Meny

Høyesteretts dom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Berglund, Bull, Utgård

Høyesterett slo fast at Arbeidsretten har kompetanse til å kjenne en oppsigelse ugyldig på tariffrettslig grunnlag.

I forbindelse med nedbemanning på Sola Heliport utenfor Stavanger sa Nokas AS i november 2015 opp 19 av de ansatte. Det oppstod uenighet med hensyn til den utvalgskretsen som dannet grunnlaget for oppsigelser etter ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2. Arbeidsretten slo fast at utvalgskretsen hadde vært for snever, og avsa dom for at oppsigelsene var tariffstridige og ugyldige. NHO gjorde for Høyesterett gjeldende at Arbeidsretten ikke har kompetanse til å kjenne oppsigelser ugyldige. Høyesterett forkastet anken.

Dommen avklarer spørsmål omkring Arbeidsrettens kompetanse.

Les avgjørelsen i sin helhet