Meny

Et vitne har sett, hørt eller erfart noe av betydning for en rettssak, og er dermed en viktig kilde til informasjon for retten. Denne siden gir informasjon til deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak.

Informasjon i brosjyrer, app og filmer

Hvorfor skal du vitne?

Du innkalles fordi partene eller retten mener du har kjennskap til noe som kan være viktig å vite om når retten skal treffe sin avgjørelse. Domstolene avgjør en sak på bakgrunn av det som er kommet fram i rettssaken.Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne får høre vitneforklaringen, selv om man tidligere ha forklart seg for politiet eller partenes advokat. En vitneforklaring kan avgjøre utfallet av en sak, derfor har vitner plikt til å snakke sant.

Før du møter i domstolen

Før du møter i retten, kan du notere ned mest mulig av det du husker om saken. Notatene kan du godt ta med deg. Videre kan du forberede deg ved å lese notater, brev, dokumenter og liknende.  Derimot bør du ikke snakke med andre om saken.

Hva skjer i domstolen?

Når du møter frem ved rettslokalet, vil du som regel bli henvist til et venterom. Før vitnene slipper til, skal retten få en redegjørelse fra advokatene (eller fra aktor i straffesaker) om hva saken gjelder og hva man er uenige om. Deretter skal partene, eventuelt tiltalte, gi sin forklaring. Dette får vitnene ikke høre på. Grunnen til dette er at vitner skal forklare seg uten å være påvirket av det som er sagt tidligere.

Hvor lang tid disse redegjørelsene og forklaringene tar, er ikke så lett å beregne på forhånd. Derfor hender det at vitnene må vente, men domstolen prøver å innkalle vitnene slik at det blir minst mulig venting. Hvis det er spesielle forhold som gjør det vanskelig å vente, må du ta dette opp med retten eller advokatene, helst på forhånd.

Forsikring og forklaring

Inne i rettssalen, blir du først spurt om navn, fødselsdato, bopel og yrke. Deretter blir du spurt om du på noen måte er i slekt med tiltalte, fornærmede eller partene i saken. Også andre forhold, som felles økonomiske interesser, må du opplyse om. Det kan være at du på grunn av din stilling, slektskapsforhold eller lignende ikke skal avgi forklaring, eller at du har rett til å la være. Dette vil retten gjøre deg oppmerksom på.

Du må avgi forsikring før du forklarer deg. Først vil rettens leder formane deg om å forklare den rene og fulle sannhet uten å legge skjul på noe. Dette skal du avgi forsikring om. Stående sier du: ”Det forsikrer jeg”.

Du blir så bedt om å forklare i sammenheng det du vet om saken. 

Dersom du ikke helt skjønner hva du skal forklare deg om, kan du godt be om at det blir stilt spørsmål. Når du har forklart det du husker, vil som regel advokatene og deretter dommeren stille deg spørsmål. Du må også opplyse om det du vet som du skjønner har betydning for saken. Det gjelder selv om du ikke blir spurt direkte om dette. Dersom du er i tvil eller ikke husker hva som foregikk, så si fra om det. Du kan bruke notater til støtte for hukommelsen, men selve forklaringen skal være muntlig.

Falsk forklaring er straffbart med inntil fem års fengsel.

Etter at du er ferdig med din forklaring, avgjør du selv om du vil gå eller følge resten av saken fra tilhørerplass.

Reisegodtgjørelse og andre utgifter

I straffesaker har du krav på skyss- og diettgodtgjørelse etter satsene i Statens reiseregulativ. Godtgjøring for bruk av egen bil godtas bare i den utstrekning det er rimeligst for det offentlige, med mindre særlige grunner tilsier at du må bruke egen bil. Satser for reise og opphold samt reiseregningskjema får du ved å spørre domstolen. Krav i forbindelse med reisen må du gi domstolen etter oppmøte eller sendes senest innen en måned etter at reisen er avsluttet. I sivile saker avtales dette med den part som innkalte deg.

Vitnestøtte

Det å innkalles som vitne i en rettssak, kan skape uro og usikkerhet. Å vitne er uvant for de fleste, og man kan bli urolig for hva som forventes, hva man skal si og hva som ellers vil skje. Mange domstoler har vitnestøtter, disse skal hjelpe vitner med å bli trygge i situasjonen. Les mer om ordningen på www.domstol.no/vitnestøtte

Møteplikt  og fritaksgrunner

Lang reisevei

Det viktig at du møter opp i tråd tid og sted som står i innkallingen du har fått. Du har plikt til å møte som vitne uansett hvor langt du må reise, men er reiseveien mer enn 800 km med rutegående transport eller 125 km på annen måte kan retten frita for møteplikt. Slikt fritak kan gis dersom ditt oppmøte medfører uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med din betydning for å få belyst saken. Dersom du tror slikt fritak kan være aktuelt, må du straks ta kontakt med domstolen. Du kan ikke la være å møte uten at du har fått klar beskjed om at du er fritatt.

Sykdom

Blir du syk eller det av andre grunner er umulig for deg å møte, må du gi beskjed til domstolene så snart du kan. Dersom du mener du har lovlig forfall på grunn av sykdom, må du få en legeerklæring og sende den til retten. Det er domstolen som avgjør om sykdommen utgjør et lovlig forfall. Hvis du ikke gir retten beskjed om forfallet så snart som mulig, risikerer du også bot og erstatningsansvar. Innkallingen gjelder inntil du eventuelt har fått beskjed fra retten om at du er blitt fritatt for å møte.

Varsle arbeidsgiver

Er du i arbeid, bør du straks opplyse din arbeidsgiver om innkallingen. Da blir ditt fravær er varslet i god tid. Hvis klokkeslettet du er innkalt til passer dårlig, vil det ofte være mulig å endre dette. Har du mottatt vitnestevning fra politiet eller en advokat, så kontakter du dem om dette. Hvis ikke, så kontakter du domstolen. Du bør uansett avklare et annet oppmøtetidspunkt så tidlig som mulig.

Vitneavhør på telefon eller videokonferanse

Vitner kan avhøres på telefon eller videokonferanse, for eksempel grunnet lang reisetid/avstand eller sykdom. Du vil da møte for eksempel på et politikammer, lensmannskontor eller en annen domstol. Kontakt domstolen om du mener dette er aktuelt. Les mer om videokonferanse i domstolene


Du risikerer  bot og erstatningsansvar dersom du ikke møter som vitne uten å ha fått beskjed om fritak. Retten kan også be politiet om å hente deg.


Flere spørsmål?

Denne siden gir oversikt over hovedregler som vil være aktuelle for de fleste som innkalles som vitner. Dersom du har flere spørsmål, kan du ta kontakt med den parten/advokaten i saken som ønsket deg som vitne. Du kan også ta kontakt med domstolen. I straffesaker kan du få råd hos politiet.

Siden ble sist oppdatert: 02.12.2014, kl. 13:01