Samsvar mellom ressurser og oppgaver

Til startsiden

3.1 Sikre langsiktige og tilstrekkelige budsjettrammer med balanse mellom drift og investeringer
3.2 Bedre ressursutnyttelse
3.3 Utvikle og legge til rette for bruk av felles praksis og løsninger

Ressurstilgangen må sikres og kostnader må tilpasses for å skape økonomisk handlingsrom for forsvarlig drift. Ressursbruken må i større grad tilpasses sakens betydning. Økt bruk av felles løsninger vil gi muligheter for å sikre og utvikle god praksis og samarbeid. 

Til toppen