Aktørene i retten

Her får du oversikt over de forskjellige aktørene i 22.juli-saken.

Dommerne: Det er to tingrettsdommere og tre meddommere i 22. juli-saken. Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen og tingrettsdommer Arne Lyng er fagdommere. I tillegg er det tre meddommere: Rådgiver Ernst Henning Eielsen, lærer Diana Patricia Fynbo og pensjonist Anne Elisabeth Wisløff.  Les mer om lekdommere.

Aktor: Aktor er påtalemyndighetens representant, og fører saken på vegne av påtalemyndigheten. Det er statsadvokat Inga Bejer Engh og statsadvokat Svein Holden som skal føre saken på statens vegne. De er begge statsadvokater ved Oslo Statsadvokatembete.

Forsvarer: Forsvareren representerer den tiltalte. Forsvareren kan fremlegge bevis i saken, han kan be påtalemyndigheten innkalle vitner eller selv innkalle dem, og han kan avhøre vitner og sakkyndige. Den tiltalte i 22.juli-saken har fire forsvarere: Advokat Geir Lippestad, advokat Vibeke Hein Bæra, advokat Tord Jordet og advokatfullmektig Odd Ivar Grøn.

Bistandsadvokater: Bistandsadvokatene ivaretar rettighetene til de fornærmede og etterlatte i rettssaken. Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokatene på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.

I denne saken er det 162 bistandsadvokater. De representerer mer enn 770 fornærmede og etterlatte. Oslo tingrett legger opp til at bistandsadvokatene skal følge saken der klienten følger saken.

Det er tre koordinerende bistandsadvokater: Advokat Mette Yvonne Larsen, advokat Frode Elgesem og advokat Siv Hallgren. De har koordinerende oppgaver for de andre bistandsadvokatene. De koordinerende bistandsadvokatene vil være tilstede i hovedforhandlingssalen. De vil utarbeide og sende referat til alle bistandsadvokatene daglig, slik at disse kan informere sine klienter selv om de ikke selv har vært tilstede.

Bistandsadvokatenes rett til å stille spørsmål til andre enn egen klient vil praktisk gjennomføres ved at spørsmål stilles gjennom de koordinerende bistandsadvokatene.

Rettsoppnevnte sakkyndige: En sakkyndig har særlig kunnskap på et fagfelt som retten har behov for å få nærmere klarlagt. Sakkyndige kan brukes både i straffesaker og sivile saker. Den sakkyndige oppnevnes av domstolen. Partene i en sak kan også engasjere egne sakkyndige. 

Tingretten oppnevnte 28. juli 2011 avdelingssjef og spesialist i psykiatri Torgeir Husby og spesialist i psykiatri Synne Sørheim som sakkyndige for å utrede tiltaltes tilregnelighet. De sakkyndige avga sin skriftlige erklæring 29. november 2011.

Retten fant at det etter en helhetsvurdering var påkrevet å oppnevne to nye sakkyndige for å vurdere siktedes tilregnelighet. Retten mente at sakens helt spesielle og særdeles alvorlige karakter tilsa at tilregnelighetsspørsmålet skulle utredes nærmere. Spesialistene i psykiatri, Agnar Aspaas og Terje Tørrisen ble utnevnt som sakkyndige til å foreta en rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte. De avga sin skriftlige erklæring 10. april 2012.

Under rettssaken er både Husby/Sørheim og Aspaas/Tørrisen til stede og de skal gjennomgå sine vurderinger og forklare seg om sine konklusjoner. 

Til toppen