Sakkyndige

13. januar oppnevnte Oslo tingrett to nye spesialister i psykiatri til å foreta en ny rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede.

Rettens brev til Den rettsmedisinske kommisjon vedr uttalelse på tilleggserklæringen til Aspaas og Tørrissen (24.05.2012). 

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse om nye sakkyndige

Borgartings kjennelse om nye sakkyndige

Oversendelse av anke over beslutning med kommentarer

Uttalelse fra statsadvokatene vedr. anke og vedr. spørsmålet om innleggelse

Uttalelse fra bistandsadvokat Falch-Koslung

Uttalelse fra Aspaas og Tørrisen vedr. spørsmålet om innleggelse

Uttalelse fra Sørheim vedr. spørsmålet om innleggelse

Uttalelse fra Husby vedr. spørsmålet om innleggelse

Brev til de fire rettsoppnevnte sakkyndige - uttalelse til spørsmålet om innleggelse

Oppnevnelse brevet til de nye sakkyndige

Mandat til de sakkyndige

Tillegg til anke fra Advokatfirmaet Lippestad

Anke fra Advokatfirmaet Lippestad

Brev fra tingretten om de nye sakkyndiges mandat mm.

Brev fra statsadvokatene om de nye sakkyndiges mandat

Brev fra bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen om de nye sakkyndiges mandat

Begjæring om fagkyndige meddommere fra bistandsadvokat Haldis Winje

Beslutning om nye sakkyndige

CV'ene til de sakkyndige

Begjæringer/uttalelser om nye sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjonens (Forensic Commision) uttalelse om sakkyndig-rapporten (22.12.2011) 

Brev til aktørene i 22. juli-saken angående sakkyndige og DRK (22.12.2011)

Den rettsmedisinske kommisjons uttalelse på tilleggserklæringen fra Tørrisen og Aspaas (21.05.2012).

Den rettsmedisinske kommisjons uttalelse vedr utredning om mulige psykiske helseplager hos fornærmede (21.05.2012).

Rettens brev til Den rettsmedisinske kommisjon vedr uttalelse på tilleggserklæringen til Aspaas og Tørrissen (24.05.2012). 

 

 

Til toppen