Meny

1.4 Utdrag, hjelpedokumenter, disposisjon, påstandsskrift, oppgave over sakskostnader
Den ankende part vil få frist for å utarbeide utdrag, jf. lov 14. august 1918 nr. 2. Det bør også utarbeides juridisk utdrag. Det vises til punkt 4.

Ofte vil det kunne være til vesentlig hjelp for rettens tilegnelse av saken at det utarbeides hjelpedokumenter, for eksempel angivelse av hvor i det faktiske utdraget man finner bestemte spørsmål omhandlet, oversikter over viktige tidspunkter og nøkkelpersoner, sammenfatninger av økonomiske data m.v. Det vises til tvisteloven § 9-14 annet ledd, jf. § 30-11 annet ledd.

Det er hensiktsmessig at partene utarbeider en disposisjon for sine hovedinnlegg. Disposisjonen skal gi en oversikt over sakens faktiske eller rettslige hovedproblemstillinger, og bør inneholde henvisninger til de steder i faktisk og juridisk utdrag som det skal dokumenteres fra. Disposisjonen skal ikke ha karakter av skriftlig prosedyre, jf. tvisteloven § 30-11 annet ledd, jf. § 9-14 annet ledd. Den skal således ikke være argumenterende, og det skal ikke inntas sitater i disposisjonen.

Normalt vil det være passende med en disposisjon på 5-10 sider til et foredrag over en rettsdag. Det bør være plass til å notere i den, og det bør ikke brukes tosidig kopiering. Disposisjonen bes innlevert Høyesterett i 8 eksemplarer. Dersom disposisjonen som inngis er å anse som et skriftlig innlegg, vil retten kunne nekte den fremlagt.

For nærmere informasjon om utarbeidelse av disposisjoner vises til artikkel av justitiarius Tore Schei, inntatt i Advokatbladet 4/2008. Artikkelen er tilgjengelig på Høyesteretts hjemmesider, www.hoyesterett.no

Påstandsskrift skal fremlegges under ankeforhandlingen i seks eksemplarer. Det må legges arbeid i utformingen av påstanden og om nødvendig overveies om det bør nedlegges subsidiære eller alternative påstander.

Oppgave over sakskostnader skal fremlegges i seks eksemplarer ved forhandlingens avslutning, jf. tvisteloven § 20-5 tredje ledd.