Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

15. august 2017 kl. 09.00, 16. august 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2433, sivil sak, anke over dom: Norsirk AS mot Øysand Næringspark AS. Om returselskapet er ansvarlig for levert EE-avfall når behandlingsselskapet er konkurs. Avfallsforskriften § 1-18. Totalt 1,5 dag.

Les mer
15. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/618, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om straffutmåling ved befatning med ulike typer narkotiske stoff. 3 timer.

Les mer
16. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/970, straffesak, anke over kjennelse: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Saken gjelder en advokats eventuelle medvirkning til at varekteinnsatte med restriksjoner etter strpl. § 186 oppnår telefonkontakt med personer utenfor fengslet rammes av straffeloven 2005 § 170 bokstav a. 1 dag. 

Les mer
17. august 2017 kl. 12.30, 18. august 2017 kl. 09. - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/822, straffesak,anke over dom: A, B og C mot Den  offentlige påtalemyndighet. Straffutmåling ved "kampfiksing" - korrupsjon og bedrageri. Totalt 1 dag.

Les mer
17. august 2017 kl. 11. Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/773, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Straffenivå ved befatning med LSD. 3 timer.

Les mer
18. august 2017 kl. 10.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/659, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige ptåtalemyndighet. Om utmåling av betinget dom under vilkår av gjennomføring av narkotikaprogram i sak om narkotikaforbrytelser. 2 timer.

Les mer
22. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/23, sivil sak, anke over dom: Tjelle Eiendom AS mot Astero AS. Spørsmål om fusjon utløyser forkjøpsrett. 1 dag.    

Les mer
22. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/696, straffesak, anke over dom: Den offentlige påtalemyndighet mot A. Om en politiadvokat har utvist grov uforstand i tjenesten. 4 timer.

Les mer
29. august 2017 kl. 09.00, 30. august 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/197, sivil sak, anke over dom; Bardu Jeger- og Fiskerforening mot Statskog SF. Spørsmålet om feste av tomt til en foreningshytte er å anse som feste av tomt til fritidshus, slik at festeavgifen skulle ha vært nedregulert. Totalt 1,5 dag.

Les mer
29. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/193, sivil sak, anke  over dom: Protector Forsikring ASA mot Tom Brøsholen. Saken gjelder tredjemanns erstatningskrav for offentligrettslige mangler mot ansvarlig kontrollerende etter plan- og bygningsloven. 1 dag.

Les mer
31. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/674, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Om straffutmåling ved grov korrupsjon. 1 dag.

 

Les mer
31. august 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/867, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemydighet. Om ileggelse av kontaktforbud med elektronisk kontroll. 4 timer. 

Les mer
5. september 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/400, sivil sak, anke over dom: Idium AS mot Nordisk Utleie AS. Om tilbakekall av løfte etter re integraregelen i avtaleforhold mellom to profesjonelle parter. 1 dag.

Les mer
5. - 7. september 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/136, sivil sak, anke over dom: I.M. Skaugen Marine Service Pte. Ltd. og I.M. Skaugen SE mot MAN Diesel & Turbo SE og MAN Diesel & Turbo Norge AS. Om søksmål vedrørende tre leveranser av skipsmotorer skal avvises fordi søksmålet hører inn under voldgift. 3 dager. 

Les mer
8. september 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/1001, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Bedrageri. Om straffutmåling for grovt trygdebedrageri. 1/2 dag.

Les mer
Ingen saker i Første avdeling 12. september 2017

Tidligere berammet sak nr. 2017206, sivil sak, anke over dom: Manpower AS mot Raymond Venås er utsatt.

Les mer
12. september 2017 kl. 12.30, 13. september 2017 kl. 09.00 - kl. 13.30, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2017/606, sivil sak, anke over dom: Marcus Bengtsson og Clarie Desiree ter Braak mot CHC Helikopter Service AS. Arbeidsrett. Om arbeidstaker har krav på at ansettelsestid i utenlandske konsernselskaper skal inngå i ansiennitetsberegningen ved nedbemanning i det norske søsterselskapet (konsernaansiennitet).  Totalt 1 dag + 1 time.

Les mer
14. september 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/613, sivil sak, anke over dom: Sparebanken 1 Skdeforsikring mot Gjensidige Forsikring ASA. Om terskelen for grov uaktsomhet i forsikringsoppgjør. Brann oppstod i en bygårdsleilighet etter at en mann forsøkte å tine et frossent vannrør med hårføner. 1 dag. 

Les mer