Meny

Norges domstoler

[a-f]  [g-l]  [m-s]  [t-å]  [Alle]

Domstol                 Telefon Postnummer Poststed Hjemmeside

A

Administrator

Advokat

Advokat (prosessfullmektig)

Advokatbevilling

Advokatenes fagdager

Advokatfullmektig

Advokaturen

Agder jordskiftedømme

Agder lagdømme

Agder lagmannsrett 35692100 3702 Skien http://www.domstol.no/agder

Akershus og Oslo jordskifterett 21553120 2000 Lillestrøm http://www.domstol.no/jlst

Aktor

Aktor

Aktuelt

Aktuelt

Aktørene i retten

Aktørene i retten

Aktørportalen

Aktørportalen

Aktørportalen

Aktørportalen er for tiden ustabil

Aktørportalen er ikke åpnet for bruk

Aktørportalen er nå tilgjengelig igjen

Aktørportalen er stengt for bruk inntil videre

Aktørportalen for tvistesaker

Aktørportalen fortsatt stengt for bruk

Aktørportalen har kommet til Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett

Aktørportalen stiller stand på Advokatenes fagdager

Aktørportalen ustabil

Aktørportalen åpnet for bruk

Allmennprosess

Alminnelige domstoler

Alstahaug tingrett 75431780 8801 Sandnessjøen http://www.domstol.no/alstahaug

Alta tingrett 78457670 9504 Alta http://www.domstol.no/alta

Anbefalinger dokumentbehandling

Anbefalinger for dokumentbehandling

Andre læremidler

Andre stillinger

Andre ærend

android

Anførsel

Anke

Anke i sivil sak

Anke i straffesak

Ankeavgjørelser i terrorsaken kan gå i Borgarting

Ankeavvisning må begrunnes

Ankeforhandling

Ankefrist

Ankeinstans

Ankemotpart

Ankende part

Ankesum

Ankeutdrag

Ankeutvalg

Anne Grete Larsen Hestnes

Annen tvangsfullbyrdelse

Anonym vitneførsel

Antrekk i retten

Anvisning til innkreving

Apostille

App for vitner

Arbeid mot korrupsjon evaluert

Arbeider videre med struktur

Arbeidsgruppe oppnemnt for samisk dimensjon

Arbeidsretten til Domstoladministrasjonen?

Arrest

Arrest

Artikler

Asker og Bærum tingrett 67576500 1302 Sandvika http://www.domstol.no/abtingrett

Aust-Agder jordskifterett 37321580 4809 Arendal http://www.domstol.no/jard

Aust-Agder tingrett 37000400 4801 Arendal http://www.domstol.no/austagder

Aust-Telemark tingrett 35122820 3674 Notodden http://www.domstol.no/aust-telemark

B

Bakgrunn og historie

BankID på mobil

Barnelovseminarer skal gi forutsigbarhet

Bedre løsninger i foreldretvister

Bedre støtte for nye meddommere

Befaring

Begjæring

Begrenset anke

Begrenset rådighet

Begrenset tjenestetilbud

Bekymret for domstolenes økonomi

Benefisert sak

Benådning

Bergen tingrett 55699700 5020 Bergen http://www.domstol.no/bergen

Berit Brørby og Carl I Hagen inn i DAs styre

Beslag

Beslagsfrihet

Beslutning

Bestilling av dokumenter

Besøk en domstol

Besøksforbud

Besøksforbud

Betinget dom

Bevis

Bevis, lov og straff

Bevisførsel

Bevisoppgave

Bevisopptak

Bevissikring

Bevisundersøkelse

Bevisvurdering

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Bistandsadvokat ingen forutsetning for erstatning

Bistandsadvokater i terrorsaken

Bli dommerfullmektig

Bli meddommer eller lagrettemedlem

Bli vitnestøtte

Blodhevn

Borgarting lagdømme

Borgarting lagmannsrett 21558000 0030 Oslo http://www.domstol.no/borgarting

Borgerlige rettskrav

Bot

Brosjyre: Vitne i retten

Brosjyre: Vitne i retten

Brosjyre: Vitne i retten

Brosjyre: Vitne i retten

Bruk av videokonferanser i justissektoren øker stadig

Bruker lavest budsjettandel på domstoler

Brukerhåndbok

Brukervilkår

Brønnøy tingrett 75431710 8905 Brønnøysund http://www.domstol.no/bronnoy

Byrett

Carl Baudenbacher fortsetter som president i EFTA-domstolen

Case

Case

Case

Case

Case

Case

Case

D

DA med brev til justisministeren

Dagens kart

Dalane tingrett 51496080 4379 Egersund http://www.domstol.no/dalane

De alminnelige domstolene

Dekning av utgifter

Dekning av utgifter

Delegat får ikke opp saksinformasjon i Aktørportalen

Delegatinvitasjonen feiler

Delte meninger om utvidet bruk av videokonferanse

Delte meninger om utvidet bruk av videokonferanse

Demofilmer om å jobbe digitalt

Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Den internasjonale domstolen i Haag

Den internasjonale straffedomstolen

Det er hull i dokumentlista

Dette arbeider vi med

Dette er riksrett

Dette er riksrett

Dialog om ny jordskiftelov

Digitale domstoler

Direktøren

Diskusjonstema

Dissens

Dokumentbevis

Dom

Dom i 22. juli-saken

Dom i Lommemann-saken

Dom i Søndre Land-saken

Dom i Øygard-saken

Domfelling

Dommer

Dommer

Dommeravhør

Dommeravhør

Dommere

Dommere som rettsmeklere

Dommeres sidegjøremål

Dommeres sidegjøremål

Dommeres sidegjøremål

Dommeres sidegjøremål

Dommerforeningen anbefaler mer åpenhet

Dommerforsikringer

Dommerfullmektig

Dommerne på Eidsvoll

Dommerne samles i Stavanger 5.- 9. mai

Dommerne vil ikke granskes

Dommernes mediegruppe

Dommernes mediegruppe

Dommernes mediegruppe

Domsavsigelse

Domskonferanse

Domskonferanse

Domslutning "Lommemannssaken"

Domslutning "Lommemannssaken"

Domssogn

Domstol.no

Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen

Domstolene domfeller juryordningen

Domstolene driver godt

Domstolene får dekket merutgifter til ankesiling

Domstolene får dekket merutgifter til ankesiling

Domstolene i Norge 2007

Domstolene i Norge 2007

Domstolene og Grunnloven

Domstolene oversett i RNB

Domstolene raskere enn noen gang

Domstolene skal styrke ivaretakelsen av samenes rettigheter

Domstolenes bruk av barnehus

Domstolenes nettsteder

Domstolenes årsmelding 2009

Domstolenes årsmelding 2016

Domstolenes årsmelding for 2012

Domstolenes årsrapport er klar

Domstolenes årsstatistikk

Domstoler

Domstoler med elektronisk pressemappe

Domstoler med videokonferanseutstyr

Domstoler med vitnestøtte

Domstolkartet endres fra 1. juli

Domstolkartet forandres i Hordaland og Rogaland

Domstollederen uavhengighet og stillingsvern

Domstolledermøte 6.-7. mai

Domstolledermøtet 2007

Domstolledermøtet 2009

Domstolledermøtet og dommermøtet 2008

Domstolloven på engelsk

Domstolmagasinet Rett på sak

Domstolmagasinet Rett på sak 2/14

Domstolmagasinet Rett på sak nr 4, 2012

Domstoloversikt

Domstoloversikt per lagdømme

Domstolsbehandling av statsborgerskap

Domsutsettelse

Drammen tingrett 32211600 3001 Drammen http://www.domstol.no/drammen

Dødsfall og arv

E

EFTA-domstolen

e-ID og pålogging

Eidsivating jordskiftedømme

Eidsivating lagdømme

Eidsivating lagmannsrett 62550600 2326 Hamar http://www.domstol.no/eidsivating

Eksempel

Eksempel

Eksempel

Eksempel

Ekspropriasjon

Ekteskap og arv

Embetsdommer

En dag som meddommer

Endelig midler til sikkerhet i Oslo tinghus

Endringer i rettskretsene for tingrettene i Østfold

Endringer innenfor sivilprosessen

Engelsk

Engelsk er vanligste språk for tolking i retten

Er det behov for signatur på dokumenter som sendes inn i Aktørportalen?

Erik Møse valgt til ny norsk dommer i Strasbourg

Etiske prinsipper for dommeratferd

Etiske prinsipper for dommeratferd

Etiske prinsipper for dommere

Etter rettsmøte

Etter rettsmøtet

Etterlatte

Evaluering av barneloven: Ingen tegn til konfliktdemping

Evaluering av europeiske rettssystemer

Evaluering og vurdering av strukturendringer

Eventuell anke av 22.juli-saken

EØS-midler / Norway Grants

EØS-program Litauiske domstoler

EØS-program, domstoler i Bulgaria

EØS-program, domstoler i Polen

EØS-program, domstoler i Romania

F

Fagdommersaker

Fagkyndig meddommer

Faste bistandsadvokater

Feil for advokatfullmektiger

Feil i kart

Feil på datoformat

Feil på nettsidene

Feil ved innsending, men alle felter valideres ok

Feilmelding når jeg forsøker å åpne et dokument i Aktørportalen

Feilmeldinger

Felles domstolledelse

Felles retningslinjer

Fem år for krigsforbrytelser

Fengslingsforlengelser per videokonferanse frister ikke

Fengslingsmøte

Fengslingsmøte

Film for barn om foreldretvister

Film om barnefordelingssaker

Film om straffesaker

Filmer og podkast

Finn din domstol

Finnmark jordskifterett 47971180 9811 Vadsø /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=59326

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen

Fjernhjelp

Fleire løyste tvistar i jordskiftedomstolane

Flere klagde på dommere i 2011

Flere klager på Norge til EMD

Flere klager til Tilsynsutvalget for dommere

Flere lenker

Flere saker om tvangssalg til domstolene

Flere saker til domstolene

Flere saker til domstolene

Flere saker venter på behandling

Flere saker venter på behandling

Flere skal få vitnestøtte

Flere straffede kvinner

Flere tvangssalg i 2009

Flere tvister til domstolene

Flere tvistesaker til retten – og raskere avklaringer

Flere tvistesaker til retten – og raskere avklaringer

Flere tvistesaker til retten – og raskere avklaringer

Flertallet av partene i barnefordelingssaker har flerkulturell bakgrunn

Flytting av Sunnmøre tingrett

Follo tingrett 64003000 1401 Ski http://www.domstol.no/follo

For lavt sikkerhetsnivå

For pressen

For publikum

For skolene

Forberedelser til ny tvistelov

Forberedelser til ny tvistelov

Forbrytelse

Forebygging av korrupsjon

Foreldelse

Foreldretvister

Forelegg

Forenklet brukerhåndbok

Forenklet forelegg

Foreslår Sogn og Fjordane tingrett

Foreslår styrkede rettigheter for ofre

Foreslår å flytte borgelige vigsler

Forfall, fritak, sletting

Forhørsrett

Forhørsretten

Forkortelser for tingretter og lagmannsretter

Forkynnelse

Forkynnelse av dommen

Forlik

Forliksklage

Forliksmegling

Forliksrådet

Forliksrådet

Fornærmede

Fornærmede må gis sterkere stilling i straffesaker

Fornærmede og etterlatte

Forseelse

Forsett

Forslag om etiske regler for dommere

Forslag om ny Sogn og Fjordane tingrett

Forslag til ny barnelov vekker skepsis

Forslag til ny jordskiftelov i statsråd

Forslag til ny skiftelovgivning

Forslag til revidering av offentlighetsregler

Forslag til revidering av offentlighetsregler

Forsoningsjustis

Forsterket rett

Forsvarer

Forsvarer

Forsvareraksjon - avgjørelse fra Borgarting

Forvaring

Forvaring

Fosen tingrett 73542600 7129 Brekstad http://www.domstol.no/fosen

Fra domstoler til kommuner

Fra lovbrudd til straff

Fra lovbrudd til straff

Frank Schmidt

Fravikelse

Fravikelse

Fraværsdom

Fraværsgrunn

Fredrikstad tingrett 69797700 1601 Fredrikstad http://www.domstol.no/fredrikstad

Fremmøteplikt

Fremstilling

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rådighet

Fri sakførsel

Frifinnelse

Fritak, forfall, sletting fra utvalg

Fritt forsvarervalg

Fritt rettsråd

Frivillig gjeldsordning

Frostating jordskiftedømme

Frostating lagdømme

Frostating lagmannsrett 73542460 7004 Trondheim http://www.frostating.no/

Funksjonshemming

Fylkesnemda

Færre dommere får kritikk

Færre meddommere etter neste valg

Færre tingretter klarer fristene

Følg domstoladministrasjonen på twitter

Før rettsmøte

Før rettsmøtet

Føre min egen sak

Førerkortbeslag

Første dom i gruppesøksmål

Første kvinnelige førstelagmann på 25 år

Førstelagmann

Få tilsidesettelser av juryen

Få tilsidesettelser av jurykjennelser

Får ikke delegatinvitasjon

G

Geir Engebretsen

Gjeld og konkurs

Gjeldsordning

Gjeldsordning

Gjennomføring av sivil sak

Gjennomføring av straffesak

Gjenåpne

Gjøvik tingrett 61020200 2801 Gjøvik http://www.domstol.no/gjovik

Glåmdal jordskifterett 62701150 2203 Kongsvinger http://www.domstol.no/jkon

Glåmdal tingrett 62701150 2203 Kongsvinger http://www.domstol.no/glamdal

God saksavvikling i domstolene, men beholdningen vokser

God saksavvikling i domstolene, men beholdningen vokser

Godtgjørelse

Godtgjørelser

Godtgjøring til meddommere

Granskning

Gratulerer med samefolkets dag!

Grunnlovsjubileum

Gruppesøksmål

Gruppesøksmål

Gulating jordskiftedømme

Gulating lagdømme

Gulating lagmannsrett 55693900 5020 Bergen http://www.domstol.no/gulating

Går for nytt tinghus i Bergen

H

Habilitet

Halden tingrett 69190950 1767 Halden http://www.domstol.no/halden

Hallingdal tingrett 32072850 3540 Nesbyen http://www.domstol.no/hallingdal

Halvparten av alle nye dommere er kvinner

Halvparten av alle nye dommere er kvinner

Halvparten av utnevnte dommere i 2006 var kvinner

Halvårsstatistikken: Kort saksbehandlingstid forventes å øke

Hammerfest tingrett 78422900 9615 Hammerfest http://www.domstol.no/hammerfest

Har undersøkt hvor attraktivt dommeryrket er

Hardanger tingrett 53670080 5787 Lofthus http://www.domstol.no/hardanger

Haugaland tingrett 52701400 5528 Haugesund http://www.domstol.no/haugaland

Haugaland tingrett ny domstol i Haugesund

Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett 53402720 5401 Stord http://www.domstol.no/jsto

Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett 62782300 2308 Hamar http://www.domstol.no/jham

Hedmarken tingrett 62550650 2326 Hamar http://www.domstol.no/hedmarken

Heggen og Frøland tingrett 69024400 1851 Mysen http://www.domstol.no/heggenogfroland

Helgeland jordskifterett 75431370 8651 Mosjøen http://www.domstol.no/jmos

Henleggelse

Herredsrett

Historiske artikler fra Rett på sak

Hjelp

Hjelp

Hjemvisning

HMS og sikkerhet

Hovedforhandling

Hovedstevnevitne

Hurtigere behandling av straffesaker

Hurtigere behandling av straffesaker

Hva er Digitale domstoler?

Hva gjør jeg når jeg har hatt et rettsmøte hvor jeg blir pålagt å fylle inn pause når det ikke har vært pause?

Hva gjør jeg når jeg skal sende inn salærskjema med både stykkpris og medgått tid?

Hva mener juristene med ordet tilsvar?

Hva skjer i en hovedforhandling?

Hva skjer i et fengslingsmøte?

Hva trenger jeg for å logge på Aktørportalen?

Hva vil det si for deg som meddommer?

Hva vil det si for deg som meddommer?

Hva vil det si for deg som meddommer?

Hva vil det si for deg som meddommer?

Hva vil det si for deg som meddommer?

Hva vil det si for deg som meddommer?

Hvem er arvinger?

Hvem er hvem i retten

Hvem er med?

Hvem kan bli lekdommer?

Hvem kan bruke Aktørportalen?

Hver tredje lekdommer er borte

Hvilke domstoler tilbyr Aktørportalen?

Hvilke sakstyper kan jeg benytte Aktørportalen til?

Hvor lenge blir en sak liggende i Aktørportalen?

Hvordan finner jeg ut om motpartens prosessfullmektig er registrert bruker?

Hvordan får jeg god nok dokumentkvalitet?

Hvordan sender jeg inn en sak/et dokument som motparten ikke skal se? (Skjermet sak/dokument)

Hvordan ser jeg de nye dokumentene mine?

Hvorfor er noen av dokumentene på dokumentlista grå?

Høring - Forskrift om felles dommerembeter

Høring om religiøse plagg i retten - innkomne høringsuttalelser

Høring om religiøse plagg i retten - innkomne høringsuttalelser

Høringer

Høringsbrev om dommerfullmektigeordningen

Høringsbrev om dommerfullmektigeordningen

Høringssvar om datalagring

Høringsuttalelse om endringer i barnelov

Høringsuttalelse om Finnmarkskommisjonen

Høyesterett 22035900 0030 Oslo http://www.hoyesterett.no/

Høyesterett

Høyesterett 200 år

Hålogaland jordskiftedømme

Hålogaland lagdømme

Hålogaland lagmannsrett 77660035 9271 Tromsø http://www.domstol.no/halogaland

Håndbok for vitnestøtte

Håndbok for vitnestøtte

I

Idé- og verdigrunnlag

Ikke bare 22-7

Ikke behov for forbud mot politisk betingede plagg og symboler i domstolene

Ikke lukkede dører i Øygard-saken

Ikrafttredelse av lov om styrking av ofrenes rettigheter

IKT-strategi for domstolene 2009-2012

Indre Finnmark tingrett 10 år

Indre Hordaland jordskifterett 56529190 5700 Voss http://www.domstol.no/jvos

Indre Sogn jordskifterett 57022880 6856 Sogndal http://www.domstol.no/jlei

Informasjon om lekdommere

Informasjon om mortifikasjon

Informasjon om Øygard-saken samlet på Sør-Gudbrandsdal tingretts nettsted

Informasjon vitne/Information witness

Informasjonsark på åtte språk

Informasjonsark til domfelte, fengslede og vitner

Informasjonsfilm for lekdommere

Informasjonsfilm for lekdommere

Informasjonsfilm for meddommere

Informasjonsfilm for meddommere

Informasjonsfilm for meddommere

Informasjonsfilmer

Ingen endring for juryordningen

Ingen endringer i rettskretser i Oslo-regionen

Ingen riksrett mot høyesterettsdommere

Ingen riksrett mot høyesterettsdommere

Ingen tilgang

Ingvild Mestad

Inhabilitet

Inndragning

Innledningsforedrag

Innrapportering av utvalg

Innsending med parter utenfor Norge

Innsigelser

Innspill

Innspill til forbedring av løsningen

Innstilling til embete i Høyesterett

Innstilling til embete ved Drammen tingrett

Innstillinger til dommerembeter

Innstillinger til nye dommerembeter

Innstillingsrådet

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere

Innstillingsrådet for dommere

Innsyn dommerforsikringer de alminnelige domstolene

Innsyn dommerforsikringer jordskiftedomstolene

Inntrøndelag tingrett 74199400 7708 Steinkjer http://www.domstol.no/inntrondelag

Inspirasjon til videre arbeid med vitners behov

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt domstolsamarbeid

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs

iphone

J

Jeg er advokatfullmektig, men får ikke tilgang til saken min

Jeg finner ikke saken min på saksoversikten

Jeg får beskjed om begrenset tjenestetilbud

Jeg får opp saken i Aktørportalen, men mangler dokumenter og saksinfo

Jeg har mottatt saksdokument pr post istedenfor i Aktørportalen

Jeg har sendt inn feil dokument, eller et dokument som inneholder en feil, hva gjør jeg?

Jeg prøver å sende inn et dokument, men siden lastes bare på nytt?

Jon Kapelrud

Jordskiftedomstolene

Jordskiftedomstolene 150 år.

Jordskiftedomstolene behandler saker raskere

Jordskiftedomstolenes 150 årsjubileum

Jordskiftemeddommer

Jordskifterett

Jordskifterettene

Jorskifteoverrett

Jubileumsseminar om samerett

Juridisk ordliste

Juridisk ordliste

Jurisdiksjon

Jury

Juryordningen til debatt

Juryutvalgets høring bør vekke debatt

Justisdepartementet: Bedre oppfølging av vitner

Justiskomiteen om domstolsbudsjett

Justiskomiteen om domstolstruktur

Jæren tingrett 52004600 4301 Sandnes http://www.domstol.no/jaren

K

Kan du bli involvert i en rettsak?

Kan du tenke deg å bli lekdommer?

Kan jeg få varsel på både e-post og sms?

Karaktervitne

Kjennelse

Kjente feil

Kjetil Gjøen

Klage på dommere

Klage på en dommer?

Klare krav til tolking

Klarlegging av grenser og rettsforhold

Klart for trådløst nett i åtte domstoler

Knut Kolloen

Kommende versjoner

Kommentar om gransking av domstoler

Kommentar til sakkyndiges utredning

Kommentar til VG-artikkel om flerkulturelle domstoler

Kommunikasjonskontroll

Konferanse 2. mars 2015 - En domstol på barns premisser

Konfliktråd

Kongsberg og Eiker tingrett
33205050(Hokksund)
33205099(Kongsberg)

3301 (Hokksund)
3604 (Kongsberg)

Hokksund
Kongsberg
/DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=53298

Kongsberg og Eiker tingrett fra 1. juli

Konkurs

Konkursbegjæring fra arbeidstaker

Konkurskunngjøringer

Konstitusjon

Kontakt

Kontakt

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontradiksjon

Kortere køer hos domstolene

Kortere køer hos domstolene

Kortere køer og raskere saksbehandlingstid

Korttidskonstitusjoner

Kraftig auke i tolkebruk

Kraftig vekst i dommeravhør – kan bli tatt ut av domstolene

Krav på fri rettshjelp?

Krekar-saken i Oslo tingrett

Krever lønnsløft for jordskiftedommere

Kriminalitetsforebyggende råd

Kriminalomsorgen

Krisen gir flere arbeidsrettssaker

Kristiansand tingrett 38176300 4661 Kristiansand http://www.domstol.no/kristiansand

Kristiansand tingrett tilbyr Aktørportalen fra 19. april

Kriterier for godkjenning

Kumulasjon

Kunngjøring av ledige stillinger

Kvinneandel på stedet hvil

Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes

Kvinneprofilen blant dommerne forsterkes

Kvinner i flertall blant nye dommere

Kvitering av fokynnede dokumenter

L

Lagdommer

Lagdømme

Lagmann

Lagmannsrett

Lagmannsrettene

Lagmannsrettene ber om lovendring for begrunnelse av skyldspørsmål

Lagrette

Lagrette / jury

Lang beitestrid i jordskifteoverretten

Langbach søker ikke nytt åremål

Langbach ut mot barneombudet

Larvik tingrett 33205160 3251 Larvik http://www.domstol.no/larvik

Leder Europarådets arbeid mot trafficking

Ledige dommerembeter

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Ledige verv som faste bistandsadvokater og faste forsvarere

Legalisering av dokumenter

Lekdommer

Lekdommere vurderer tiltalte annerledes enn sakkyndige

Lekmannsprinsippet

Lekmannsprinsippet

Lenker

Lihkku beivviin!

Lista jordskifterett 38326180 4401 Flekkefjord http://www.domstol.no/jfle

Lister tingrett 38794550 4551 Farsund http://www.domstol.no/lister

Lofoten og Vesterålen jordskifterett 75212990 8401 Sortland http://www.domstol.no/jsor

Lofoten tingrett 75434000 8301 Svolvær http://www.domstol.no/lofoten

Logg inn

Lov i strid med Grunnloven?

Lovanvendelse i et multikulturelt samfunn

Lovbrudd

Lovisa vant internasjonal IKT-pris

Lukkede dører

Lær om domstolene

Læremidler

M

Manglende varsel

Manglende varslinger

Marnar jordskifterett 38794470 4605 Kristiansand http://www.domstol.no/jkri

meddommer

meddommer

Meddommer

Meddommer

Meddommer

Meddommer

Meddommer

Meddommer eller lagrettemedlem?

MEDDOMMERE

Meddommere i Norge

Meddommernes tilbakeblikk på 22. juli-saken

Meddommerquiz tingrett

Meddomsrett

Meddomsrett

Meddomsrett i lagmannsrett

Meddomsrett i tingrett

Medhjelper

Medieblikk 16.5.06

Medisinsk sakkyndiges rolle i erstatningssaker

Meldeplikt

Mener Norge bryter FN-konvensjon i ankesaker

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg sin betydning for norsk rett

Menneskerettsdomstolen

Mer synlig tilståelsesrabatt

Mer synlig tilståelsesrabatt

Mer å gjøre for domstolene

Midlertidig forføyning

Midlertidig sikring

Mistenkt

Moen -saken: Støtter gransking

Mortifikasjon

Mortifikasjon samles i Brønnøy tingrett

Moss tingrett 69201800 1502 Moss http://www.domstol.no/moss

Mottatte innspill til løsningen

N

Namdal tingrett 74226200 7801 Namsos http://www.domstol.no/namdal

Namsmyndigheter

Namssaker

Narkotikaprogram med domstolkontroll

Narkotikaprogram med domstolkontroll

Nedetid på Aktørportalen

Nedetid på nett 7-11. september

Nedgang i straffereaksjoner 2008

Nedre Buskerud jordskifterett 33204980 3007 Drammen http://www.domstol.no/jdra

Nedre Romerike tingrett 61992200 2001 Lillestrøm http://www.domstol.no/nero

Nedre Telemark jordskifterett 21553300 3706 Skien http://www.domstol.no/jski

Nedre Telemark tingrett 35692000 3702 Skien http://www.domstol.no/nedre-telemark

Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett tilbyr Aktørportalen fra 26. april

Nettbasert årsmelding 2011 for domstolene i Norge

Nettsted for 22. juli-saken

Nettstedskart

NOKAS-dommen

NOKAS-saken koster 220 millioner

Nord- og Midhordland jordskifterett 55693700 5020 Bergen http://www.domstol.no/jber

Norden har best rettssikkerhet

Nordfjord jordskifterett 57991350 6771 Nordfjordeid http://www.domstol.no/jeid

Nord-Gudbrandsdal jordskifterett 61991500 2609 Lillehammer /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=24603

Nord-Gudbrandsdal tingrett 61238310 2684 Vågå http://www.domstol.no/nord-gudbrandsdal

Nordiske land topper rettstatsliste

Nordmøre jordskifterett 71657070 6650 Surnadal http://www.domstol.no/jsur

Nordmøre tingrett 71589600 6501 Kristiansund http://www.domstol.no/nordmore

Nordre Vestfold tingrett 33030670 3191 Horten http://www.domstol.no/nordrevestfold

Nord-Troms jordskifterett 77588700 9296 Tromsø http://www.domstol.no/jtrm

Nord-Troms tingrett 77660000 9270 Tromsø http://www.domstol.no/nordtroms

Nord-Trøndelag jordskifterett 74199400 7734 Steinkjer http://www.domstol.no/jste

Nord-Østerdal jordskifterett 62782350 2501 Tynset http://www.domstol.no/tynset

Nord-Østerdal tingrett 62782350 2500 Tynset http://www.domstol.no/nord-osterdal

Norge har flest lekdommere

Norge i topp som rettsstat

Norsk tilslutning til ny Luganokonvensjon

Norske domstoler raskest i Norden

Norske domstoler raskest i Norden

Norske domstoler raskest i Norden

Notarialbekreftelse

Notarius publicus

Nulltoleranse for mobbing

Ny animasjonsfilm: "Skal du vitne?"

Ny ankeordning for jordskifterettene

Ny dommer i Høyesterett

Ny domstol i nytt bygg på Steinkjer

Ny domstol på Gjøvik

Ny domstolstruktur i Oslo-regionen?

Ny film for meddommere

Ny forfatter av Høyesteretts historie

Ny jordskiftelov sanksjonert i statsråd

Ny norsk dommer i EFTA

Ny rapport om en praksis i barnefordelingssaker

Ny tingrett for Bergen og Nordhordland

Ny tingrett for Sogn og Fjordane

Ny tingrett for Sogn og Fjordane

Ny tvistelov fra årsskiftet

Ny tvistelov fra årsskiftet

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen

Ny versjon av Aktørportalen 26. april

Ny versjon av Aktørportalen utsatt til 16. mars

Ny versjon med feilrettinger etter nytt design

Nye lokaler for Larvik tingrett

Nye nettsider for deg som er valgt til meddommer

Nye nettsider for domstolene

Nye nettsider for Statens Barnehus

Nye pressesider på domstol.no

Nye regler i arveloven fra 1. juli

Nye regler i barneloven

Nye vedtak fra Tilsynsutvalget

Nyheter

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Nytt fra Digitale domstoler

Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Nytt nummer av domstolmagasinet Rett på sak

Nytt nummer av Domstolmagasinet Rett på sak

Nytt nummer av magasinet Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på sak

Nytt nummer av Rett på Sak

Nytt rett på sak

Nytt Rett på sak

Nytt Rett på sak

Nå kan vi gå i gang med tinghus på Steinkjer

Nå skal opptak i retten prøves ut

Når går rettssaken?

Når tiltalte er barn

O

Offentlig journal

Offentlighet i domstolene

Offisiell åpning av Gulating lagmannsrett 2. november

Ofoten og Sør-Troms jordskifterett 77588770 9483 Harstad http://www.domstol.no/jhar

Ofoten tingrett 76967760 8505 Narvik http://www.domstol.no/ofoten

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Om domstolene

Om jurister og ordbruk

Om meddommervalg for kommuner

Om regelendringer for ofrene i straffesaker

Om retten som politisk talerstol

Om utprøvingsprosjektet

Omdømmeundersøkelse: Stor tillit til domstolene

Omforming av eiendommer og rettsforhold - jordskifte

Oppbevaring av testament

Oppbud

Oppfriskning

Oppførsel i retten

Oppførsel i retten

Oppgaveløsning

Oppgaven som meddommer

Oppgaven som meddommer

Oppgaven som meddommer

Oppgaven som meddommer

Oppgaven som meddommer

Oppgaver og quiz

Opphavsrett

Oppreisning

Oppsettende virkning

Opptak i retten

Opptak i retten

Ordkobling domstoler

Ordkobling roller i rettssystemet

Organisering

Organisering og delprosjekt

Orskurd

Oslo byfogdembete 22999200 0030 Oslo http://www.domstol.no/obyf

Oslo tingrett 22035200 0030 Oslo http://www.domstol.no/otir

Overprøving

Oversikt

Oversikt over rettsgebyr

Oversikt over skjema

P

Partsrettighet

Pengemangel i domstolene går utover rettssikkerheten

Personvern

Planer for et nytt tinghus i Molde

Pliktdelsarv

Plikter

Podkast

Podkast om Jenssen/Cappelen-saken

Positive erfaringer med videokonferanse

Positivt for rettssikkerheten, men økonomiske konsekvenser

Praksis og policy for Innstillingsrådet for dommere

Praksis og policy for Innstillingsrådet for dommere

Praktiske forhold

Praktiske forhold

Praktiske tips

Pressemelding om statsbudsjettet

Pressemelding: Negativt budsjett for tingrettene og lagmannsrettene, positivt for jordskiftedomstolene

Pressetjenester

Preventivt

Prioritering og utvikling i Aktørportalen

Prosedyre

Prosessfullmektig

Prosesskrift

Protokoll

Protokollfører

Psykisk helsevern

Publikasjoner og skjema

Publikumsbesøk

Påstand

Påtale

Påtalemyndigheten

Påtalemyndigheten

Påtaleunnlatelse

Quiz for lekdommere

Quiz for lekdommere i lagmannsretten

Quiz for lekdommere i lagmannsretten

Quiz for lekdommere i lagmannsretten

Quiz om domstoler og maktfordeling

Quiz om straffesaker for videregående skole

Quiz ungdomsskole - domstolene og maktfordeling

Quiz vgs maktfordeling og rolle

Quiz'er

Quizer og andre oppgaver

R

Rana tingrett 75431740 8602 Mo i Rana http://www.domstol.no/rana

Ransaking

Rapport om foreldretvister i retten

Rapport om midlertidig forføyning

Rapport om offentlighet i domstolene

Rapport om offentlighet i domstolene

Rapporter

Referatforbud

Rekordhøy tiltro

Rekordhøy tiltro til domstolene

Rekordmange saker til jordskifterettane

Rekordmange tvistesaker til domstolene

Rekordmange vil bli justitiarius

Rekordstor tillit til domstolene

Rekruttering til jordskifteretten

Rekrutteringsutfordringer i domstolene

Religiøse symboler i retten

Religiøse symboler i retten

Restorative justice

Retningslinjer for sakkyndigarbeid

Rett på sak

Rett på sak

Rett på sak nr.1 2008

Rett på sak nr.1 2008

Retten er satt

Rettens administrator

Rettens dag 27. oktober

Rettens dag i Oslo 22. oktober

Rettens dag lørdag 26. oktober 2013

Rettighetstap

Rettsanmodning

Rettsavgjørelsene i 22/7-saken samlet på lovdata.no

Rettsbelæring

Rettsbetjent

Rettsbok

Rettsforlik

Rettsgebyr

Rettsgebyr

Rettsgebyr i lagmannsretten

Rettsgebyret endres til kr 1049

Rettsgebyret økes

Rettshjelp

Rettshjelper

Rettsinstanser

Rettsinstanser

Rettskraftig

Rettskrets

Rettslig skritt

Rettsmekling

Rettsmekling

Rettsmidler

Rettsmøte

Rettsprosessen

Rettsprosessen

Rettspsykiatri

Rettssaker behandles rekordraskt i domstolene

Rettssaker behandles rekordraskt i domstolene

Rettsstat

Rettssystemet

Rettssystemet

Rettsvern

Rettsvitne

RG - Rettens gang

Ringerike tingrett 32989000 3502 Hønefoss http://www.domstol.no/ringerike

Rollespill

Rollespill for skolene

Rollespill om rettsak for skoleklasser

Rollespill, quiz og skolerettet informasjon

Romsdal jordskifterett 71258000 6404 Molde http://www.domstol.no/jmol

Romsdal tingrett 71258221 6404 Molde http://www.domstol.no/romsdal

Rt. -Retstidende

Rune Bård Hansen

Rådgivningskontor for kriminalitetsofre

S

Sakkyndig

Sakkyndig

Sakkyndige vitner

Saksavvikling i jordskifterettane 1. halvår 2010

Saksavvikling i jordskifterettane 1. halvår 2010

Saksbehandlingstiden har aldri vært kortere

Sakskostnader

Saksliste 11.april

Saksliste 12. desember

Saksliste 12.-13. juni

Saksliste 13. februar

Saksliste 15.-16. juni

Saksliste 20. april

Saksliste 23. februar

Saksliste 24. april

Saksliste 26.-27.september

Saksliste 26.januar

Saksliste 28.-29. september

Saksliste 29. juni

Saksliste 6.juni

Saksliste 7. mars

Saksliste 7. november

Saksliste 7.desember

Saksliste 9. november

Sakstyper

Sakstyper

Sakstyper

Sakstyper i domstolene

Saksøker

Saksøkt

Salten jordskifterett 75431600 8002 Bodø http://www.domstol.no/jbod

Salten tingrett 75504050 8001 Bodø http://www.domstol.no/salten

Salæroppgave etter medgått tid

Samfunnsstraff

Samisk ordliste for juridisk terminologi

Samlokalisering i Kongsvinger

Sammenslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett

Sammsensetning av retten

Sandefjord tingrett 33206600 3201 Sandefjord http://www.domstol.no/sandefjord

Sannferdig

Sarpsborg tingrett 69024200 1702 Sarpsborg http://www.domstol.no/sarpsborg

Satsing i statsbudsjettet

Satsing på IKT og sikkerhet i domstolene, mindre til drift.

Schei takket av

Sedvanerett

Sekretariatsfunksjoner

Seks domstoler overfører domsavsigelsen

Seks søkere til embete i Høyesterett

Selvprosederende

Senja tingrett 77870170 9305 Finnsnes http://www.domstol.no/senja

Separasjon og skilsmisse

Sidegjøremål

Sideutgifter

Siktet

Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett 78926400 9846 Tana http://www.domstol.no/indrefinnmark

Sivil sak

Sivil sak

Sivil sak med hovedforhandling

Sivilprosess

Skal din skole besøke en domstol?

Skal du bli lekdommer?

Skifte

Skifteretten

Skillet går ikke mellom fagdommere og meddommere

Skjellig grunn

Skjema

Skjema

Skjema

Skjema for ulike sakstyper

Skjema i lagmannsretten

Skjema samtykke til fengsling

Skjerpede straffer for vold og overgrep

Skjerpende omstendigheter

Skjønn

Skjønn over erstatningsutmåling

Skjønnsmedlem

Skuffelse over revidert

Skyld

Slik kan du bli meddommer

Slutt på tinglysingen i domstolene

Sluttinnlegg

Slå sammen flere dokumenter til en PDF

Småkravsprosess

Småkravsprosess

Snubletråder i straffeprosessen

Sogn og Fjordane får én tingrett

Sogn og Fjordane tingrett 55694300
57022860
6801
6851
Førde
Sogndal
/DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=52168

Sogn tingrett og Fjordane tingrett tilbyr nå Aktørportalen

Solidarisk ansvar

Soning

Sorenskriver

Sosiale medier

Sosiale medier og mediekontakt

Sosiale medier og mediekontakt

Spørreundersøkelse

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar for vitner

Spørsmål og svar om pressesidene

Stadig flere kvinner i domstolene

Staten ble frikjent i sak om nordsjødykkerne

Statistikk

Statistikk over arbeidsrettssaker

Statsbudsjettet forsinker moderniseringen av domstolene

Statsbudsjettet kan gi nedbemanning i domstolene

Statsbudsjettet kan gi nedbemanning i domstolene

Statsbudsjettet kan gi nedbemanning i domstolene

Statsbudsjettet: Domstolene blir digitalisert

Stavanger tingrett 51299100 4001 Stavanger http://www.domstol.no/stavanger

Stavanger tingrett og Jæren tingrett tilbyr Aktørportalen fra uke 5

Steinkjer tinghus åpner 14.juni

Stevnevitne

Stevning / stevnet

Stillinger i DA

Stopp for domstolbygg

Stor auking av arbeidsrettssaker til domstolane

Stor interesse for vitnestøtte

Stor tiltro til domstolene

Stor variasjon i antall tilståelsesdommer

Stor økning i tvistesaker

Stort trykk på domstolene 2015

Straffene er strengere enn vi tror

Straffeprosess

Strafferamme

Straffereaksjoner

Straffereaksjoner i det norske rettssystemet

Straffereaksjoner og særreaksjoner

Straffesak

Straffesak

Straffesaker i Aktørportalen

Straffeutmåling

Strukturendringer i domstolene

Styreinstruks

Styremøte i Domstoladministrasjonen

Styremøter 2007

Styremøter 2013

Styremøter 2014

Styremøter 2015

Styremøter i 2011

Styreprotokoller 2001-2014

Styresaksdokumenter 2015

Styresaksdokumenter 2016

Styresaksdokumenter 2017

Styret

Styrker siktedes rettssikkerhet

Større tiltro til domstoler enn til politiet

Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett 57723260 6802 Førde http://www.domstol.no/jfor

Sunnhordland tingrett 53456060 5401 Stord http://www.domstol.no/sunnhordland

Sunnmøre jordskifterett 70048180 6151 Ørsta http://www.domstol.no/jors

Sunnmøre tingrett 70334700 6001 Ålesund http://www.domstol.no/sunnmore

Svenska

Symbolbruk i jordskiftekart

Særdomstoler og andre organer

Særregler for pressen

Søk

Søker dommere til korte konstitusjoner

Søkere til stillingen som norsk dommer ved EMD

Søkerliste for direktørstillingen i Domstoladministrasjonen

Søkerliste ny høyesterettsjustitiarius

Søkerliste til stilling som direktør i Domstoladministrasjonen

Søkerlister lagt ut

Søre Sunnmøre tingrett 70054440 6101 Volda http://www.domstol.no/sore

Sør-Gudbrandsdal tingrett 61022900 2601 Lillehammer http://www.domstol.no/sor-gudbrandsdal

Sør-Rogaland jordskifterett 51297300 4095 Stavanger http://www.domstol.no/jsta

Sør-Trøndelag jordskifterett 73492750 7468 Trondheim http://www.domstol.no/jtrd

Sør-Trøndelag tingrett 73542400 7004 Trondheim http://www.domstol.no/sor-trondelag

Sør-Østerdal tingrett 62782700 2401 Elverum http://www.domstol.no/sor-osterdal

T

Ta i bruk portalen

Takk for din tilbakemelding

Takk for din tilbakemelding

Takk for mottatt bestilling!

Tas til følge

Telefonavhør

Telefonkontroll

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Tenk etter!

Terrorsaken

Terrorsaken

test

Testside bildegalleri

Thendrup-dom i NOKAS-saken

Tidligere versjoner

Tidligere år

Til doms

Tilbakelevering

Tilbud om kurs for tolking i offentlig sektor

Tilfeldighetsprinsippet

Tilleggsstraff

Tilregnelig

Tilsettingsstopp vurderes opphevet

Tilsidesettelse av lagrettens kjennelse

Tilsiktet

Tilståelsesdom

Tilståelsesdom

Tilståelsessak

Tilsvar

Tilsynsutvalget

Tilsynsutvalget for dommere

Tilsynsutvalget for dommere - rekord i antall klager

Tilsynsutvalgets årsmelding 2016

Tiltale

Tiltalebeslutning

Tiltalt eller siktet

Tiltalte

Tiltroen til domstolene slår nye rekord

Tinglysing

Tinglysing

Tingrett

Tingrettene

Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing

Tingrettene populære blant jusstudenter

Tingrettene Trondheim og Sør-Trøndelag blir til Sør-Trøndelag tingrett

Tingrettene Trondheim og Sør-Trøndelag blir til Sør-Trøndelag tingrett

Tingrettsdommer med egen blogg

Tingrettsdommer Tor Langbach om gransking av domstolene

To-instans sak

Tolk

Tolk

Tolkene strømmer til retten

Tor Langbach ny direktør i Domstoladministrasjonen

Tor Langbach ny direktør i Domstoladministrasjonen

Traante2017

Traineestillinger

Tre søkere til embete som høyesterettsdommer

Tregheter i Aktørportalen

Trondenes tingrett 77002000 9405 Harstad http://www.domstol.no/trondenes

Tryggere vitner i Aust-Agder tingrett

Tryggere vitner i Nedre Romerike tingrett

Tryggere vitner i Øvre Romerike tingrett

Tvangsbruk

Tvangsdekning

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse

Tvangsgrunnlag

Tvangskraft

Tvangsoppløsning og tvangsavvikling

Tvangssalg

Tvangssalg

Tvistelovsbrev

Tvister behandles raskere av domstolene

Tvister behandles raskere i domstolene

Tvistesakene har økt med 24 prosent på fem år

Tvungen gjeldsordning

Tvungent psykisk helsevern

Tønsberg tingrett 33307080 3103 Tønsberg http://www.domstol.no/tonsberg

U

Uaktsomhet

Uavhengighet

Ubetinget dom

Ubetinget fengselsstraff

Uforbeholden tilståelse

Under rettsmøte

Under rettsmøtet

Underhåndssalg

Ungdomsstraff

Unge vitner

Unndragelsesfare

Unntak fra forklaringsplikt

Unntak fra forklaringsplikten

Unntak fra møteplikt

Unntak fra møteplikten

Unntak og begrensninger

Urdu

Urke ny direktør i Domstoladministrasjonen

Utgiftene i 22.juli-saken i tråd med bevilgningene

Utilregnelighet

Utkastelse

Utlegg

Utlogget for fort

Utmarksdomstolen for Finnmark

Utmarksdomstolen for Finnmark 77698090 9273 Tromsø /DAtemplates/StartDomstol.aspx?id=31444

Utmarksdomstolen for Finnmark 77698090 9273 Tromsø http://www.domstol.no/utmarksdomstolen

Utreder sammenslåing av domstoler

Utskyting

Utvidet domstolsamarbeid på Helgeland

V

Valdres jordskifterett 61992800 2901 Fagernes http://www.domstol.no/jfag

Valdres tingrett 61022950 2901 Fagernes http://www.domstol.no/valdres

Vandelskontroll av meddommere

Varetektsfengsling

Varetektsfengsling

Varsling på gamle dokumenter

Varslinger fra Aktørportalen

Vedtak fra Tilsynsutvalget for dommere

Veileder i barnebortføringssaker

Veiledere

Veiledning til lekdommere

Veiledning til unge vitner

Veiledninger

Veiledninger

Velkommen til ny domstolportal

Verge

Verktøy

Verneting

Vesterålen tingrett 76113060 8401 Sortland http://www.domstol.no/vesteralen

Vestfold jordskifterett 33201110 3103 Tønsberg http://www.domstol.no/jton

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett 61991500 2609 Lillehammer http://www.domstol.no/jlhm

Vest-Telemark tingrett 35068450 3850 Kviteseid http://www.domstol.no/vest-telemark

Vi har Europas hurtigste domstoler

Vidar Stensland

Video

Videokonferanse

Videokonferanse

Videokonferanse i fenglingsmøter

Videokonferanser i justissektoren

Vielser flyttes til kommunene

Vielser ut av domstolene?

Vigsel

Viktig støtte for vitner i domstolene

Viktig støtte for vitner i domstolene

Viktig støtte for vitner i domstolene

Viktig støtte for vitner i domstolene

Vil at tillit og uavhengighet skal fremheves

Vil avvikle juryen

Vil du følge en rettssak?

Vil ha endringer i regelverk for sidegjøremål

Vil ha rettsmedisinsk kommisjon også for sivile saker

Vitne

Vitne

Vitne

Vitne

Vitne

Vitne

Vitne i retten?

Vitne i retten?

Vitne søkes til vitne-film

vitneapp

Vitneplikt

Vitnestøtte

Vitnestøtte

Vitnestøtte

Vitnestøtte

Vitnestøtte

Vitneundersøkelse 2012

Voldgift

Voldsoffererstatning

W

Witness in court- vitneapp på engelsk

X

Y

Z

Æ

Ø

Øie ny justitiarius

Økning av omsorgstvister til domstolene

Økonomiplan 2007-11

Økt bruk av strafferabatt

Økt identifisering i straffesaker

Økt lønn til jordskiftedommere

Økt satsning på videokonferanse i domstolene

Ønsker bedre betaling for lekdommere

Ønsker forbud mot hijab i domstolene

Ønsker færre domstoler

Ønsker mer effektivitet i store straffesaker

Øst-Finnmark tingrett 78941160 9811 Vadsø http://www.domstol.no/ost-finnmark

Østfold jordskifterett 69128750 1711 Sarpsborg http://www.domstol.no/jsar

Øvre Buskerud jordskifterett 32029080 3550 Gol http://www.domstol.no/jgol

Øvre Romerike tingrett 63922500 2081 Eidsvoll http://www.domstol.no/ovre-romerike

Øvre Telemark jordskifterett 21553310 3850 Kviteseid http://www.domstol.no/jkvi

Øvrige

Øvrige

Å

Å gifte seg i domstolene

Åpenhet

Åpning av Gjøvik tinghus

Åpning av Gjøvik tinghus

Årsmelding

Årsrapport for domstolene 2014

Årsstatistikk for domstolene

Årsstatistikk for jordskiftedomstolene