Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

25. og 26. april 2017 kl. 12.30 tirsdag, kl 09.00 onsdag - Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/15, sivil sak, anke over dom: I A mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og II Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) mot A. Krav frå kreditor om omstøyting av gåve mellom ektefellar. Totalt ca. 2 dagar. 

Les mer
25. - 26. april 2017 kl. 12.30 tirsdag, kl. 09.00 onsdag - Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/2051, sivil sak, anke over dom: Sparebank I Spareforsikring AS og IF Skadeforsikring NUF mot Gjensidige Forsikring ASA. Om skadevolders ansvarsforsikringsselskap kan dømmes til å erstatte skadelidtes forsikringsselskap et høyere beløp enn skadevolder selv rettskraftig er dømt til å erstatte skadelidte. Totalt 1,5 dag.

Les mer
9. mai 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2301, sivil sak, anke over kjennelse: Borettslget Hilland Vardane mot Bank Norwegian AS og Codan Forsikring NUF. Tvangssalg av borettslagsandel. Spørsmål om rekkevidden av panteretten etter borettslagsloven § 5-20 og dekning av tilleggskrav etter panteloven § 1-5 a og b. 1 dag.

Les mer
9. mai 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/330, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Spørsmål om det er adgang til gjeninnsettelse i forvaring ved enkeltstående brudd på et vilkår for prøveløslatelse etter straffeloven (2005) § 46.

Les mer
10. mai 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/340, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om straffutmåling ved omsorgsunndragelse av 16-åring som var under barnevernets omsorg. 3 timer. 

Les mer
11. mai 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/160, sivil sak, anke over kjennelse: A m.fl. mot staten v/Utlendingsnemnda. Om familiemedlemmer kan reise sak om ugyldigheten av vedtak i utlendingssak. 1 dag.

Les mer
11. mai 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/406, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om betydningen av klær for gensedragningen mellom seksuell omgang og seksuell handling. 1 dag.

Les mer
16. mai 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/111, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om det er gitt tilstrekkelig kompensasjon for lang saksbehandlingstid og lang liggetid i straffutmåling for grovt underslag. EMK artikkel 6 nr. 1. Grunnloven § 95. 3 timer.

Les mer
16. mai 2017 kl. 09.00 og torsdag 18. mai 2017 kl. 09.00 - 11.45, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/318, straffesak, anke over dom: 1. A og 2. B mot Den offentlige påtalemyndighet. Spørsmål om tre indiske sesongarbeidere har vært i en sårbar situasjon i Norge og utnyttet til tvangsarbeid ved to gartnerier. Menneskehandel. Straffeloven 1902 § 224. Straffutmåling. 

Les mer
18. mai 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2259, sivil sak, anke over dom: Kjetil Helgø Medby m.fl. mot Noralf Olsen og Ingvild Elin Ringodd. Spørsmål om det i forbindelse med salg av fast eiendom "som den er" skal gjøres fradrag for standardheving før man foretar mangelvurderingen, jf. avhendingsloven § 3-9 andre punktum. 1 dag.

Les mer
22. - 23. mai 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2077, sivil sak, anke over dom: Jessheim Byutvikling AS og Veidekke Industri AS mot staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Beregning av refusjon ved opparbeiding av veg, jf. plan- og bygningsloven § 18-7. Totalt 2 dager.

Les mer