Meny
Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer
Straff for barnebortføring til utlandet (26.06.17)

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom

A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Les mer
Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10 (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer
Skattemessig eier av kraftverk (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom

Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)
Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme)
Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan)

mot

Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness)
(Rettslig medhjelper: advokat Morten Goller)

Les mer
Grunneiers adgang til hyttebygging innenfor et reinbeitedistrikts område (22.06.17)

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1230-A, (sak nr. 2016/2334), sivil sak, anke over dom

Hjerttind reinbeitedistrikt (advokat Henrik Boehlke) mot Jarle Kristian Ottesen (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer
Uaksomt drap ved bilpåkjørsel (12.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom

A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Breiviks anke nektet fremmet (08.06.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom

Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Les mer
Refusjon etter opparbeiding av veg (07.06.17)

HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom

Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Les mer
Borettslags legalpanterett for felleskostnader (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer
Søksmålskompetanse i utvisningssaker (07.06.17)

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Les mer
Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier (07.06.17)

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer
Mangel ved kjøp av fast eiendom – betydningen av standardheving (31.05.17)

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom

A, B, Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C, D (advokat Johan G. Bernander)

Les mer
Straffeutmåling – fradrag i fengselsstraffen for lang liggetid (09.06.17)

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1072-A, (sak nr. 2017/111), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Om det var inngått avtale om provisjon i mellommannsforhold (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom

Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum)

Les mer
Gjeninnsetting i forvaring ved prøveløslatelse (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-969-A, (sak nr. 2017/330), straffesak, anke over dom

A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Grande)

Les mer
Straff for omsorgsunndragelse (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom
A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer
Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling (16.05.17)

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-968-A, (sak nr. 2017/406), straffesak, anke over dom
A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Aina M. Ertzeid)

Les mer
Overprøving av vedtak der skatte- og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved skjønn (16.05.17)

Høyestretts dom 16. mai 2017, HR-2017-967-A, (sak nr. 2016/1977), sivil sak, anke over dom
Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Amoré Ålesund AS, B, C (advokat Torgeir Fjeldskar)

Les mer
Om regress hos skadevoldernes forsikringsselskap (15.05.17)

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom
Sparebank 1 Skadeforsikring ASA
If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Les mer
Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller (15.05.17)

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren)

II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen)

Les mer
Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe (11.05.17)

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) 

II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer
Høyesterett avviste søksmål om opphevelse av fylkesnemndas avgjørelse om å fremme sak for nemnda (28.04.17)

Høyesteretts kjennelse 28. april 2017, HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Anders Brosveet) mot C (advokat Eivor Øen), X kommune (advokat Lorentz Stavrum), D (advokat Halldis Winje)

Les mer
Begjæring fra rettighetshaveren til en film om å få utlevert identiteten bak IP adresser (26.04.17)

Høyesteretts kjennelse 26. april 2017, HR-2017-833-A, (sak nr. 2016/2216), sivil sak, anke over kjennelse

Scanbox Entertainment A/S (advokat Kyrre Eggen) mot Telenor Norge AS (advokat Rune Opdahl)

Les mer
Inndragning av utbytte i sak hvor straffekravet er foreldet (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-821-A, (sak nr. 2017/69), straffesak, anke over dom

Marine Harvest Norway AS (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer
Unnlatelse av å avverge følgene av en straffbar handling (25.04.17)

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-824-A, (sak nr. 2017/122), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Eldsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer
Lagmannsrettens begrunnelsesplikt når det ikke gis samtykke til ankebehandling i barnevernssak (20.04.17)

Høyesteretts kjennelse 20. april 2017, HR-2017-776-A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Karstein Egeland) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Mona Negård), B (advokat Finn Ove Smith)

Les mer
Arbeidsrettens kompetanse (20.04.17)

Høyesteretts dom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Les mer
Straffutmåling for grove seksuallovbrudd mot flere barn (07.04.17)

Høyesteretts dom 7. april 2017, HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jens Olav Sæther)

Les mer
Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes (07.04.17)

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse

I.
Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

II.
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

III.
B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer
Grensen mellom livs- og dødsdisposisjon (05.04.17)

Høyesteretts dom 5. april 2017, HR-2017-716-A, (sak nr. 2016/2156), sivil sak, anke over dom

A (advokat Helge Skaaraas) mot B, C (advokat Thormod Bjerkholt)

Les mer
Kroppskrenkelse ved feiltreff (30.03.17)

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer
Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom (30.03.17)

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-687-A, (sak nr. 2016/2070), sivil sak, anke over dom

Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Sigrun Sagedahl)

Les mer
Lagmannrettens domfellelse etter straffeloven 1902 § 219 (mishandling i familieforhold) i en sak der tingretten hadde domfelt for enkeltstående kroppskrenkelser (29.03.17)

Høyesteretts dom 29. mars 2017, HR-2017-667-A, (sak nr. 2016/2380), straffesak, anke over dom

A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - Virksomhetsvilkåret og tilknytningsvilkåret (23.03.17)

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-628-A, (sak nr. 2016/1281), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsdvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Thinggaard AS (advokat Sigve Braaten)

Les mer
Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - virksomhetsbegrepet (23.03.17)

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Raise International AS (advokat Odd Moe)

Les mer
Saken gjaldt krav om refusjon for kostnader til helse- og omsorgstjenester etter lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester (28.03.17)

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-625-A, (sak nr. 2016/2032), sivil sak, anke over dom

Sørreisa kommune (advokat Marianne Abeler) mot Målselv kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer
Dom om omsorgsovertakelse opphevet grunnet mangelfull saksbehandling (22.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mars 2017, HR-2017-596-U, (sak nr. 2017/4240), sivil sak, anke over dom

A (advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll) mot X kommune (advokat Leif Kahrs Jæger), B (advokat Janet Riise)

Les mer
Trusler mot aktør i rettsvesenet (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer
Utlendingsrett (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom

A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer
Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling (17.03.17)

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Les mer
Høyesterett fastsatte straffen for grovt uaktsomt trygdebedrageri til 75 dager (15.03.17)

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-560-A, (sak nr. 2017/109), straffesak, anke over dom
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Formo) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer
Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig (15.03.17)

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom
Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk)

Les mer
Straffutmåling for grovt uaktsomt skattesvik og uaktsomt brudd på bokføringsloven (14.03.17)

Høyesteretts dom 14. mars 2017 HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen)

Les mer
Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte (14.03.17)

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse

A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer
Om det anses som diskriminering på grunn av religion å nekte en person frisørtjeneste utelukkende fordi hun bar hijab (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-534-U, (sak nr. 2017/360), straffesak, anke over dom

Merete Hodne (advokat Linda Ellefsen Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Om heving av ankesak på grunn av frafalt anke (10.03.17)

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse

Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer
Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet (09.03.17)

Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom

Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein)

Les mer
Likningsmyndighetenes gjennomsyn av skattyters elektroniske arkiv (01.03.17)

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2017, HR-2017-467-A, (sak nr. 2016-1907), sivil sak, anke over kjennelse
Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer
Behandling av farskapssak etter gjenåpning (17.02.17)

Høyesteretts dom 17. februar 2017, HR-2017-419-A, (sak nr. 2016/1943), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A mot B, C

Les mer
Tolkning av begrepet "ansatte" i ligningslovens bestemmelse om summarisk fellesoppgjør (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-344-A, (sak nr. 2016/1433), sivil sak, anke over dom

Malermesterfirma Klemet Karlsen AS (advokat Tiom Risa) mot Staten v/Skatt Øst (Kommuneadvokaten i Oslo v/kst. ass. kommuneadvokat Trine Riiber)

Les mer
Skatterett - fradrag for renteutgifter (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom
Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Les mer
Leilighet solgt "som den er" fikk nye skader i perioden mellom besiktigelse og overtakelse (15.02.17)

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom Didde Sloth Christensen og Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl M. Henstein) mot Geir Ove Molvig Bratlie og Heidi Elisabeth Nilsen (advokat Thomas Andersen)

Les mer
Omstøtelse i konkurs (14.02.17)

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom
Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Les mer
Om Utøyaofre som befant seg på landsiden, har krav på voldsoffererstatning (13.02.17)

Høyesteretts dom 13. februar 2017, HR-2016-352-A, (sak nr. 2016/1454), sivil sak, anke over dom
A,B,C (advokat Tore Helseth Høyer) mot Staten v/Erstatningsnemnda for voldsofre (Regjeringsavdokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer
Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007 (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom

I.
Staten v/Samferdselsdepartementet
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)
(Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli)

mot

Dalnave Navigation Inc.
Assuranceforeningen Gard – gjensidig
Avena Shipping Company Ltd.        
(advokat Kaare Andreas Shetelig)
(Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen)

II.
Dalnave Navigation Inc.
Assuranceforeningen Gard – gjensidig
Avena Shipping Company Ltd.        
(advokat Kaare Andreas Shetelig)
(Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen)

mot

Staten v/Samferdselsdepartementet 
(Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)
(Rettslig medhjelper:  advokat Arne-Martin Sørli)

Les mer
Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom
Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Les mer
Forvaring for ung gjerningsperson (09.02.17)

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer
Fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven (06.02.17)

Høyesteretts dom 6. februar 2017, HR-2017-275-A, (sak nr. 2016/2160), sivil sak, anke over dom

A (advokat Einar Drægebø) mot Staten v/Fylkesmannen i Hordaland (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer
Om skyldspørsmålet kan kreves prøvet i to instanser etter gjenåpning til domfeltes ugunst (01.02.17)

Høyesteretts dom 1. februar 2017, HR-2017-241-A, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom
A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Birgitte Istad)
Bistandsadvokat for de etterlatte (advokat John Christian Elden)

Les mer
Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning (30.01.17)

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom

CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner)

Norsk Flygerforbund (partshjelper)
Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen)
(partshjelper)

Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder)

mot

Bjørn Nybø
Paul Ringheim
Arne Bråten
Øyvind Friis-Ottesen
Anders Auen
Olav Vik
Colin Roy ter Braak
Anders Nonstad
Oddbjørn Hagen
Kristian Bjerkestrand Lians dødsbo (advokat Kjell M. Brygfjeld)
Rettslig medhjelper (advokat Bent Endresen)

Les mer
Tingrettens vilkår for å behandle siktedes krav om rettslig kontroll av Økokrims beslag ble opphevet (16.01.17)

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2017, HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer
Særlig spørsmål om inhabilitet for to rettsoppnevnte sakkyndige (13.01.17)

Høyesteretts dom 13. januar 2017, HR-2017-91-A, (sak nr. 2016/1865), sivil sak, anke over dom

A (advokat Robert Fonn) mot B, C (advokat Thea W. Totland)

Les mer
Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer (05.01.17)

Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom

Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge)

Les mer