Meny

Tingrettene er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker.

Tingrettene er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans).

Hvilke saker behandles?

En sivil sak starter som regel i forliksrådet. Hvis partene ikke blir enige, tas saken videre til tingretten. Noen saker starter direkte i tingretten (blant annet foreldretvister, saker mot offentlig myndighet og visse saker om formuesverdier).
Alle straffesaker starter i tingretten.

Tingretten behandler sivile tvistesaker og straffesaker. I tillegg kommer saker om midlertidig sikring, tvangssaker, konkurs, skiftesaker, vigsler og utstedelse av offentlige notarialbekreftelser ( i Oslo er det Oslo byfogdembete som behandler de sistnevnte sakene).

Dekker hvert sitt område

Alle tingretter har hvert sitt geografiske område som de dekker. Dette kalles tingrettens domssogn eller rettskrets. Området består av en eller flere kommuner. Unntaket er Oslo, hvor det både er tingrett og byfogdembete. 

Organisering

Det er 66 domstoler i første instans (tingrettene samt Oslo byfogdembete), 6 lagmannsretter og Norges Høyesterett.

Størrelsen på tingrettene varierer, først og fremst etter befolkningsmengden i domssognet. De minste embetene består av sorenskriveren, én dommerfullmektig og to saksbehandlere. Oslo tingrett, som er den største domstolen, har ca. 200 ansatte.

Sorenskriver er betegnelsen på den dommeren som også er øverste administrative leder av domstolen. Den videre organiseringen varierer domstolene imellom.

Siden ble sist oppdatert: 23.05.2016, kl. 15:34