Rettssakens gang

Her er en oversikt over rettsmøtets gang.

1. Rettens leder setter rett og presenterer saken, rettens medlemmer og de som er til stede på aktørplass.

2. Aktor leser tiltalebeslutningen.

3. Rettens leder ber om tiltaltes personalia.

4. Rettens leder spør tiltalte om han erkjenner seg skyldig.

5. Aktors innledningsforedrag.

6. Forsvarer får ordet for bemerkninger til innledningsforedraget.

7. Tiltaltes forklaring.

8. Vitneavhør

- Aktoratets vitner

- Forsvarets vitner

9. De rettsoppnevnte sakkyndiges forklaring.

10.  Sluttprosedyre fra aktor.

- Oppsummering av fakta slik de fremstår etter bevisføringen.

- Rettslig argumentasjon om skyldspørsmålet

-  Rettslig argumentasjon av straffeutmålingsspørsmålet

-  Nedleggelse av påstand

11. Sluttprosedyre fra forsvarer. Dette skjer på samme måte som prosedyren fra aktor.

12. Replikk fra aktor.

13. Duplikk fra forsvarer.

14. Tiltalte får anledning til å uttale seg.

15. Retten heves.

16. Domskonferanser.

17. Dommen skrives.

18. Domsavsigelse.

Rettssaken startet mandag 16. april klokken 9.00. Dom i saken blir avsagt 24. august klokken 10.00.

Til toppen