Om domstolen

Borgarting lagmannsrett er Norges største ankedomstol og ledes av en førstelagmann. Lagdømmet er inndelt i tre lagsogn - Oslo, Viken vest og Viken øst unntatt Romerike

Domstolen har 68 dommerembeter (førstelagmann, tre lagmenn med avdelingsansvar, fire lagmenn og ca. 60 lagdommere). Videre har domstolen en direktør, 13 juridiske utredere, 39 saksbehandler-/administrative stillinger og 14 ekstraordinære lagdommere. Domstolen har sitt sete i Oslo, og alle ansatte har sin faste arbeidsplass i lagmannsrettens hus i Oslo.

Lagmannsretten har 18 rettssaler og to møterom for rettsmekling i tinghuset i Oslo. I tillegg har vi to rettsaler i tinghuset i Drammen og en rettssal i tinghuset i Sarpsborg. De aller fleste ankeforhandlingene blir holdt i lagmannsrettens rettssaler i Oslo, men det settes også rett andre steder i lagdømmet.

Lagmannsretten er ankedomstol så vel i sivile saker som i straffesaker, og vi er førsteinstansdomstol for overprøving av saker som er avgjort av Trygderetten. Lagmannsretten behandler også overskjønn og anke over avgjørelser fra jordskifterettene.

Til toppen