feilmelding: Du må angi hvem du jobber på vegne av

Deretter må det velges hvem det jobbes på vegne av.

 

Feil navn på prosessfullmektig ved innsending av prosesskriv

I saker der to advokater fra samme firma er prosessfullmektig for hver sin part på samme side i en sak, og advokatene har delegert saken til hverandre, kunne det oppstå feil navn på avsender av dokumentet. Denne feilen er nå rettet slik at riktig prosessfullmektig blir oppført som avsender på grunnlag av hvem det jobbes på vegne av. Om en sekretær er delegat for begge de prosessfullmektige, må sekretæren velge hvem av de to prosessfullmektige sekretæren jobber på vegne av.

 

Prosessfullmektig delegat for annen prosessfullmektig

 

Fagsystem utilgjengelig

Når fagsystemet er utilgjengelig er det fortsatt mulig å sende inn dokumenter.  

Den det jobbes på vegne av vil også være avsender av prosesskrivet når fagsystemet er utilgjengelig.

Det er også rettet en feilmelding som har dukket opp for advokater når fagsystemer ikke er tilgjengelig.

 

Feil med utilgjengelig saksinformasjon for enkelte brukere

Enkelte brukere har opplevd at de ikke har hatt tilgang til saksinformasjon, dette fordi en av de prosessfullmektige er registrert manuelt med manglende kontaktinformasjon. Dette er nå feilhåndtert og saksinformasjon vises, men med melding om at kontaktinformasjon mangler.

 

Slette "Ny sak"

Ved forsøk på å slette det som er registrert i skjemaet for "Ny sak" har man tidligere fått beskjed om å oppgi domstol før skjemaet slettes. Denne feilmeldingen er nå fjernet, og innholdet i skjemaet blir slettet.

 

Registrerte brukere

I oversikten "Brukere" som viser alle registrerte brukere vil kun brukere som er advokater eller advokatfullmektiger vises. Dvs at advokatsekretærer og -assistenter ikke lenger vil vises på listen over registrerte brukere når man velger "List alle brukere".

 

 

Salær

Følgende endringer er gjort på salærløsningen:

 

Arbeid utenfor rettsmøter

Tidligere har det vært mulig å legge inn flere linjer med "Arbeid utenfor rettsmøte". Dette er nå endret til en linje for "Arbeid utenfor rettsmøter", totalsummen av arbeidet utenfor rettsmøtet legges inn, samt et vedlegg for spesifikasjon for arbeidet som er utført. Det er også lagt inn en hjelpetekst som forklarer dette.

 

Arbeid utenfor rettsmøter

 

Salærsats

Feil ved utregning av honorar for rettsmøter i fengslingsoppdrag, førstegangsfengsling er nå rettet opp slik at forsvarer etter §8 og §9 i Stykkprisforskriften betales etter stykkprisforskriften i tilståelsessaker og fengslingssaker.

 

Det er i tillegg lagt til validering av datofelter i salærskjemaet.

 

Avregistrering

Ved ønske om å avregistrere seg får bruker nå opp et skjema for å gi tilbakemelding om årsak for avregistrering. Det er også et felt for kommentar.

 

Avregistrering skjema

 

13.januar kommer neste versjon av Aktørportalen.

Innholdet i denne lanseringen er:

 

Eksportere møteinformasjon til egen kalender

Møter som ligger i Aktørportalen kan nå eksporteres til egen kalender. Informasjonen som eksporteres inneholder møtedato, møtetype, saksnummer og partsinformasjon.

 

Sende inn både fakturanummer og kidnummer i salæroppgave

Frem til nå har det vært et felt for "Intern referanse" på salæroppgaven, i dette feltet har det vært mulig å legge inn enten fakturanummer eller kidnummer. Nå er det mulig å legge inn både fakturanummer og kidnummer, det er obligatorisk å legge inn fakturanummer.

 

Navn på domstol på kvittering for stevning

Ved innsending av stevninger har navn på domstol manglet på både kvitteringslisten og kvitteringen. Dette er nå endret slik at det skal vises domstolnavn.

 

Validering og ny feilmelding ved brudd på størrelsesbegrensningen

Ved opplasting av filer som overskrider størrelsesbegrensningen vil det nå komme opp en feilmelding som forteller at filopplastingen har feilet på grunn av at det er lastet opp flere og større filer enn det som er tillatt.

 

Retting av feil ved sammenslåing av dokumenter

Ved forsøk på å slå sammen dokumenter i dokumentlisten som inneholdt bilag har kun hoveddokumentene blitt med i sammenslåingen, og hoveddokumentene har kommet istedenfor bilagene. Nå skal funksjonen fungere som den skal der både hoveddokument og bilag blir med i sammenslåingen.

 

I tillegg er det små feilrettinger og forbedringer som ikke vil være synlig.


 

24.november kommer neste versjon av Aktørportalen.

Innholdet i denne lanseringen er:

Utskrift av kvitteringer

Det vil nå bli mulig å skrive ut hver enkelt kvittering, det er nå lagt til en knapp merket med "Skriv ut" på hver enkelt kvittering. I tillegg har siden som viser kvitteringsdetaljer fått standard layout med samme meny som resten av Aktørportalen.

 

Eksportere frister til egen kalender

Det vil bli mulig å eksportere frister fra Aktørportalen til egen kalender om du har aktive frister. Trykk på "Eksporter til kalender" på fristen du ønsker å eksportere. Fristen legger seg i kalenderen med fristtype og saksnummer i emnefeltet, og saksnummer, domstol samt parter i detaljfeltet.

 

Feilretting salærinnsending - "Jobber på vegne av"

Når du logger inn i Aktørportalen får du nå opp at du jobber på vegne av deg selv, uansett rolle. Enkelte brukere har hatt problemer med å sende inn salær når de velger "Jobber på vegne av: Alle" og deretter forsøker å sende inn salær. For å sende inn salær må du jobbe på vegne av deg selv, eller på vegne av advokaten du skal sende inn salæret for om du er delegat for en annen prosessfullmektig.

 

Det er også gjort endringer som skal forbedre ytelsen frem til det er utført feilretting på fagsystem.

 

I tillegg er det gjort små feilrettinger som ikke vil være synlig for brukeren.

 


 

8. oktober kommer neste versjon av Aktørportalen.

Innholdet i denne lanseringen er:

Sammenstilling av dokumenter på dokumentliste

Det blir nå mulighet for å sammenstille dokumentene i dokumentlisten til et dokument for nedlasting eller utskrift. Sammenslåing gjøres ved å huke av foran de dokumentene en ønsker å slå sammen, og deretter klikker en på lenken "Slå sammen valgte".

En vil da få opp en side som foreller at systemet slår sammen dokumentene. Når jobben er ferdig får en opp en PDF med alle de valgte dokumentene.

Fengslingsperiode, endring av fra-til dato

Det er gjort en endring i hvordan fengslingsperiode angis i fengslingssaker. Ved endringen så vil fengslingsperiode beregnes som fra-og-med dato, til til-og-med dato. Endringen innebærer altså nå vil også sluttdato regnes inn i fengslingsperioden.

Riksvåpen

En feil som gjorde at riksvåpnet foran "Domstolenes Aktørportal" ble kuttet både i topp og bunn ved bruk av Internett Explorer er nå rettet opp.

Utlisting av brukere av Aktørportalen

Det er lagt til et nytt menyelement i Aktørportalen som lar brukere søke etter, eller liste ut brukere av Aktørportalen inne i Aktørportalen.

Profilskjema for ny bruker

Nye brukere videresendes nå til profilskjema for å oppgi mobilnummer og e-postadresse.

Avslag samtykke for Aktørportalen

Det er gjort en endring i håndteringen om brukeren trykker "Avslå" på samtykke-siden:

- Hvis brukeren har gitt samtykke før (samtykke oppdatert pga endrede betingelser):

  • Brukeren vil bli informert om at å avslå samtykke vil føre til avregistrering, deretter må brukeren bekreftelse avregistrering
  • Hvis brukeren bekrefter vil brukeren bli avregistrert.
  • Hvis brukeren avkrefter blir brukeren sendt tilbake til samtykke-siden, her kan bruker evt. velge å akseptere samtykke likevel.

- Hvis brukeren ikke har gitt samtykke før (ny bruker):

  • Brukeren logges ut, og brukerprofil blir ikke opprettet. 

 

Samtykke

Når bruker gir samtykke til brukervilkårene, opprettes ny bruker.

Ingen varsling til avregistrert bruker

Når en bruker har trukket tilbake samtykke vil brukeren bli slettet og brukeren vil ikke lenger motta noen varsler.

 

Avregistrering av bruker

Det er nå mulig for brukere å avregistrere seg som bruker i Aktørportalen. Denne funksjonaliteten finnes nederst på profilskjemaet (trykk på navnet ditt for å finne profilskjemaet).

Mer informasjon på kvitteringer

Kvitteringene er oppdatert og inneholder nå mer informasjon; partsinformasjon, tittel på hoveddokument som sendes inn og domstol.

 

Endret feilmelding ved henting av for stort dokument

Feilmeldingen brukeren får ved forsøk på å åpne et dokument fra domstolen som overstiger størrelsesbegrensning på enkeltfil er nå oppdatert  til: "Beklager, men dokumentet du forsøker å laste ned overstiger maks størrelse. Kontakt domstol."

 

Informasjon til sperrede brukere

Om en bruker blir sperret fra Aktørportalen, vil brukeren bli sendt til en side med informasjon om hvorfor brukeren er sperret og hva brukeren evt kan gjøre.

 

Utlogging Aktørportalen

Ved utlogging av Aktørportalen gjennomføres det nå en global utlogging. Det vil si at brukeren blir logget ut fra alle sider der brukeren er innlogget via ID-porten.

 

I tillegg er det gjort endringer som ikke er synlig for brukeren.

Siden ble sist oppdatert: 10.02.2017, kl. 17:08