Prioriterte utviklingsområder 2020

Til startsiden

Økt antall meklingssaker, aktiv saksstyring, veileder for bruksordning og effektivisering av domstolsbehandlingen i straffesaker. Dette er fire prioriterte områder i 2020 for å gjennomføre domstolenes strategiske plan.

Domstolene 2025 er en felles strategisk plan som skal styre prioriteringer. Hvert år velges noen strategiske områder ut i dialog mellom lederne i domstolene og Domstoladministrasjonen. Noen tiltak er lokale og gjennomføres i domstolene, mens andre vil kreve sentral tilrettelegging før gjennomføring ute i domstolene.

Etter denne dialogen har Domstoladministrasjonens styre for 2020 nå valgt ut målene «En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser» og «Samsvar mellom ressurser og oppgaver». Tre utviklingsområder er også prioritert. De er:

  • Riktige avgjørelser til rett tid
  • Bedre ressursutnyttelse
  • Utvikle og legge til rette for bruk av felles praksis og løsninger

 

Løfte i flokk

- Det er viktig at vi jobber felles, både i hver enkelt domstol og sentralt med å gjennomføre de prioriterte tiltakene. Vi har en felles strategisk plan og trenger å løfte i flokk for å nå felles mål. Det sier direktør Sven Marius Urke om de planlagte tiltakene for 2020.

Et av de områder det da skal jobbes mer med er mekling. I styreframlegget pekes det på at i «Felles retningslinjer for behandling av sivile saker« så har rettsmekling fått en sentral plass. Der vises det til at det er stort potensiale for økt mekling ute i domstolene. Kartlegging viser at det også også er store ulikheter fra domstol til domstol. Noen mekler svært sjelden, noen mekler sjelden - men oppnår forlik når de prøver, noen mekler ofte - men oppnår sjelden forlik, og noen mekler ofte - og oppnår ofte forlik.

Meklingsseminarer

Det har over lang tid vært en rekke tilbud knyttet til kompetansearbeid på mekling . Det planlegges nå utrulling av 6-7 regionale meklingsseminarer for dommere og advokater rundt om i landet våren 2020. Gjennomføring vil skje i samarbeid med JUS.

Et annet område det skal jobbes med er aktiv saksstyring. Det skjer også i forlengelsen av gjennomføring av «Felles retningslinjer for behandling av sivile saker». Styret mener at det er naturlig å fortsette arbeidet med å innfri et av hovedformålene bak tvistelovsreformen. Dette er et større endringsarbeid som primært krever endring av kulturer blant dommere, advokater og parter, og som vil måtte ha fokus over en lengre tidsperiode for å kunne måle effekt.

Bruksordning

Innenfor jordskifte skal det arbeides med bruksordning for vei . Veileder som ble ferdigstilt sommeren 2019 skal sikre at bruksordninger på vei behandles på en ensartet måte i landets jordskifteretter. Den skal også legge til rette for effektiv saksbehandling og avgjørelser av god kvalitet. Maler vil legges inn i LOVISA i oktober og arbeidet vil bli presentert i fagsamlinger i løpet av høsten 2019.

Et annet område det skal arbeides med er oppfølging av «Felles retningslinje for iretteføring av straffesaker». Der er en bredt sammensatt arbeidsgruppe i gang med å vurdere effektiviserings- og kvalitetstiltak for behandling av straffesaker. Arbeidet er planlagt sluttført med overlevering i januar 2020. Utkomme av dette arbeidet planlegges gjennomført i andre halvdel av 2020 for alle tingretter og lagmannsretter.

Til toppen