Meny

Høyesterett arbeider i to parallelle avdelinger. For anker over dommer som Høyesteretts ankeutvalg tillater fremmet, blir retten satt med fem dommere.  

I visse tilfelle behandles en sak i forsterket rett. Høyesterett settes da i storkammer med elleve dommere eller i plenum med den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

14. - 15. februar 2017, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/1619, sivil sak, anke over dom: Posten Norge AS mot Kjersti Myrjord. Sakligheten av oppsigelse i arbeidsforhold - spørsmål om avgrensning av "utvelgelseskretsen" ved oppsigelse etter sammenslåing. Totalt 2 dager.

Les mer
28. februar 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak  nr. 2016/1516, straffesak, anke over dom: A og B mot Den offentlige påtalemyndighet. Spørsmål om etterlatte etter mistenkte kan begjære foretatt rettergangskritt til avkreftelse av mistanken. 1 dag.

Les mer
28. februar 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/1379, sivil sak, anke over dom: Inchalew Burayu Mulugeta og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) mot staten v/Utlendingsnemnda. Abslag på asyl på grunn av misbruk, jf. utlendingsloven § 26 fjerde ledd. Forholdet til Flyktningkonvensjon. 1 dag.

Les mer
2. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2050, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Straffutmåling for skatteundragelse og brudd på bokføringsplikten - særlig om betydningen av lang liggetid. 3 timer.

Les mer
2. mars 2017 kl. 09.00 - kl. 13.00, Høyesteretts Annen avdeling

Sak nr. 2016/2241, straffesak, anke over dom: A mot Den offfentlige påtalemyndighet. Straffutmåling - utnyttelse av stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang med to pasienter. 3,5 time.

Les mer
3. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2262, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Spørsmål om vilkårene for å idømme ungdomsstraff er oppfylt ved samleie med jente under 14 år. 3 timer. 

Les mer
7. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2152, straffesak, anke over dom: A mot Den offentlige påtalemyndighet. Motarbeiding av rettsvesenet - tolkning av straffeloven (1902) § 132 a. 1/2 dag.

Les mer
7. - 10. mars 2017 - Høyesteretts Annen avdeling - DENNE SAKEN ER UTSATT

Sak nr. 2016/1956, sivil sak, anke over dom: Hjelmeland kommune m.fl. mot Statnett SF og Energi Norge (partshjelper). Eiendomsskatt - verdifastsettelse på nettanlegg. 4 dager. 

Les mer
8. mars 2017 kl. 09.00 - kl. 11.45, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2017/109, straffesak, anke over dom: Den offentlige påtalemyndighet mot A. Spørøsmålet om det ved straffutmålingen for trygdebedrageri er riktig å legge vekt på tapspotensialet.  3 timer.

Les mer
9. mars 2017 kl. 09.00, Høyesteretts Første avdeling

Sak nr. 2016/2032, sivil sak, anke over dom: Sørreisa kommune mot Målselv kommune. Krav mot tidligere bostedskommune om refusjon f9or kostnader til helse- og omsorgstjenester. 1 dag.

Les mer