Rettsgebyr

korttransaksjon

Rettsgebyret er fra 1. januar 2020 på 1 172 kroner.

Hvem skal betale?

Rettsgebyr er et gebyr som må betales av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse.

Den som taper saken kan pålegges å betale rettsgebyret som en del avgjørelsen om sakskostnadene.

En part som ikke bruker advokat, må betale rettsgebyret på forskudd for at retten skal behandle saken.

Hvis en part krever retten satt med meddommere eller oppnevnt med sakkyndige, må parten i tillegg betale kostnaden for dette.

Noen saker er unntatt

I noen typer saker skal det ikke betales rettsgebyr. Dette gjelder blant annet foreldretvister, farskapssaker, saker etter husleieloven og sak mot arbeidsgiver – se rettsgebyrloven § 10 for alle unntak (lovdata.no).

Fri rettshjelp kan også omfatte fritak for rettsgebyr.

Rettsgebyr for ulike sakstyper

Rettsgebyret (R) på 1 172 kroner fra 1. januar 2020 er fastsatt i lov om rettsgebyr (lenke til lovdata.no). Antall rettsgebyr som skal betales, varierer etter type sak og hvor omfattende den er. 

Forliksrådet

Se www.forliksraadet.no.

Sivile saker i tingretten

Inngangsgebyret er på 5 R og inkluderer første dag av hovedforhandlingen. Gebyret økes med 3 R for hver rettsdag til og med dag 5. Fra dag 6 økes gebyret med 4 R. Har saken vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen med kr 1 347,- (1,15 R).

 

1 dag

 (5 R)

5 860 kr

 

2 dager

 (8 R)

9 376 kr

 

3 dager

 (11 R)

12 892 kr

 

4 dager

 (14 R)

16 408 kr

 

5 dager

 (17 R)

19 924 kr

 

6 dager

 (21 R)

24 612 kr

 

7 dager

 (25 R)

29 300 kr

 

8 dager

 (29 R)

33 988 kr

For saker som ikke ender med dom gjelder:

 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 R) = 2 344 kr
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 344 kr
 • blir saken forlikt/trukket senere enn 4 uker før hovedforhandling (2,5 R) = 2 930 kr
 • hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr. Eksempelvis, ved forlik på dag 2 under hovedforhandling, skal det betales 4 688 kr (halvparten av 9 376 kr)
 • Fraværsdom (2,5 R) = 2 930 kr.

Småkravsprosess (tvisteloven kapittel 10)

For småkravsprosess-saker som har vært behandlet av forliksrådet, betales 2 754 kroner. Hvis saken ikke har vært i forliksrådet, økes beløpet til  4 102 kroner (3,5 R).

Mortifikasjonssaker

 • Mortifikasjonssaker (0,8 R) =  937 kr

Skjønn

 • For hver dag skjønn holdes (5 R) = 5 860 kr
 • Hvis skjønn heves før første dag (2 R) = 2 344 kr.

Det samme gjelder for overskjønn.

Gebyr for tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse 

 • Begjæring om tvangsfullbyrdelse (1,1 R) =  1 289 kr (selv om begjæringen senere trekkes eller avvises)
 • Besluttet tvangssalg av fast eiendom/andel i borettslag/adkomstdokumenter i aksjeleilighet (6,3 R): 7 383 kr.(I tillegg til gebyret ovenfor).
 • For begjæring om utlegg betales (1,7 R) = 1 992 kr
 • Begjæring om utlegg av tvangsgrunnlag fra utlandet betales (1, 7 R) = 1 992 kr
 • Klage til tingretten i namssaker  (1 R) =  1 172 kr
 • Tvangsfravikelse i tvangssalg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 er gebyrfritt
 • Begjæring om fravikelse/utkastelse etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3. ledd, bokstav d og e, (2,1 R) = kr 2 461.

Hvis retten beslutter andre typer tvangsfullbyrdelse, kommer det ytterligere et gebyr. Oversikt over typer tvangsfullbyrdelse og gebyrer finner på i rettsgebyrloven § 14  (lenke til lovdata.no)

Gebyr for midlertidig sikring og midlertidige avgjørelser

 • Begjæring om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), (2,5 R):  2 930 kr.
 • Begjæring om endring, opphevelse eller forlengelse av midlertidig sikring er gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (om rett til bidrag) er gebyrfritt
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 92 (ikke om rett til bidrag) :  2 930 kr.
 • Midlertidig avgjørelse etter ekteskapsloven § 91: 2 930 kr.

Gebyr knyttet til arv og skifte

 • Oppbevaring av testament koster 937 kroner (0,8 R).
 • Utferdigelse av proklama før offentlig skifte (2,2 R) =  2 578 kr
 • Forskudd til dekning av omkostninger ved begjæring om offentlig skifte av dødsbo fastsettes av den enkelte tingrett.
 • Bobehandling av dødsbo er i utgangspunktet (18 R) = 21 096 kr. Imidlertid oppnevner tingretten ofte en bobestyrer. Da halveres gebyret til (9 R) = 10 548. I tillegg kommer salær til bobestyrer.

Gebyr knyttet til skilsmisse og separasjon

 • Forberedende rettsmøte (2 R): 2 344 kr.
 • Bobehandling av felleseiebo (10,5 R) = 12 306 kr.
 • Gebyret halveres til 6 153 kr hvis boet tilbakeleveres partene.

Gebyr i konkurssaker

 • Forberedende rettsmøte (2 R) =  2 344 kr
 • Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om konkurs (50 R):  58 600 kr.
 • Avslått eller trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling, eller hvis konkurssaken heves (1,5 R) =  1 758 kr.
 • Konkurs- og tvangsoppløsning innstilles eller tilbakeleveres skyldneren (12,5 R): 14 650 kr
 • Bobehandling av konkursbo (25 R) = 29 300 kr
 • Behandling av gjeldsforhandlingsbo (5 R) =  5 860 kr

Notarialbekreftelser (notarius publicus)

293 kroner for notarialattester (0,25 R).

Testament

Oppbevaring av testament koster 937,- kroner (0,8 R). Du må betale dette på nytt om du gjør endringer eller vil levere nytt testament.


Rettsgebyr i lagmannsrettene og Høyesterett

Ankeforhandling (24 R) = 28 128 kroner. Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4 R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd (lenke til lovdata.no).

Saker som ikke ender med dom:

 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24 R) =  28 128 kr
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, så betales (2 R) =  2 344 kr
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6 R) = 7 032 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2 R) = 2 344 kr
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12 R) =  14 064 kr
 • Hvis saken trekkes eller forlik inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr (eksempelvis skal det ved forlik på dag 2 av en hovedforhandling betales 15 822 kr (dette er halvparten av 27 R, altså 31 644 kroner).

Tillegg for ankeforhandling per dag:

 

1 dag

 (24 R)

 28 128 kr

 

2 dager

 (27 R)

 31 644 kr

 

3 dager

 (30 R)

 35 160 kr

 

4 dager

 (33 R)

 38 676 kr

 

5 dager

 (36 R)

 42 192 kr

 

6 dager

 (40 R)

  46 880 kr

 

7 dager

 (44 R)

 51 568 kr

 

8 dager

 (48 R)

 56 256 kr

Deretter blir tillegget 4 ganger rettsgebyret per dag.

Til toppen