Årsstatistikk 2020

Statistikk for saksavviklingen i Fredrikstad tingrett for 2020 er klar. 

Saksavvikling 2020

Kort om året 2020

2020 startet som et normalår for domstolene i Fredrikstad og Halden. Domstolene startet opp sitt arbeid som vanlig og var aktiv med i utviklingsarbeidet i Digitale Domstoler som fyrtårndomstoler. I mars stengte Norge ned, og en ny digital hverdag startet. De fleste sakstyper avvikles nå digitalt. Saksbehandlere og dommere sitter på hjemmekontor i den utstrekning det er forsvarlig driftsmessig. Vi har hatt en bratt læringskurve, og mye nytt utstyr har kommet på plass. Covid-19 loven har gitt domstolene godt handlingsrom for å avvikle saker mer effektivt.

Det har blitt lagt ned ekstraordinær stor innsats fra alle medarbeidere ved domstolene i denne tiden. Arbeidshverdagen har blitt annerledes, og mange nye arbeidsoppgaver har kommet til i forbindelse med smittebekjempelse, renhold, digitale rettsmøter og annet.

Saksavvikling 2020 - Fredrikstad tingrett

Straffesaker

I løpet av 2020 innkom det 754 enedommersaker til tingretten. Tilsvarende tall i 2019 var 671 saker.  Av innkomne saker var det bl.a.:

 • 145 fengslingsbegjæringer (111 begjæringer i 2019)
 • 169 begjæringer om pådømmelse i tilståelsessaker (182 begjæringer i 2019)
 • 130 begjæringer i veitrafikksaker, dvs. beslag av førerkort, klage på gebyr mv. (106 begjæringer i 2019)
 • 38 begjæringer om besøks- eller kontaktforbud (29 begjæringer i 2019)
 • 52 begjæringer om ransaking eller beslag (42 begjæringer i 2019)
 • 191 begjæringer om oppnevnelser (169 begjæringer i 2019)

Saksutvikling enedommer-saker 2009-2020 innkomne saker Fredrikstad tingrett

2009: 800
2010: 641
2011: 631
2012: 682
2013: 675
2014: 556
2015: 712
2016: 715
2017: 772
2018: 779
2019: 671
2020: 754

Det ble i 2020 avsagt 126 dommer, 107 kjennelser og 222 beslutninger i ene-dommersaker.  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for enedommersaker er 17 dager i 2020. Saksbehandlingstiden er tilfredsstillende i forhold til Stortingets og Domstoladministrasjonens mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er én måned.

Meddomsrettssaker – hovedforhandlinger i tingretten

I 2020 innkom det 254 saker til behandling. Det er en økning på 51 saker fra 2019. I 2020 innkom det 13 seksårssaker (14 i 2019). Tiltalebeslutningene i disse sakene har i stor grad dreid seg om alvorlig narkotikakriminalitet, voldtekt/seksuell omgang med barn, grove ran og voldssaker.

Saksutvikling meddomsrettssaker 2009-2020

2009: 216
2010: 246
2011: 176
2012: 213
2013: 218
2014: 206
2015: 277
2016: 283
2017: 247
2018: 197
2019: 203
2020: 254

Det ble avsagt 181 dommer i 2020, mot 166 i 2019. 


Saksbehandlingstiden for de alvorligste straffesakene med strafferamme over seks år har hatt en betydelig økning det siste året. For 2020 var saksbehandlingstiden 140 dager mot 101 dager i 2019. For alminnelige meddomsrettssaker er saksbehandlingstiden på 89 dager i 2020, mot 81 dager i 2019.  Saksbehandlingstiden for saker med strafferamme over seks år er for lang.  Den økte saksbehandlingstiden kan i noen grad kobles til Korona-pandemien. Flere hovedforhandlinger berammet til våren 2020 måtte avlyses og omberammes. Tingretten må i 2021 ha fokus på saksbehandlingstiden i disse sakene, jf. Riksrevisjonens rapport.

Vitnestøtte i 2020


Våre vitnestøtter har hatt en lite aktivt år pga Covid-19. Da landet ble lukket ned i mars, ble også vitnestøtteaktiviteten stoppet. Noen av våre 11 vitnestøtter har ikke gjort tjeneste i 2020 da de er i risikogruppen for Covid-19. Vi startet forsiktig med vitnestøtte igjen etter rettsferien sommeren 2020, og hadde vitnestøtte i de alvorligste sakene og der vitnestøtte var bestilt. Vitnestøttene bisto 55 vitner i 2020.

Tvistesaker

I løpet av 2020 mottok tingretten 187 tvistesaker til behandling, mot 210 i 2019.

Det er 82 uavgjorte tvistesaker pr. 31.12.2020 (91 uavgjorte saker pr. 31.12.2019). Det ble avgjort 184 tvistesaker i 2020 tilsvarende tall i 2019 var 221.  De innkomne tvistesaker fordelte seg slik i 2020 (tall for 2019 i parentes):

 • 48 foreldretvister (53)
 • 76 alminnelige tvistesaker (71)
 • 7 farskapssaker (6)
 • 8 arbeidsrettssaker (20)
 • 11 overprøvingssaker ved tvangsinngrep (barnevernssaker og psykisk helsevernsaker) (17)

Saksutvikling tvistesaker 2009-2020

2009: 183
2010: 209
2011: 252
2012: 218
2013: 223
2014: 233
2015: 196
2016: 231
2017: 236
2018: 235
2019: 210
2020: 187

­

I 2020 opplevde Fredrikstad tingrett en nedgang i antallet innkomne tvistesaker.
For øvrig behandler tingretten andre tvistesaker som gjeldskrav, tvister om fast eiendom, erstatning i og utenfor kontrakt, avtalerett m. v.

Skjønn

Det er innkommet fire skjønnsbegjæringer i 2020 mot fem i 2019.    

Saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tvistesaker er 136 dager. Saksbehandlingstiden i fjor var den samme. Hovedforhandling i saker etter allmennprosess ble påbegynt for sent i 15 saker i 2020, mot i 16 saker i 2019.  Avgjørelse ble avsagt for sent i seks saker (sju i 2019). I småkravsaker har tingretten oversittet fristen for å avslutte saker ved tre tilfeller mot fire i 2019. Saksbehandlingstiden er innenfor Stortingets og Domstoladministrasjonens veiledende norm for sivile saker på 180 dager.

Rettsmekling

Det er i 2020 foretatt rettsmekling i 21 saker, hvorav 62% ble forlikt under rettsmeklingsmøtet. Forliksprosenten i 2019 var på 72%. 

Skiftesaker

Det har i 2020 innkommet 115 konkurssaker til retten, mot 105 i 2019. Retten startet året 2020 med en restanse på 54 saker, mot 48 i 2019.

Gjeldsordninger

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

40

53

37

55

33

41

26

Det er i 2020 innkommet 26 gjeldsordningssaker mot 41 i 2019.

Dødsfallsbehandling

Fredrikstad tingrett behandlet 758 i 2020 (753 dødsfall i 2019).

Dødsbo

Ved Fredrikstad tingrett er det åpnet offentlig skifte i 29 dødsboer i 2020 (21 dødsboer i 2019).

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for dødsbobehandling er 285 dager i 2020 (381 dager i 2019). Veiledende norm for behandling av dødsbo er ett år. Tingretten er innenfor saksbehandlingsfristen.

Tvangssaker
Fredrikstad tingrett har i 2020 mottatt 292 tvangssaker (334 i 2019).
Sakene for 2020 fordelte seg slik (tall for 2019 i parentes):

 • 16 fravikelser (11)
 • 3 tvangsoppløsninger av sameie (3)
 • 234 tvangssalgssaker, inkl. borettsandeler, adkomstdokumenter, fast eiendom (284)
 • 30 klager over utlegg (21)

Saksutvikling tvangssalgssaker 2010-2020

2010: 411
2011: 395
2012: 325
2013: 407
2014: 402
2015: 270
2016: 302
2017: 285
2018: 311
2019: 284
2020: 234

Bemanning 2020

Fredrikstad tingrett og Halden tingrett har i 2019 vært bemannet med felles sorenskriver og administrasjonssjef. Fredrikstad tingrett har tre faste dommere, tre dommerfullmektiger, ni saksbehandlere og en saksbehandler i praksis gjennom NAV. 
Halden tingrett har tre faste dommere, to dommerfullmektiger og fem saksbehandlere. I tillegg er det en midlertidig ansatt saksbehandler på grunn av langtidssykefravær.

Til tross for et svært krevende år, er begge tingretter ajour med saksbehandlingen og det er ikke restanser ved de to tingrettene. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid både av saksbehandlere og dommere.

Fredrikstad 13. januar 2021
Arnfinn Agnalt
sorenskriver

Wendla Dehli Evensen
administrasjonssjef

 

Til toppen