Meny

Vitner som  har sett, hørt eller erfart noe av betydning for en rettssak, er en viktig kilde til informasjon for retten. Denne siden gir informasjon til deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak.

Hvorfor skal du vitne?

Du blir innkalt til å vitne fordi partene eller retten mener du har kjennskap til noe som kan være viktig. Ved å vitne bidrar du derfor til at domstolen treffer en riktig avgjørelse.

Domstolene treffer avgjørelser kun på bakgrunn av det som kommer fram i rettssaken. Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne får høre vitneforklaringen, selv om man tidligere ha forklart seg for politiet eller partenes advokat. En vitneforklaring kan være avgjørende for utfallet av en sak, derfor har vitner plikt til å snakke sant. En falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.

Møteplikt  og fritaksgrunner

Lang reisevei

Det viktig at du møter opp i tråd tid og sted som står i innkallingen du har fått. Du har plikt til å møte som vitne uansett hvor langt du må reise, men er reiseveien mer enn 800 km med rutegående transport eller 125 km på annen måte kan retten frita for møteplikt. Slikt fritak kan gis dersom ditt oppmøte medfører uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med din betydning for å få belyst saken. Dersom du tror slikt fritak kan være aktuelt, må du straks ta kontakt med domstolen. Du kan ikke la være å møte uten at du har fått klar beskjed om at du er fritatt.

Sykdom

Blir du syk eller det av andre grunner er umulig for deg å møte, må du gi beskjed til domstolene så snart du kan. Dersom du mener du har lovlig forfall på grunn av sykdom, må du få en legeerklæring og sende den til retten. Det er domstolen som avgjør om sykdommen utgjør et lovlig forfall. Hvis du ikke gir retten beskjed om forfallet så snart som mulig, risikerer du også bot og erstatningsansvar. Innkallingen gjelder inntil du eventuelt har fått beskjed fra retten om at du er blitt fritatt for å møte.

Egen arbeidstid

Er du i arbeid, bør du straks opplyse din arbeidsgiver om innkallingen. Da blir ditt fravær er varslet i god tid. Hvis klokkeslettet du er innkalt til passer dårlig, vil det ofte være mulig å endre dette. Har du mottatt vitnestevning fra politiet eller en advokat, så kontakter du dem om dette. Hvis ikke, så kontakter du domstolen. Du bør uansett avklare et annet oppmøtetidspunkt så tidlig som mulig.

Vitnavhør på telefon eller videokonferanse

Retten kan bestemme at du skal avhøres over telefon eller videokonferanse i stedet for i domstolen. Du vil da bli pålagt å møte på et bestemt sted, for eksempel på et politikammer, lensmannskontor eller en annen domstol.
Kontakt retten om du har spørsmål om dette. Les mer om videokonferanse i domstolene


Du risikerer  bot og erstatningsansvar dersom du ikke møter som vitne uten å ha fått beskjed om fritak. Retten kan også be politiet om å hente deg.


Før du møter i domstolen

Før du møter i retten, kan du notere ned mest mulig av det du husker om saken. Du kan godt ta med disse notatene til retten. Videre kan du forberede deg ved å lese notater, brev, dokumenter og liknende.  Du bør derimot ikke snakke med andre om saken.

Hva skjer i domstolen?

Når du møter frem ved rettslokalet, vil du som regel bli henvist til et venterom. Før vitnene slipper til, skal retten få en redegjørelse fra advokatene (eller fra aktor i straffesaker) om hva saken gjelder og hva man er uenige om. Deretter skal partene, eventuelt tiltalte, gi sin forklaring. Dette får vitnene ikke høre på. Grunnen til dette er at vitner skal forklare seg uten å være påvirket av det som er sagt tidligere.

Hvor lang tid disse redegjørelsene og forklaringene tar, er det ikke så lett å beregne på forhånd. Derfor hender det at vitnene må vente en stund, men man prøver å innkalle vitnene slik at det blir minst mulig venting. Hvis det er spesielle forhold som gjør det vanskelig å vente, må du ta dette opp med retten eller advokatene, helst på forhånd.

Forsikring og forklaring

Inne i rettssalen, blir du først spurt om navn, fødselsdato, bopel og yrke. Deretter blir du spurt om du på noen måte er i slekt med tiltalte, fornærmede eller partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du opplyse om. Det kan være at du på grunn av din stilling, slektskapsforhold eller lignende ikke skal avgi forklaring, eller at du har rett til å la være. Dette vil retten gjøre deg oppmerksom på.

Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg”.

Du blir så bedt om å forklare i sammenheng det du vet om saken. 

Dersom du ikke helt skjønner hva du skal forklare deg om, kan du godt be om at det blir stilt spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel advokatene og deretter dommeren stille deg spørsmål. Du må også opplyse om forhold du har kunnskap om og som du skjønner har betydning for saken selv om du ikke blir spurt direkte for disse. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som foregikk, så si fra om det. Du kan bruke notater til støtte for hukommelsen, men selve forklaringen skal være muntlig.

Falsk forklaring er straffbart. Overtredelse kan medføre fengsel i inntil fem år.

Reisegodtgjørelse og andre utgifter

I straffesaker har du krav på skyss- og diettgodtgjørelse, eventuelt med nattillegg, etter satsene i Statens reiseregulativ. Godtgjøring for bruk av egen bil godtas bare i den utstrekning det er rimeligst for det offentlige, med mindre særlige grunner tilsier at du må bruke egen bil. De gjeldende satser for reise og opphold samt skjema for reiseregning vil du kunne få ved henvendelse til retten. Krav i forbindelse med reisen må du gi til domstolen etter oppmøte eller sendes snarest og senest innen en måned etter at reisen er avsluttet. I sivile saker avtales dette med den part som innkalte deg.

Flere spørsmål?

Denne siden gir oversikt over hovedregler som vil være aktuelle for de fleste som innkalles som vitner. Dersom du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med den part i saken som har ønsket deg som vitne, eller med dennes advokat. Du kan også ta kontakt med domstolen. Istraffesaker kan du få råd hos politiet.

Vitnestøtte

For noen kan det å bli innkalt som vitne i en rettssak, skape uro og usikkerhet. Man kan være urolig for hva som forventes, hva man skal si og hva som ellers vil skje. Mange domstoler har en ordning med vitnestøtter, disse skal hjelpe vitner med å bli trygge i situasjonen. Les mer om ordningen på www.domstol.no/vitnestøtte

Informasjonsark om å vitne i retten:

Informasjonsark om å vitne i retten på arabisk

Informasjonsark om dette på fransk: Guide pour le témoin en justice

Informasjonsark om å vitne i retten på urdu

Informasjonsark om å vitne i retten på spansk: Testigo en el tribunal

Informasjonsside om å vitne i retten på engelsk: Being a witness in court.

For nynorsk eller samisk, bruk språkvalgene øverst på siden.