Domstolenes idé- og verdigrunnlag

Til startsiden

Uavhengighet - rettssikkerhet - tillit

Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettsikkerheten og verne om rettssamfunnet. Domstolene skal til enhver tid ha høy tillit i samfunnet.

VERDIER

Arbeidet i domstolene skal være preget av:

 • Kvalitet
 • Integritet
 • Respekt
 • Service
 • Åpenhet
 • Effektivitet

OVERORDNEDE MÅL

Kvalitet

 • Arbeidet i domstolene skal utføres grundig og samvittighetsfullt og være preget av høy kvalitet i alle ledd
 • Domstolene skal til riktig tid, etter en tillitsskapende behandling, sørge for at tvister blir løst på en hensiktsmessig måte og treffe avgjørelser som er velbegrunnete og forståelige
 • Domstolene skal være attraktive arbeidsplasser med dyktig ledelse og kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • Domstolenes medarbeidere skal til enhver tid ha den kompetanse som er nødvendig for å løse oppgavene

Integritet

 • Arbeidet i domstolene skal utføres med integritet og redelighet

Respekt

 • Domstolene skal møte alle med respekt og vise nødvendig forståelse for den enkeltes situasjon og bakgrunn
 • Domstolene skal ha en verdig ytre ramme rundt sin virksomhet

Service

 • Domstolene skal yte profesjonell service av høy kvalitet
 • Domstolenes medarbeidere skal være gode representanter for domstolene og vise imøtekommenhet

Åpenhet

 • Domstolene skal være åpne og tilgjengelige for alle
 • Domstolene skal arbeide for økt kunnskap om rettssamfunnet og sin virksomhet, og herunder delta i den rettspolitiske debatt om domstolfaglige spørsmål
 • Domstolene skal utvise åpenhet om alle sider ved sin virksomhet for å opprettholde tilliten i samfunnet

Effektivitet

 • Domstolene skal ha en forsvarlig og effektiv saksavvikling
 • Domstolene skal til enhver tid ha rutiner og arbeidsformer som sikrer en god og effektiv ressursutnyttelse
Domstolenes idé- og verdigrunnlag ble fastsatt av Domstoladministrasjonens styre 15.10.2007
Til toppen