Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på en del spørsmål som det er naturlig å stille for fornærmede / etterlatte  i forbindelse med rettssaken.


1. Hvorfor overføres ikke hovedforhandlingen til flere steder der det er fornærmede og etterlatte?

• Vi ønsker at de fornærmede og etterlatte skal kunne overvære saken i verdige former, mest mulig likt som om de var tilstede i hovedforhandlingssalen. Vi har derfor valgt å overføre til rettssaler i lokale domstoler. Rettssalene vil være betjent av domstolansatte og det vil være samme regler i disse lokalene som i hovedforhandlingssalen. Det vil blant annet si at det ikke er anledning til å ta med mat og drikke, det skal være rolig under forhandlingene, og det vil i utgangspunktet ikke være anledning til å filme, ta bilder, lydopptak osv.

2. Hvordan skal overføringen av lyd og bilde skje?

• Overføringen av lyd og bilde til de 17 domstolene skal skje som en streaming-løsning over nettet. Kvalitetsmessig skal en slik streaming gi høy kvalitet på lyd og bilde lokalt. Det er NRK som har ansvaret for billedproduksjonen og regien av denne overføringen. Dette tilsier også at kvaliteten på overføringen vil bli bra.

3. Hvorfor er det akkurat disse domstolene som er valgt?

• Vi har tatt utgangspunkt i steder der det er mange fornærmede og etterlatte som har gitt uttrykk for at de ønsker å følge saken helt eller delvis. Dette ble meldt inn av bistandsadvokatene i høst. Det har også hatt betydning om domstolene har hatt egnete lokaler til disposisjon.

4. Min bistandsadvokat er ikke lokal eller har klienter flere steder. Hvordan blir jeg da fulgt opp?

• Vi håper at flere bistandsadvokater vil samarbeide slik at det alltid skal være en bistandsadvokat tilgjengelig i rettsalen der overføringen pågår.

5. Hvem kan jeg ha med meg for å overvære forhandlingene utenom bistandsadvokaten? Kan for eksempel foreldre og søsken være med?

• Fornærmede og etterlatte kan ha med støttepersoner. Vi må sannsynligvis begrense antallet støttepersoner pr dag. Begrensningen skyldes kapasitetshensyn. Bistandsadvokatene vil få nærmere informasjon om dette.

6. Jeg må reise langt for å overvære saken. Får jeg dekket utgifter til overnatting og mat?

• Ja, du får dekket utgifter til reise, opphold og tapt arbeidsfortjeneste. Les mer her.

7. Vil det bli organisert et helsetilbud i forbindelse med hovedforhandlingen?

• Helsedirektoratet har det koordinerende ansvaret for etablering av et helsetilbud i tilknytning til 22. juli-saken. Helsedirektoratet arbeider for at den kommunale helsetjenesten i den enkelte domstols hjemkommune skal ha ansvaret for helsetilbudet lokalt. Les mer her.

8. Kan Oslo tingrett bestemme hvor vi skal følge saken?

• Det er dessverre ikke plass til alle fornærmede, etterlatte og bistandsadvokater i Oslo tinghus. Det vil bli reservert plasser i Oslo tinghus til de som hører til Oslo-regionen, og det vil bli reservert plass i lokale domstoler til de som tilhører andre regioner. Dersom noen fra andre regioner kommer til Oslo tinghus for å overvære saken, vil de ikke ha reservert plass her. Det vil si at de i så fall mest sannsynlig må følge saken sammen med vanlig publikum i en sal med overføring av lyd og bilde, og de vil måtte stå i kø som alle andre for å få plass. Vi ser ikke for oss at det vil bli dekket utgifter for den enkelte til å følge saken i Oslo tinghus når de har tilbud om å følge saken lokalt.

9. Får vi anledning til å overvære saken i hovedforhandlingssalen når “vår” del av saken behandles?

• Vi vil komme tilbake til fordeling av plasser i hovedforhandlingssalen når tiltalebeslutning og bevisoppgave er klar og når tiden for hovedforhandlingen nærmer seg. Meningen er at den enkelte skal følge hele saken fra sin regionale domstol.

10. Når får jeg vite om jeg skal vitne?

• Når statsadvokatenes bevisoppgave er klar.

11. Vil jeg vitne fra den lokale domstolen eller i Oslo tinghus?

• Utgangspunktet er at vitner møter i hovedforhandlingssalen og vitner direkte for den dømmende rett. I så fall vil du ha plass i hovedforhandlingssalen denne dagen, sammen med din bistandsadvokat og eventuelle støttepersoner.

• Du kan be om å få vitne etter reglene om fjernavhør. Det må du ta opp med statsadvokatene på forhånd, gjennom din bistandsadvokat. Det er dommerne som avgjør dette.

• Du kan be om at tiltalte forlater salen når du skal forklare deg. Det er det dommeren som avgjør.

12. Jeg kommer ikke til å være tilstede i rettssalen hele tiden. Hvordan kan jeg da følge med på saken?

• Du kan få informasjon fra din bistandsadvokat. Det vil være koordinerende bistandsadvokater tilstede i hovedforhandlingen hele tiden og de vil sende ut referat til alle bistandsadvokatene etter hver rettsdag. Det vil si at selv om hverken du eller din bistandsadvokat er tilstede, vil dere få informasjon om rettssaken. Det vil også bli stor mediedekning av saken.

13. Vil hele saken bli sendt på TV eller på internett?

• Etter søknad fra Norsk Presseforbund og Norsk redaktørforening har retten gitt tillatelse til kringkasting av følgende deler av hovedforhandlingen:

- Åpningen av hovedforhandlingen med opplesning av tiltalebeslutningen.

- Aktors og forsvarere innledninger

- Avsluttende prosedyrer

- Domsavsigelse

Når retten har mottatt bevisoppgave i saken vil retten ta stilling til om profesjonelle vitners (politietterforskere og lignende) kan kringkastes. Retten vil under hovedforhandlingen ta stilling til om de sakkyndiges forklaringer kan kringkastes.

14. Vil det være presse og publikum i rettsalene i de lokale domstolene?

• Det vil ikke være presse og publikum tilstede i samme sal som fornærmede og etterlatte i overføringsdomstolene.

15. Når faller det dom i saken?

• Det er vanskelig å si før saken starter. Det vanlige er at det tar noen uker før dommen er klar i en så langvarig og alvorlig sak. Vi regner med dommen blir avsagt i løpet av sommeren. Det vil nok dommerne si noe om når hovedforhandlingen avsluttes.

Se også spørsmål og svar for unge vitner.

Til toppen