Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

21. - 22. mars 2017 kl. 09.00 tirsdag, kl. 09.00 - kl. 11.45 onsdag, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/1869, sivil sak, anke over kjennelse: Herøya Næringspark AS m.fl. mot Nordea Finans Norge AS. Rekkevidden av factoringpant, jf. panteloven § 4-10. Totalt 1,5 dag. 

SAKEN VIL BLI HEVET

Les mer
21. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/2377, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Straffutmåling ved grove seksuallovbrudd mot barn. 4 timer.

Les mer
22. - 23. mars 2017 kl. 12.30 - kl. 14.30 onsdag, kl. 09.00 torsdag, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/69, X mot Den offfentlege påtalemakta. Spørsmålet om inndragning ved frifinning for brot på forureiningslova som følgje av forelding. Totalt 1,5 dag.

Les mer
23. mars 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2380, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Spørsmål om forholdet mellom straffelova 1902 § 228 og § 219. 3 timer.

Les mer
28. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling - LUKKEDE DØRER

Sak nr. 2016/1740, sivil sak, anke over dom: A og B mot C, X kommune og D. Barnevern - søksmål fra besteforeldre om samvær med barnet. 1 dag.

Les mer
28. - 29. mars 2016 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/2086, straffesak, anke over kjennelse: X, Y, A og B mot Den offentlige påtalemyndighet. Spørsmålet om prinsippet om rettferdig rettergang tilsier at en tiltalt i en stor komplisert straffesak kan kreve utgifter til forsvarer og særskilt engasjerte advokater engasjert på kommersielle vilkår erstattet av staten fullt ut, eller om statens ansvar er begrenset til den offentlige satsen for forsvarerbistand. Totalt 2 dager.  

Les mer
30. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling - LUKKEDE DØRER

Sak nr. 2016/2216, sivil sak, anke over kjennelse: X mot Y. Begjæring etter åndsverksloven § 56 om å pålegge Y å utlevere opplysninger som identifiserer innehaver av abonnement på internett. 1 dag.

Les mer
4. april 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2336, sivil sak, anke over dom: A mot X kommune og B. Krav om begrunnelse i barnevernssak når lagmannsretten ikke finner at noen av vilkårene for ankebehandling er oppfylt. 1 dag.   

Les mer
4. april 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/2293, straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet. Anke over straffutmåling og inndragning ved grovt heleri/hvitvasking av til sammen over 45 millioner kroner. 1 dag.   

Les mer
5. april 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/24, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Straffutmåling og inndragning i sak om grovt heleri. 1 dag.

Les mer
6. april 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/1884, sivil sak, anke over dom: Næringlivets Hovedorganisasjon (NHO) og Nokas AS mot Landorganisasjonen i Norge (LO). Arbeidsrettens kompetanse til å avsi ugyldighetsdom i søksmål om tariffstrid. 1 dag.

Les mer
6. april 2017 kl. 11.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/122, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Avvergingsplikten ved drap, jf. straffeloven (1902) § 139. Lovanvendelse og straffutmåling. 3 timer.

Les mer
18. - 19. april 2017 kl. 12.30 - kl. 14.30 tirsdag, kl. 09.00 - kl. 11.45 onsdag, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2248, sivil sak, anke over dom: Yara Marine Technologies AS mot Presentwater AS. Saken gjelder krav om provisjon for medvirning til salg av eksosanlegg for skip - spørsmål om det er inngått avtale om rett til provisjon. Totalt 1 dag. 

Les mer
18. - 19. april 2017 kl. 12.30 tirsdag, kl. 09.00 onsdag, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/1977, sivil sak, anke over dom: Staten v/Skatt Midt-Norge mot Amoré Alesund AS m.fl. Saken gjelder kravet til et forsvarlig grunnlag for skjønnsligning. Totalt 1,5 dag.  

Les mer
20. - 21. april 2017 kl. 12.30 - kl. 14.30 torsdag, kl. 09.00 fredag, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/99, straffesak, anke over dom: I A mot Den offentlige påtalemyndighet og II X AS mot Den offentlige påtalemyndighet. Forståelsen av forskriftsbestemmelse som setter straff for "fange og lande" kongekrabbe utover den fastsatte kvoten. Totalt 4 timer.

Les mer