Om Brønnøy tingrett

Bilde av Brønnøy tinghus

Brønnøy tingrett er fullfaglig domstol for kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Brønnøy tingrett samarbeider tett med Alstahaug tingrett og Rana tingrett. De tre domstolene ledes av felles sorenskriver.

Brønnøy tingrett er den sørligste og minste førsteinstansdomstolen under Hålogaland lagmannsrett.

Ved Kgl.res. av 11.07.1919 ble det bestemt at det daværende Søndre Helgeland sorenskriveri skulle deles i to, nåværende Alstahaug og Brønnøy tingretter.

Embetet var i en periode mellom 1979 og 1987 et av landets største dommerembeter. Dette hadde sammenheng med at flere nyopprettede landsomfattende registerfunksjoner ble tillagt embetet. Således omfattet embetets registeravdeling alene omlag 150 årsverk inntil opprettelsen av Brønnøysundregistrene fra 01.01.1988.

Embetet har siden 2009 vært bemannet med sorenskriver, én dommerfullmektig , fire faste saksbehandlere, samt én stilling knyttet til domstolenes interne Lovisabrukerstøtte (saksbehandlingssystemet). 

Embetet har hele tiden hatt kontorsted i Brønnøysund.  I 2002 endret Brønnøy sorenskriverembete navn til Brønnøy tingrett.

Åpningstid: 08.00-15.00 

Til toppen