Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på en del spørsmål som det er naturlig å stille for vitner i forbindelse med rettssaken.

Når får jeg vite om jeg skal vitne?

• Når statsadvokatenes bevisoppgave er klar.

Vil jeg vitne fra den lokale domstolen eller i Oslo tinghus?

• Utgangspunktet er at vitner møter i hovedforhandlingssalen og vitner direkte for den dømmende rett. I så fall vil du ha plass i hovedforhandlingssalen denne dagen, sammen med din bistandsadvokat og eventuelle støttepersoner.

• Du kan be om å få vitne etter reglene om fjernavhør. Det må du ta opp med statsadvokatene på forhånd, gjennom din bistandsadvokat. Det er dommerne som avgjør dette.

• Du kan be om at tiltalte forlater salen når du skal forklare deg. Det er det dommeren som avgjør.

Hvem tar i mot meg når jeg kommer til Oslo?

Bistandsadvokaten har et naturlig ansvar for å ta i mot deg og orientere deg om det som skal skje.

Hvem kan jeg ha med meg til vitneforklaringen utenom bistandsadvokaten? Kan for eksempel foreldre og søsken være med?

Oslo tingrett legger til grunn at du som vitne møter med din bistandsadvokat. Når du forklarer deg tar bistandsadvokaten plass på aktørplass i hovedforhandlingssalen. I tillegg legges det til rette for at vitnet kan ta med seg en eller flere støttepersoner som får plass i hovedforhandlingssalen denne dagen.

Jeg må reise langt for å komme til rettssalen. Får jeg dekket utgifter til overnatting og mat?

• Ja det gjør du. Les mer her.

Hvor skal jeg oppholde meg i timene før jeg skal inn i salen?

Det er et eget vitnerom i tinghuset.

Vil aktoratets og forsvarernes vitner sitte sammen på et venterom?  

De vil neppe forklare seg samtidig, så det blir neppe aktuelt.

Vil det bli organisert et helsetilbud i forbindelse med hovedforhandlingen?

• Helsedirektoratet har det koordinerende ansvaret for etablering av et helsetilbud i tilknytning til 22. juli-saken. Helsedirektoratet arbeider for at den kommunale helsetjenesten i den enkelte domstols hjemkommune skal ha ansvaret for helsetilbudet lokalt. Les mer her.

Vil det være psykologer tilstede i salen?

Det vil være helsepersonell tilstede i Oslo tinghus, og det er Oslo kommune som har ansvar for det. Vi håper å kunne legge til rette for at fornærmede og vitner som ønsker det, har med seg psykolog eller annen støtteperson. I tillegg vil for eks foreldre eller kjæreste kunne være tilstede i salen når de forklarer seg.

Kan det sitte støttepersoner ved siden av vitnene i vitneboksen?

Bistandsadvokaten vil sitte på aktørplass når deres klient forklarer seg. Hvis det er behov for en støtteperson ved siden av vitnet i vitneboksen, kan bistandsadvokaten ta dette opp med retten.

Hva vil skje om et av vitnene besvimer, blir dårlig, eller må avbryte vitnemålet?

Da vil retten ta en pause. Som det fremgår over, er det helsepersonell tilstede som da vil bli tilkalt.

Hvordan vil vitnene bli ivaretatt når de har avgitt sitt vitnemål?

De som har behov for det, vil bli fulgt ut av rettssalen og tinghuset når de er ferdige med å forklare seg. Det er også vitnestøtter tilstede i Oslo tinghus. Tingretten er nå i en tett dialog med politiet for å etablere et opplegg der vitner som har behov for skjerming, ivaretas best mulig. Det er sendt ut et brev til bistandsadvokater med klienter som skal vitne, for å få kartlagt hvilke behov det enkelte vitne har.

Kan fornærmede som skal vitne følge saken fra starten av?

Ja det kan de. Men hovedregelen er at de ikke skal høre andre som skal vitne om samme forhold. Det betyr for eks at et Utøya-vitne kan følge saken fra dag 1 og fram til vitneførselen for Utøya starter. Bistandsadvokatene har bedt om dispensasjon fra denne regelen, men dette blir ikke tatt stilling til før uka før saken starter.   

Kan bistandsadvokater føre egne vitner?

Nei. Bistandsadvokatene kan foreslå vitner til aktors vitneliste. Det er gitt en frist til 2. april for dette. Dersom aktor ikke tar inn disse vitnene, kan bistandsadvokatene be retten om å gjøre det. Det er derfor retten som i siste instans tar stilling til hvilke vitner som skal føres.

Se også spørsmål og svar for unge vitner.

Til toppen