Slik foregår domsavsigelsen

Domsavsigelsen starter klokken 10 fredag 24.august. Dommen skal forkynnes for den tiltalte i sal 250 i Oslo tinghus. De to fagdommerne og de tre meddommerne vil være til stede under domsavsigelsen.

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen begynner med å lese domsslutningen. Vanlig praksis tilsier at alle tilstedeværende står oppreist under opplesningen av domsslutningen. Slutningen inneholder konklusjonen som de fem dommerne har kommet frem til.

Etter at domsslutningen er forkynt for den tiltalte, leser dommer Wenche Elizabeth Arntzen og dommer Arne Lyng resten av dommen. Det er ventet at dette vil ta 5-6 timer, inkludert lunsjpause og andre pauser.

Dommen er todelt. I første del, som ikke leses, er tiltalebeslutningen og aktor og forsvarers påstander gjengitt. Andre del inneholder rettens vurderinger. Her gis en beskrivelse av sakens faktum og rettens premisser for konklusjonen.

Når dommerne er ferdig med å lese opp dommen, spørres tiltalte om han vedtar dommen, om han anker den eller om han vil ta betenkningstid. Betenkningstiden er inntil to uker. Påtalemyndigheten har også ankerett. I en sak som denne er det Riksadvokaten som har myndighet til å anke. Fornærmede og etterlatte har ikke ankerett, fordi retten ikke har behandlet erstatningskrav eller andre krav fra dem.

Det er Borgarting lagmannsrett som behandler anken.

Til toppen