Nyhetsarkiv

Ledig stilling som nestleder

I juridisk utredningsenhet er det ledig stilling som nestleder.

Dom i snøkrabbesaka

Høgsterett seier dom i snøkrabbesaka torsdag 14. februar 2019 kl. 09.00.

Høgsterett i storkammer med 11 dommarar behandla 15. – 17. januar 2019 sak 18-064307, straffesak, anke over dom, Rafael Uzakov og SIA North Star Ltd. mot påtalemakta. Les heile avgjerda

Justitiarius om søkerne

Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius "avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen."

Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i møte med justisminister Tor Mikkel Wara i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Erik Thyness og Kine Elisabeth Steinsvik som nr. 1 til hver av stillingene. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen. 

Høyesterett, 11. februar 2019 Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Ni søkere til Høyesterett

Det er i alt ni søkere til to ledige embeter som dommer i Høyesterett. Se søkerlisten her

Veiledning for advokater

Høyesterett ønsker å legge til rette for at advokater som fører saker for Høyesterett, skal kunne utføre sin viktige oppgave på best mulig måte og har derfor utarbeidet en veiledning om anke, saksforberedelse og prosedyre for Høyesterett.

Advokatveiledningen

Veiledningen inneholder også informasjon om de krav og forventninger som stilles til advokatenes muntlige innlegg. Blant annet er kravene til bestått prøvesak presisert og tydeliggjort. 

Dokumentet er et elektronisk oppslagsverk hvor man kan klikke seg direkte fra innholdsfortegnelsen til det aktuelle temaet.

 

Aktørportalen

Høyesterett er fra 11. desember 2018 tilknyttet Aktørportalen. Det er obligatorisk for advokatene å bruke portalen.

Det betyr at Høyesterett i alle sivile saker vil kommunisere elektronisk med advokatene på en effektiv og sikker måte.

 

Advokatforum i Høyesterett

Advokatforum 22. november 2018

Høyesterett ønsker økt dialog mellom domstolen og en bredere krets av advokater og inviterte 22. november til Advokatforum.

Les justitiarius' innledning her

Anmodning til EFTA-domstolen

Høyesteretts sak nr. 18-77187 – Fosen-Linjen AS, AtB AS mfl.

Høyesterett stiller EFTA-domstolen oppfølgingsspørsmål om hvilke krav håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c, stiller til ansvarsgrunnlaget for oppdragsgivers erstatningsansvar for positiv kontraktsinteresse. 

Les anmodningen om rådgivende tolkingsuttalelse

 

H.M. Kongen har utnevnt justitiarius Toril M. Øie, Oslo til Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. 

Toril M. Øie tildeles St. Olavs Orden

Øie får utmerkelsen for embedsfortjeneste, og kansellisjef ved Slottet, Mette Tverli, sto for overrekkelsen ved et arrangement i Høyesterett tirsdag 9. oktober 2018.

Ny norsk dommer i EMDNy norsk dommer i EMD, Arnfinn Bårdsen

Europarådets parlamentarikerforsamling har valgt høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen til ny norsk dommer i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Tiltredelse vil skje i januar 2019.

Finlands Lejons orden

Tidligere høyesterettsjustitiarius Tore Schei er tildelt Storkorset av Finlands Lejons orden. Overrekkelsen fant sted på den finske ambassaden i Oslo mandag 8. oktober. Tore Svhei med Finlands ambassadør til Norge Mikael Antell

Tore Schei med Finlands ambassadør til Norge, Mikael Antell

Ledig stilling som protokollsekretær

I juridisk utredningsenhet er det ledig fast stilling som protokollsekretær. Protokollsekretærene arbeider først og fremst for Høyesteretts dommere i forbindelse med Høyesteretts rettsforhandlinger.

Se annonsen her

Plenumssak om utmarksressurser

Høyesterett i plenum med 17 dommere behandler 17. – 26. januar 2018, ankesak 2017/860

Finnmarkseiendommen mot Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag (sivil sak, anke over dom)

Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.  

Saken gjelder anke fra Finnmarkseiendommen og avledet anke fra Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag over dom avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark.

Utmarksdomstolen er en særdomstol som behandler tvister som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettigheter til et felt i henhold til finnmarksloven. Stjernøya/Seiland ble utlyst som felt 1, og tvist om eiendomsrett til deler av dette feltet ble behandlet av Høyesterett i HR-2016-2030-A. Nesseby kommune, som denne saken gjelder, er felt 2.

Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune – Finnmarkseiendommen som eier, eller lokalbefolkningen, representert ved Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag, som bruksrettshaver. Tvisteområdet utgjør ca. 470 kvadratkilometer og strekker seg fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst, og fra marbakken til Jakobselvkroken.

Tvisten vedrører ikke eiendomsretten, men knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til å styre og forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene.

Saken reiser særlig spørsmål om lokalbefolkningens faktiske bruk av utmarken gjennom tidene, og om bruken gir grunnlag for de rettigheter som pretenderes. Saken berører også forholdet til internasjonal urfolksrett.

Finnmarkskommisjonen, som avga rapport 13. februar 2013, konkluderte med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive, bruksretter til tvisteområdet, og at rettighetene ikke går lenger enn det som følger av finnmarksloven.

Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag brakte saken inn for utmarksdomstolen, som ved dom 23. januar 2017 ga lokalbefolkningen medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte utmarksressursene, med unntak av uttak av trevirke i tvisteområdet samt fisket i Bergebyelva.

Den avledede anken fra bygdelaget knytter seg til styring og forvaltning av fisket i Bergebyelva.  

Ankeforhandlingen finner sted i rettssalen til Høyesteretts annen avdeling. Forhandlingene starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.30 alle rettsdagene. 

Ankeforhandlingen er åpen for pressen og allmennheten. 

For mer informasjon, ta kontakt med Høyesteretts informasjonsavdeling sta@hoyesterett.no

Pressefrokost i Høyesterett

Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og inviterer pressen mandag 8. januar 2018 kl. 09.00 - 11.00.

På programmet står blant annet en orientering om Høyesterett i 2018, trender i Høyesteretts rettspraksis og en orientering om samiske spørsmål i rettsvesenet.

Høyesterett ønsker med denne årlige invitasjonen til pressen å bidra til godt samarbeid og god dialog. Det legges opp til en utveksling av informasjon og synspunkter over bordet. 

Fra Høyesterett deltar justitiarius Øie og dommerne Matningsdal, Webster, Matheson, Normann, Noer, Falch, Bergh og Østensen Berglund. I tillegg deltar direktør Bergby og ledelsen for Høyesteretts utredningsenhet.

Plenumssak om utmarksressursene i Nesseby

Saken starter i Høyesterett onsdag 17. januar 2018 og det er satt av sju dager til behandlingen.

Saken gjelder anke over dom avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark, som er en særdomstol opprettet for å avgjøre rettighetstvister som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettigheter til et felt i henhold til finnmarksloven kapittel 5.

Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune – Finnmarkseiendommen som eier, eller lokalbefolkningen (representert ved Unjárga Gilisearvi/Nesseby Bygdelag) som bruksrettshaver.

Uenigheten mellom partene knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til selv å forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene, for eksempel ved ved salg av jakt- og fiskekort.

Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.  

Justitiarius besluttet 20. juni 2017 at sak nr. 2017/860 Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 5/6 (partshjelper) mot Unjarga gilisearvi/Nesseby bygdelag, skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Ledig stilling sekretær (executive assistant)

Det er ledig en fast stilling som sekretær i administrativ enhet. Sekretæren vil jobbe for justitiarius og øvrig ledelse i Høyesterett. Les hele utlysningen

Fargen lilla som varemerke

Høyesterett behandler 28. - 29. november 2017 kl. 09.00 ankesak som berører spørsmålet om innarbeidelse av varianter av fargen lilla som varemerke for legemidler.

Saken varer i to dager og er som de fleste saker for Høyesterett åpen for publikum.   Mer om anke over sak om fargen lilla som varemerke for legemidler

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett behandlet i 2016 én sak i plenum og tre saker i storkammer. For øvrig var tallet på behandlede saker 61 sivile og 48 straffesaker. Årsmelding 2016 og Forretningsstatistikk 2016 

Høyesterett i storkammer om prøving av vedtak av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 28.-29.3.12

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.

Høyesterett i storkammer satte 23.10.12 til side avtaler mellom en bank og en kunde om investeringer i to aksjeobligasjoner  Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten. Alle rettssaker er åpne for publikum.

 

Ledig stilling som assisterande direktør

Ein kan få nærare opplysingar om stillinga ved å kontakte direktør Gunnar Bergby på telefon 22 03 59 02. 

Søknadsfristen er tysdag 24. oktober 2017. Send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no  Les heile stillingsannonsen her

Ledig stilling som nestleiar i juridisk utgreiingseining

Ein kan få nærare opplysingar om stillinga ved å kontakte utgreiingsleiar Øistein Aamodt eller nestleiar Birthe Aspehaug Buset på telefon 22 03 59 00. 

Søknadsfristen er tysdag 24. oktober 2017. Send søknad elektronisk via www.jobbnorge.no Les heile stillingsannonsen her

Ledig ett til to vikariater som utreder i juridisk utredningsenhet

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt eller nestleder Birthe Aspehaug Buset på telefon 22 03 59 00. 

Søknadsfristen er tirsdag 24. oktober 2017. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Les hele stillingsanonnsen her 

Straff for korrupsjon

I forbindelse med selskapets forhandlinger om samarbeidsavtaler i Libya og i India, hadde han inngått avtale om utbetaling av betydelige beløp til to sentrale offentlige tjenestemenn.

Du kan lese hele avgjørelsen her

Høyesterett fant at det ikke skal tillegges vekt i formildende retning at en korrupsjonshandling finner sted overfor personer i korrupsjonsutsatte land. 

Dommen gir veiledning om straffutmålingen ved grenseoverskridende korrupsjon.

Nordisk juristmøte

Høyesteretts rolle var blant temaene da jurister fra alle de nordiske land, satte hverandre stevne i Helsingfors i dagene 23. – 25. august. Møtet ble i år arrangert for 41. gang og Høyesteretts dommere, ledsaget av utredningsenhetens ledelse samt noen av utrederne, deltok.

Arrangør denne gangen var Finland, mens Island vil være arrangør for neste samling som er om tre år.

Temaene favnet som vanlig bredt, og oppslutningen viser at samlingen, i år som tidligere år, anses som viktig i de juridiske miljøene i alle de nordiske land. Antall deltakere i år var omkring ett tusen.

Saker til behandling 

Under overskriften "Dagens saker og saksliste" på denne siden, vil du finne oversikt over kommende saker som Høyesterett skal behandle muntlig.

Forhandlingene er åpne for alle og finner sted i Høyesterett Hus, Høyesteretts plass 1 i Oslo sentrum. Så langt i år er det avsagt 69 dommer og kjennelser etter muntlig behandling. På årsbasis er tallet vanligvis mellom 100 og 130. Høyesterett mottar hvert år mer enn 2 000 anker over dom, kjennelse eller beslutning.

Hvordan en dom blir til kan du lese om her

Ledige utrederstillinger

I juridisk utredningsenhet er det ledig ett til to vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på sju år. I utredningsenheten får du

  • spennende juridiske arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
  • mulighet til faglig fordyping med fokus på kvalitet
  • arbeide for noen av landets fremste jurister
  • unik praksis for enhver juridisk stilling og videre karriere
  • jobbe i et godt og trivelig miljø

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.noLes hele annonsen 

Søknadsfristen er 2. juni 2017

Sekretær og saksbehandlere

Høyesterett søker etter to til tre dyktige medarbeidere til følgende stillinger:

Sekretær i administrativ enhet (to år) Det er ledig et to-årig vikariat som sekretær i administrativ enhet for Høyesteretts direktør og assisterende direktør.  Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Saksbehandlere i saksbehandlingsenheten (ett år) Det er ledig ett til to vikariater på ett år som saksbehandler i saksbehandlingsenheten. Saksbehandlernes arbeid består blant annet i å bistå dommerne med saksbehandling.  Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfristen er 30. mai 2017 

Matningsdal æresalumn i Bergen

Dommer Magnus Matningsdal i Høyesterett er hedret som æresalumn ved Universitet i Bergen. Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997 og har i mange år også vært en verdsatt foreleser i strafferett og straffeprosess ved Universitetet. Han var professor ved Det juridiske fakultet fram til 1989. Les mer

Direktør i Høyesterett

Embetet som direktør i Høyesterett er ledig fra 1. september 2017.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med justitiarius Toril Marie Øie, dommer Magnus Matningsdal eller direktør Gunnar Bergby, alle på telefon 22 03 59 00. Søknadsfristen er tirsdag 18. april 2017. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Les annonsen her

Besøk fra Høyesterett i Østerrike Gjestene fra Østerrike sammen med vertskapet i Høyesteretts vestibyle. Foran Vice-President Brigitte Bierlein og justitiarius Toril M. Øie

En delegasjon fra Østerrikes øverste domstol besøkte Høyesterett i dagene 30. - 31. mars.

Blant gjestene var fire høyesterettsdommere, og tema for besøket var Høyesteretts virksomhet.

Et besøk på Skimuséet i Holmenkollen sto også på programmet.

Digitale utdrag

Høyesterett innførte i 2016 digitale utdrag. Det er ønskelig at alle faktiske og juridiske utdrag oversendes både elektronisk og som papirutdrag. Retningslinjer for digitale utdrag

Ledig stilling som IKT-rådgiver

Det er ledig fast stilling som IKT-rådgiver i Høyesterett. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til assisterende direktør Elin Holmedal på telefon 22 03 59 40. Søknadsfristen er 21. januar 2017. Søknaden sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no 

Ny dommer i Høyesterett

Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd 2. desember utnevnt til dommer i Høyesterett.

Borgar Høgetveit Berg, født 1970, kommer fra advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo. Her kan du lese pressemeldingen på www.regjeringen.no

Justitiarius´ uttalelse

Justitiarius Øie ga torsdag 1.12 følgende uttalelse.

Jeg har i møte med justisminister Anders Anundsen i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Borgar Høgetveit Berg til stillingen. 

Høyesterett, 1. desember 2016 Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie

Snowdens anke forkastet

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra Edvard Joseph Snowden.  Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt.

Les avgjørelsen her

Krekars anke forkastet

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra Najumuddin Faraj Ahmad, Krekar, over Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. oktober 2016 i sak nr. 16-114500SAK-BORG/04 om utlevering. 

Les avgjørelsen her

Ledig stilling som protokollsekretær

I juridisk utredningsenhet er det ledig fast stilling som protokollsekretær.

Stillingen som protokollsekretær krever god juridisk embetseksamen (cand. jur. eller master i rettsvitenskap). Det vil særlig bli lagt vekt på evnen til å være grundig og nøyaktig, evnen til å arbeide selvstendig og strukturert, samt på gode samarbeidsevner og god serviceinnstilling. Erfaring med korrekturarbeid og gode engelskkunnskaper er en fordel. Nyutdannede jurister kan også søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt eller nestleder Chirsti Erichsen Hurlen på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er tirsdag 29. november 2016.  

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Dom om tomtefeste fredag kl. 14.00

Høyesterett i storkammer har hatt til behandling spørsmålet om kravet til tvillaus avtale i tomtefesteloven er i strid med eiendomsvernet i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Domsavsigelse i saken blir fredag førstkommende, 21. oktober 2016 kl. 14.00 i Høyesteretts Annen avdelings rettssal (plenumssalen). Domsavsigelsen er åpen for alle.

Høyesterett i avdeling traff 7. april 2016 beslutning om at saken, sivil sak, anke over dom; Jorun Alfhild Hegdahl og Einar Hegdahl mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet, sak nr. 2015/1777, skulle avgjøres av Høyesterett i forsterket rett.

Ledig dommerembete

Det blir ledig et dommerembete i Norges Høyesterett.

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller svært høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget og avgjørelsenes vidtrekkende betydning gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere.

Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Etter søknadsfristens utløp, vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Toril Marie Øie, til dommerne Magnus Matningsdal og Wenche Elizabeth Arntzen eller til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50 eller Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke, tlf. 73 56 70 00.

Ønsket tiltredelse vil være 1. februar 2017. 

Søknadsfristen er onsdag 2. november 2016.

Les hele kunngjøringen her

Åpen dag i Høyesterett

Høyesterett inviterer lørdag 22. oktober til åpen dag. Det vil bli omvisning i Høyesteretts Hus kl.11.00 og kl.13.30, begge med innledende orientering på 30 minutter. Kl. 12.30 blir det femten minutters foredrag. Velkommen til Norges Høyesterett, Høyesteretts plass 1, mellom Akersgata og Grubbegata. 

Høyesterett i plenum 8. - 11. november

Justitiarius besluttet 25. mai 2016 at sak nr. 2014/2089 Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Saken gjelder spørsmål om en varslet boikott er rettstridig, jf. boikottloven § 2 bokstav a og c. Høyesterett har innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om forholdet til EØS-konkurranseretten og etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31, jf. EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 19. april 2016 i sak E-14/15.

Saken skal behandles i plenum fordi det er reist spørsmål om disse bestemmelsene i EØS-avtalen – hvis boikotten anses å stride mot dem – kommer i strid med Grunnloven § 101 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11 om organisasjonsfrihet. Det er i så fall et spørsmål om disse bestemmelsene må gis forrang.

Ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver

Høyesterett søker etter en positiv, engasjert, løsningsorientert og serviceinnstilt medarbeider. Stillingen er et vikariat i perioden august 2016 t.o.m. desember 2017.

Arbeidsoppgavene er varierte, og innebærer tett samarbeid med Høyesteretts direktør og andre ansatte i Høyesterett.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Akmal Hussain på telefon 22 03 59 29 / 980 16 179 eller e-post: ahu@hoyesterett.no.

Søknadsfristen er fredag 15. juli 2016.

Søknad sendes elektronisk via link på jobbnorge.no

Nye dommere til Høyesterett

Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund ble i statsråd 10. juni utnevnt som nye dommere i Høyesterett.

Espen Bergh er født i 1961 og har blant annet jobbet som dommerfullmektig, lovrådgiver i Justisdepartementet og som advokat.

Cecilie Østensen Berglund er født i 1971 og har blant annet erfaring som dommerfullmektig, juridisk utreder i Høyesteretts utredningsenhet og som assisterende direktør i Høyesterett.

Begge kommer fra stilling som dommer i Borgarting lagmannsrett.

Espen Bergh tiltrer mandag 15. august 2016 og Cecilie Østensen Berglund tiltrer 1. januar 2017.

Justitiarius om søkerne

Det skal utnevnes dommere til to ledige dommerembeter ved Norges Høyesterett. Etter domstolloven § 55b fjerde ledd skal høyesterettsjustitiarius ved slike utnevnelser muntlig eller skriftlig gi uttalelse direkte til departementet etter at Innstillingsrådet har gitt sin innstilling.

Det er uttalt i forarbeidene at justitiarius "avgjør om uttalelsen skal ha karakter av en anbefaling av en eller flere søkere eller bare være en orientering til justisministeren om den kjennskap som justitiarius har til søkerne og til andre forhold av betydning for avgjørelsen."

Det ligger i dette at uttalelsen fra justitiarius ikke skal ha karakter av en selvstendig innstilling.

Jeg har i møte med justisminister Anders Anundsen i dag sluttet meg til Innstillingsrådets innstilling av Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund som nr. 1 til hver av stillingene. Videre har jeg gitt uttrykk for at det også blant de øvrige søkerne er mange godt kvalifiserte kandidater – både på listen over innstilte og utenfor listen. 

Høyesterett, 6. juni 2016 Høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie 

Ledig stilling som assisterande direktør

Det er ledig stilling som assisterande direktør i Høgsterett med tiltreding frå 11. august 2016.

Ein kan få nærare opplysingar om stillinga ved å kontakte direktør Gunnar Bergby på telefon 22 03 59 02.

Søknadsfristen er fredag 10. juni 2016. Søknaden må sendast elektronisk via www.jobbnorge.no

Les heile annonsen her

Ledige utrederstillinger

I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt, nestleder Birthe Aspehaug Buset eller nestleder Chirsti Erichsen Hurlen på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er tirsdag 7. juni 2016. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no 

Les hele annonsen her

Ledige dommerembeter

To ledige dommerembeter i Høyesterett skal besettes, og i alt ni søkere har meldt sin interesse.

Her er søkerlisten

Ledige dommerembeter i Høyesterett

Se utlysningen

Virksomheten i Høyesterett

Høyesterett har i 2015 behandlet én sak i plenum og én sak i storkammer. For øvrig har Høyesterett i avdeling behandlet 56 sivile saker og 47 straffesaker. For mer utfyllende informasjon vises til  Årsmelding 2015 og Forretningsstatistikk

Ny justitiarius utnevnt

Høyesterettsdommer Toril Marie Øie er utnevnt som ny justitiarius i Høyesterett med virkning fra 1. mars 2016.

Justisdepartementets pressemelding

Festskrift til justitiarius Tore Schei

Ved utgangen av februar 2016 forlater Tore Schei sitt embete som justitiarius i Norges Høyesterett etter oppnådd aldersgrense. Tore Schei har da vært i Høyesterett i hele 30 år, først som dommer, og deretter som justitiarius fra august 2002.

Dommerne i Høyesterett har i anledning justitiarius Scheis fratredelse ønsket å hedre ham med et festskrift, og Universitetsforlaget har påtatt seg å utgi det.

Ved utvalget av forfattere og artikkelemner har redaksjonskomiteen dels tatt utgangspunkt i sentrale dommer hvor Tore Schei enten har vært førstvoterende eller rettsformann, dels i sentrale nyvinninger i tvisteloven, som ble forberedt av Tvistemålsutvalget hvor Tore Schei var leder.

Artiklene er dels skrevet av Høyesteretts egne dommere og dels av fremtredende fagpersoner utenfor Høyesterett.

Festskriftet vil bli lansert ved et arrangement i Høyesterett fredag 19. februar.

Domsavsigelse i storkammer

Onsdag 10. februar 2016 kl. 14.00 skal Høyesterett i storkammer avsi dom i sak 2013/1929.
Saken gjelder Borgarting lagmannsretts overskjønn av 12. august 2013 og spørsmål om det vil innebære krenkelse av EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, å anvende reglene om fastsettelse av innløsningssum i tomtefesteloven § 37 på tidsbegrensede festeforhold.
Ankeforhandlingen gikk for Høyesterett i storkammer 5. januar 2016. Domsavsigelsen vil vare omkring tretti minutter.

Domsavsigelse i storkammer

Fredag 29. januar kl. 14.00 skal Høyesterett i storkammer avsi dom i sak om betydningen for straffutmålingen av lang saksbehandlingstid. 

Ankeforhandlingen gikk for Høyesterett i storkammer 14. januar, og saken gjelder straffutmåling ved domfellelse for legemsbeskadigelse med betydelig skade og særlig farlig redskap.

Pressefrokost mandag 18. januar 2016 kl. 09.30

Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og inviterer mandag 18. januar kl. 09.30 pressen til sin årlige pressefrokost. Domstolen ønsker med denne frokosten å bidra til godt samarbeid og god dialog med pressen.  Les mer om pressefrokosten her

Innløsning av festetomt etter tomtefesteloven

Høyesterett i storkammer behandlet 5. - 7. januar anke i sak om innløsning av festetomt etter tomtefesteloven.

Lagmannsretten har fastsatt innløsningssummen til kroner 1,5 millioner. Grunneieren har gjort gjeldende at den kontraktsmessige verdien som han fratas ved innløsningen av tomten utgjør mer enn kroner 10 - 15 millioner. Saken reiser spørsmål om innløsningssummen er fastsatt i strid med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Les mer om saken her

Embetet som justitiarius i Norges Høyesterett blir ledig

Justitiarius leder domstolen både faglig og administrativt og deltar i hovedsak på lik linje med de øvrige dommere i det daglige dommerarbeidet i Høyesterett. Justitiarius har i tillegg et særlig ansvar for Høyesteretts representasjon utad.
Søkere må ha juridisk embetseksamen, være svært høyt faglig kvalifiserte, ha gode lederegenskaper og være norske statsborgere.
Spørsmål om arbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Tore Schei eller til Høyesteretts direktør Gunnar Bergby, tlf. 22 03 59 00.
Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til ekspedisjonssjef Håvard Bekkelund i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, tlf. 22 24 51 69.
Tiltredelse 1. mars 2016.
Søknadsfrist: 12. november 2015
Les hele utlysningen på jobbnorge.no

Høyesterettsjubiléet markeres med et nytt frimerke

For å markere Høyestereretts 200-årsjubileum, gir Posten Norge ut et eget frimerke med  Høyesteretts Hus som motiv. Foto Sturlasson Konsernsjef i Posten Norge Dag Mejdell, overrakte frimerket til justitiarius Tore Schei ved en mottakelse i Høyesteretts møtesal torsdag 1. oktober 2015.

Les mer om jubileumsfrimerket

Ledige utrederstillinger i Høyesterett

I juridisk utredningsenhet er det ledig to til tre vikariater som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til utredningsleder Øistein Aamodt, nestleder Birthe Aspehaug Buset eller nestleder Chirsti Erichsen Hurlen på telefon 22 03 59 00.

Søknadsfristen er onsdag 21. oktober 2015.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Høyesterettsjubiléet markeres med myntutgivelse

For å markere Høyesteretts 200-årsjubileum, gir Norges Bank i 2015 ut en 20-kroners sirkulasjonsmynt med spesialpreg.

Jubileumsmynt forside

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrakte torsdag 7. mai i Høyesteretts møtesal, mynten til justitiarius Tore Schei, som mottok mynten på vegne av Høyesterett.

Blant gjestene var kunstneren selv, medlemmene i Pregkomitéen og representanter for Norges Bank, samt dommerne og øvrige ansatte i Høyesterett.

Mynten vil sirkulere som vanlig betalingsmynt. Mynten har samme format som den ordinære 20-kronersmynten.

Les mer om kunstneren og motivet

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum. 30. juni 2015 er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet vil bli markert tirsdag 30. juni 2015 kl. 11.00 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Her vil Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, være til stede.

Senere samme dag holder Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterer Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.
Les mer om Høyesterett i jubileumsåret 

Domsavsigelse om tomtefesteavgift 22. april 

Høyesterett i storkammer avsier 22. april kl. 09.15, dom i sak om endring av tomtefesteavgift. Saken ble behandlet 9. - 10. mars. Bilde fra ankeforhandlingen over til venstre.

Universitetet i Bergen og Høyesteretts jubileum

Universitetet i Bergen har mellom anna tre utstillingar og fleire arrangement gjennom året.
Les mer om markeringen i Bergen 

Høyesterett i 1814 

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høgsterett, som holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningennavsluttes. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.
Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014

Høyesterett i avdeling behandlet i 2014 i alt 57 sivile saker og 47 straffesaker. En av de sivile sakene ble behandlet i storkammer. På bildet over er Høyesterett  på Tusenårsstedet Gulatinget under sin årlige fylkesreise i september 2014.

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum. 30. juni 2015 er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet vil bli markert tirsdag 30. juni 2015 kl. 11.00 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Her vil Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, vil være til stede.

Senere samme dag holder Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterer Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.

Endring av tomtefesteavgift

Høyesterett i storkammer behandlet 9. - 10. mars anke i sak om tomtefeste. Saken gjelder endring av tomtefesteavgift, og dom i saken vil trolig komme i siste halvdel av april. Bilde fra ankeforhandlingen over til venstre.

Studentutreder

Juridisk utredningsenhet søker etter to studentutredere i deltidsstillinger med ett års varighet. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være juridisk bistand til dommerne, direktøren og utrederne, både i og utenfor sakene.

Arbeidstiden er fleksibel, men som utgangspunkt seks timer to dager i uken (32 % stilling). Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfristen er 27. mars 2015. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Endring av tomtefesteavgift

Høyesterett i storkammer startet mandag 9. mars behandlingen av anke i sak om tomtefeste. Saken gjelder endring av tomtefesteavgift og det er satt av inntil to og en halv dag til ankeforhandlingen.
Les mer om saken her

Ledige stillinger som utredere

I juridisk utredningsenhet er det ledig tre åremål som utreder. Åremålsperiodens lengde er syv år uten adgang til forlengelse.

I tillegg er det ledig ett til to vikariat som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Søknadsfristen er onsdag 18. februar 2015. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Høyesteretts virksomhet i 2014

Høgsterett i avdeling behandla i 2014 i alt 57 sivile saker og 47 straffesaker. Ei av dei sivile sakene vart behandla i storkammer.
Høgsteretts årsmelding for 2014 
Årsmeldinga som Epapir

Pressefrokost mandag 12. januar

Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og inviterer førstkommende mandag kl. 09.30 - 11.30 pressen til sin årlige pressefrokost. Domstolen ønsker med denne frokosten å bidra til godt samarbeid og god dialog med pressen. 

Fra Høyesterett deltar justitiarius Tore Schei, dommerne Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M. Øie, Arnfinn Bårdsen, Arne Ringnes og Wenche Elizabeth Arntzen samt direktør Gunnar Bergby, assisterende direktør Elin Holmedal, utredningsleder Øistein Aamodt og informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen.

Blant temaene som vil bli tatt opp er Høyesteretts virksomhet i 2014, forvaring – sentrale avgjørelser det siste året, rekkevidden av medvirkningsansvaret og litt om året foran oss - herunder om det kommende 200-årsjubiléet.

Høyesteretts Hus fredet

Riksantikvar Jørn Holme overrekker fredningsplaketten til justitiarius Tore Schei. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør samt løst inventar som er spesialtegnet til bygningen.

Høyesteretts Hus er den første formålsbygde justisbygningen i hovedstaden etter 1814. Bygningen er en ruvende monumentalbygning i italiensk nyrenessansestil oppført i perioden 1896 – 1903 etter tegninger av arkitekt Hans Jacob Sparre for å huse Høyesterett, Lagmannsretten og den sivile domstol, senere kalt Byretten. Fra 1996 har bygningen kun huset Høyesterett og fikk derved tilnavnet Høyesteretts Hus. Bygningen er av gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet, gjennomført helt ned til spesialtegnete møbler og lamper.

Høyesterett i storkammer - om forsikring ved varig personskade

Saken gjaldt erstatningsoppgjøret etter en alvorlig og varig personskade. Spørsmålet var hvilken kapitaliseringsrente som skal anvendes ved neddiskonteringen av fremtidig inntektstap, fremtidige utgifter og menerstatning til nåtidsverdi. I tilknytning til dette oppstod også spørsmål om hvilket tillegg til erstatningene for fremtidige inntektstap og utgifter som skal gjøres for såkalt skatteulempe. 

Tre økonomiprofessorer var oppnevnt som sakkyndige i saken. 

Høyesterett gjentok standpunktet fra tidligere rettspraksis om at kapitaliseringsrenten skal baseres på et realavkastningssynspunkt, altså forventet nominell avkastning minus inflasjon. 

Høyesterett lot ikke hensynet til forventet reallønnsvekst komme inn ved beregning av kapitaliseringsrenten, og tok ikke stilling til om dette var noe skadelidte ville ha hatt krav på ved fastsetting av fremtidig inntektstap i kroner. 

Hvilken realavkastning som skal legges til grunn for kapitaliseringsrenten, avhenger av hvilken risiko som det kan forventes at skadelidte tar ved investering av erstatningsbeløpet. Dette er et spørsmål om skadelidtes tapsbegrensingsplikt. I tråd med tidligere rettspraksis uttalte Høyesterett at deler av erstatningen må forventes investert i aksjer og eventuelt i andre typer særlig sikre obligasjoner, ved siden av statsobligasjoner og bankinnskudd. Det må også tas hensyn til at en del av erstatningen gjerne brukes til å finansiere bolig. 

Gitt de langsiktige økonomiske utsiktene nasjonalt og globalt kom Høyesterett på dette grunnlag enstemmig til at kapitaliseringsrenten som hovedregel må være 4 prosent. Hovedregelen har fra 1993 vært 5 prosent. 

I saken oppstod det også spørsmål om det bør gjelde en særlig kapitaliseringsrente dersom erstatningen skal forvaltes av fylkesmannen som vergemålsmyndighet og dermed må settes i bank. Et flertall på 7 dommere gikk mot dette, mens et mindretall på 4 dommere gikk inn for en kapitaliseringsrente på 3 prosent for personer under vergemål som er underlagt en ordning med tvungen forvaltning av midlene. 

En enstemmig Høyesterett kom til at skatteulempen, som de siste 20 år i de fleste tilfelle har vært satt til 25 prosent, måtte justeres ned til 20 prosent. Satsen på 20 prosent ble ansett som en hovedregel som det må sterke grunner til å gjøre unntak fra.

Ankeforhandlingen for Høyesterett var i dagene 28. - 31. oktober 2014.

Besøk ved Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol

I forbindelse med deltakelse på seminar for dommere i Sør-Afrika og på grunnlovsseminar ved Universitetet i Cape Town 8. - 11. november, besøkte justitiarius Tore Schei og dommerne Arnfinn Bårdsen og Arne Ringnes også Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol.

Åpen dag i Høyesterett

Høyesterett inviterer lørdag 25. oktober til åpen dag. Det vil bli omvisninger i Høyesteretts Hus kl.11.00 og kl.13.30, begge med innledende orientering på 30 minutter.
Velkommen til Norges Høyesterett, Høyesteretts plass 1, mellom Akersgata og Grubbegata. 

Rettsbetjent i Norges Høyesterett

Høyesterett søker etter en engasjert, samarbeidsvillig og positiv medarbeider til fast stilling som rettsbetjent i Norges Høyesterett. Søknadsfristen er tirsdag 16. september 2014. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Sekretær for Høyesteretts direktør - vikariat

Det er ledig vikariat som sekretær for Høyesteretts direktør og assisterende direktør i perioden 1. desember 2014 til og med 30. juni 2016.  Søknadsfristen er torsdag 11. september 2014. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Nye dommere

I Statsråd 20. juni 2014 ble advokat Arne Ringnes og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen utnevnt til dommere i Høyesterett.
Innstillingsrådet for dommeres innstilling 26. mai kan leses her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/
Høyesteretts uttalelse om kandidatene til justisministeren 10. juni finnes her Høyesteretts uttalelse

EFTA-domstolen 20 år

Innlegget fra høyesterettsjustitiarius Tore Schei kan du lese her

Personskade i storkammer i oktober

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604. Saken er overført til storkammer der den skal behandles med elleve dommere. Saken gjelder kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade.

Anken kommer fra en kvinne som ble skadet i en bilulykke. Lagmannsretten har satt rentefoten til fem prosent i samsvar med vanlig praksis. Kvinnen anker for å få kapitaliseringsrentefoten satt ned for at hun i fremtiden skal få dekket sitt årlige tap. Får hun medhold i dette vil det bli fastsatt en høyere engangserstatning.

Skadelidte mener først og fremst at rentefoten må settes lavere enn til fem prosent for henne, fordi erstatningsbeløpet i hennes tilfelle må plasseres i bank etter reglene i vergemålsloven. Hun mener at det da ikke kan legges til grunn at hun vil få så høy avkastning på beløpet som er mulig ved alternative plasseringer som er aktuelle for andre. Samtidig mener hun at rentefoten generelt må settes lavere enn fem prosent. Hun mener at med den avkastning en skadelidt kan oppnå i dag, så vil ikke en rentefot på fem prosent gi full erstatning.

Anken fra skadelidte omfatter også rentefoten for menerstatningen. Forsikringsselskapet mener at en reduksjon av rentefoten vil ha betydning for fastsettelsen av skatteulempen. Skatteulempen er en økning av erstatningsutbetalingen som gis fordi skadelidte blant annet må betale noe mer i skatt enn ved løpende årlige utbetalinger. Forsikringsselskapet mener at den prosentvise skatteulempen også må reduseres hvis rentefoten settes ned.

Ankeforhandlingen er berammet til 28. oktober 2014 og det er satt av fire dager til saken.

Nye dommere

Innstillingsrådet for dommere har i møte 26. mai foretatt innstillinger til de to ledige dommerembetene i Høyesterett.

Innstillingen finnes her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/

Ledige dommerembete i Høgsterett

Innstillingsrådet for dommarar ga i sitt møte 26. mai si innstilling til to ledige dommerembete i Høgsterett.

Innstillinga kan lesast her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/

Vikariat som assisterende direktør i Høyesterett 

I Høyesterett er det ledig et vikariat i stilling som assisterende direktør. Vikariatets varighet er to år fra 11. august 2014.  

Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter foruten et embete som direktør, 20 juridiske utredere og 22 saksbehandlerstillinger. Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo.

Høyesteretts juridiske og administrative støtteapparat ledes av direktøren. Assisterende direktør er fast stedfortreder for direktøren og bistår direktøren på samtlige områder, herunder ledelse og organisasjonsutvikling, økonomistyring og internasjonalt samarbeid. Arbeidsoppgavene er krevende og varierte. Foruten et godt judisium, krever stillingen gode lederegenskaper og administrative evner. Assisterende direktør må påregne å utrede/ha ansvaret for utredninger av juridiske spørsmål som angår Høyesterett som institusjon. Også av den grunn kreves det meget god juridisk kompetanse for assisterende direktør. Stillingen fordrer for øvrig meget gode samarbeidsevner, god kjennskap til informasjonsteknologi, svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne, meget gode engelskkunnskaper og stor arbeidskapasitet. Erfaring fra domstolene vil være en fordel.

Stillingen som assisterende direktør er lønnsplassert i lønnstrinn 80 – 94 etter kvalifikasjoner. En meget godt kvalifisert person kan påregne å bli lønnsplassert tilsvarende lagdommer.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25 andre ledd.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Gunnar Bergby i telefon 22 03 59 02.

Søknadsfristen er onsdag 4. juni 2014 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Tolv søkere til dommerstillinger

Ved fristens utløp 23. april hadde det meldt seg tolv søkere til to ledige stillinger som dommer i Høyesterett.

Seks av søkerne har fått innvilget sitt ønske om at deres søknad unntas offentlighet.

Utnevnelsene vil trolig skje i siste halvdel av juni.

Ledige dommerembeter

Det blir ledig to dommerembeter i Norges Høyesterett.    

Høyesterett er landets øverste domstol. Hovedoppgaven er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. 

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget, avgjørelsenes vidtrekkende betydning og et sterkt dommerkollegium gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende. Høyesteretts utadrettede og internasjonale virksomhet og en god studiepermisjonsordning legger til rette for faglig videreutvikling og erfaringsutveksling.  

Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter foruten direktør, 23 øvrige juriststillinger og 22 saksbehandlerstillinger. 

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden kr. 1.617.027,-. Fra dette går vanlig pensjonsinnskudd. 

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo. Ukependlere vil få dekket reiser mellom hjemsted og arbeidssted etter nærmere regler.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt.

Søkere vil kunne be om at man unntas fra den offentlige søkerlisten etter reglene i offentleglova § 25 annet ledd.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Tore Schei, til dommerne Toril Øie og Knut Kallerud eller til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50 eller Domstoladministrasjonen v/avdelingsdirektør Willy Nesset, tlf. 73 56 70 00.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfristen er onsdag 23. april 2014.  

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg.

Høyesteretts avgjørelser

Høyesterettsavgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum, begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt anker over dom som er nektet fremmet, finner du under menyvalget avgjørelser øverst på denne siden. Her vil du i tillegg finne sammendrag av avgjørelsene tilbake til 2000.

Fra januar 2008 er avgjørelsene publisert i sin helhet.

Begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget er publisert fra 1. desember 2010, og anker over dom er publisert fra desember 2013.

Sekretær for Høyesteretts direktør

Høyesterett søker etter en engasjert, løsningsorientert og positiv medarbeider til fast stilling som sekretær for Høyesteretts direktør og assisterende direktør. Arbeidsoppgavene er varierte og man jobber tett med ledelsen i Norges Høyesterett.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorsjef Ragnhild Collet-Hanssen på telefon 22 03 59 29 eller e-post: rch@hoyesterett.no 

Søknadsfristen er fredag 21. februar 2014

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Førstekonsulent i Høyesterett 

Høyesterett søker etter ny dyktig medarbeider til fast stilling som saksbehandler.

Den som blir ansatt vil utføre oppgaver innen alminnelig ekspedisjonsarbeid samt bistå utrederne og dommerne med saksbehandlingen tilknyttet saker som er til behandling i ankeutvalget og for avdeling.

Nærmere henvendelser om stillingen rettes til seksjonsleder Elisabeth Frank Sandall på telefon 22 03 59 41.

Søknadsfristen er fredag 21. februar 2014.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

 

Studentutredere i juridisk utredningsenhet

Høyesteretts juridiske utredningsenhet legger om sin studentordning, og søker etter to studentutredere i deltidsstillinger med ett års varighet.

Det søkes etter dyktige og fleksible juss-studenter med meget gode eksamensresultater. Det vil bli lagt vekt på evne til å kombinere grundighet og effektivitet, god skriftlig fremstillingsevne og samarbeidsevner. Det kreves at eksamen på 3. avdeling er avlagt.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til fung. utredningsleder Øistein Aamodt på telefon 22 03 59 37 eller fung. nestleder Birthe Aspehaug Buset på telefon 22 03 59 17.

Søknadsfristen er fredag 21. mars 2014.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Nye dommerkonstitusjoner

I Statsråd 1. november 2013 ble professor dr. juris Rune Sæbø konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 1. januar 2014 til 30. mars 2014. 

Professor dr. juris Knut Kaasen ble konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 31. mars 2014 til 6. juli 2014.

Pressefrokost i Høyesterett 

Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og ønsker også i år pressen velkommen til den årlige pressefrokosten, mandag 13. januar kl. 09.30.

Fast offentlig forsvarer 

Det er ledig et verv som offentlig forsvarer ved Høyesterett. Søkere må ha møterett for Høyesterett. 

Forsvarere ved Høyesterett antas på åremål for en periode på åtte år, uten adgang til gjenoppnevning. Fratredelse må imidlertid finne sted senest ved fylte 70 år. De nærmere vilkår for oppnevnelse er fastsatt i forskrift 4. mars 2011 nr. 251 om faste forsvarere og bistandsadvokater.  

Også advokater med forretningsadresse utenfor Oslo kan søke. Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, telefon 22 03 59 02.

Søknader med vitnemål og attester sendes innen 14. februar 2014 til Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. 

www.jobbnorge.no

Flere saker i 2013

Antall saker som bringes inn for Høyesterett, har de senere år vært økende. Samlet kom det i 2013 inn flere saker enn i 2012. Høyesterett har i avdeling det siste året behandlet 63 sivile saker og 70 straffesaker. Høyesteretts årsmelding for 2013 kan du lese her  Og i PDF her 

Nye dommerkonstitusjoner

I Statsråd 1. november 2013 ble professor dr. juris Rune Sæbø konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 1. januar 2014 til 30. mars 2014. 

Professor dr. juris Knut Kaasen ble konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 31. mars 2014 til 6. juli 2014. 

Høyesteretts avgjørelser

Høyesterettsavgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum og begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg, finner du under menyvalget avgjørelser øverst på denne siden og også under siste avgjørelser. Her vil du i tillegg finne sammendrag av avgjørelsene tilbake til 2000.

Fra januar 2008 er avgjørelsene publisert i sin helhet.

Begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget er publisert fra 1. desember 2010.

Høyesteretts hovedoppgave

Høyesterett skal arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling.
Høyesterett behandler alle typer saker, både sivile saker, straffesaker, forvaltningssaker og saker som reiser konstitusjonelle spørsmål.
Høyesterett ønsker en åpen domstol med innsyn for allmenheten i alle sider av virksomheten.