Meny

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Gjeninnsetting i forvaring ved prøveløslatelse (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-969-A, (sak nr. 2017/330), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Grande)

Les mer
Straff for omsorgsunndragelse (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom
A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-968-A, (sak nr. 2017/406), straffesak, anke over dom
A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Aina M. Ertzeid)

Les mer
Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe (11.05.17)

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) 

II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Les mer
Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-822-A, (sak nr. 2017/24), straffesak, anke over dom

A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Les mer
Inndragning av utbytte i sak hvor straffekravet er foreldet (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-821-A, (sak nr. 2017/69), straffesak, anke over dom

Marine Harvest Norway AS (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer
Unnlatelse av å avverge følgene av en straffbar handling (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-824-A, (sak nr. 2017/122), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Eldsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer
Straffutmåling for grove seksuallovbrudd mot flere barn (07.04.17)

Høyesteretts dom 7. april 2017, HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer
Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes (07.04.17)

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse

I.
Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

II.
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

III.
B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer
Kroppskrenkelse ved feiltreff (30.03.17)

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer
Lagmannrettens domfellelse etter straffeloven 1902 § 219 (mishandling i familieforhold) i en sak der tingretten hadde domfelt for enkeltstående kroppskrenkelser (29.03.17)

Høyesteretts dom 29. mars 2017, HR-2017-667-A, (sak nr. 2016/2380), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Trusler mot aktør i rettsvesenet (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer
Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Les mer
Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år (16.03.17)

Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Les mer
Høyesterett fastsatte straffen for grovt uaktsomt trygdebedrageri til 75 dager (15.03.17)

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-560-A, (sak nr. 2017/109), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Formo) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Straffutmåling for grovt uaktsomt skattesvik og uaktsomt brudd på bokføringsloven (14.03.17)

Høyesteretts dom 14. mars 2017 HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

Les mer
Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte (14.03.17)

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse

A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Forvaring for ung gjerningsperson (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Om skyldspørsmålet kan kreves prøvet i to instanser etter gjenåpning til domfeltes ugunst (01.02.17)

Høyesteretts dom 1. februar 2017, HR-2017-241-A, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom

A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Birgitte Istad)
Bistandsadvokat for de etterlatte (advokat John Christian Elden)

Les mer
Tingrettens vilkår for å behandle siktedes krav om rettslig kontroll av Økokrims beslag ble opphevet (16.01.17)

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2017, HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer