Meny

Tingrettene er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker.

Tingrettene er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker.

En sivil sak starter som regel i forliksrådet. Hvis partene ikke er enige, tas saken videre til tingretten. Andre sivile saker starter direkte i tingretten. Det gjelder blant annet familiesaker, saker mot offentlig myndighet og saker om formuesverdier over 125 000 kroner hvor begge parter har advokat.
Alle straffesaker starter i tingretten.

Hvilke saker behandles?

Tingretten behandler som nevnt sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser ( i Oslo er det Oslo byfogdembete som behandler disse sistnevnte sakene).

Dekker hvert sitt område

Alle tingretter har hvert sitt geografiske område som de dekker. Dette kalles tingrettens domssogn eller rettskrets. Området består av en eller flere kommuner. Unntaket er Oslo, hvor det er to domstoler i første instans, Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. 

Organisering

Det er 66 domstoler i første instans (tingrettene samt Oslo byfogdembete), 6 lagmannsretter og Norges Høyesterett.

Størrelsen på tingrettene varierer, først og fremst etter befolkningsmengden i domssognet. De minste embetene består av sorenskriveren, én dommerfullmektig og to saksbehandlere. Oslo tingrett, som er den største domstolen, har ca. 200 ansatte.

Sorenskriver er betegnelsen på den dommeren som også er øverste administrative leder av domstolen. Den videre organiseringen varierer domstolene imellom.

Siden ble sist oppdatert: 11.12.2015, kl. 13:21