Nyhetsarkiv

Plenumssak om utmarksressurser

Høyesterett i plenum med 17 dommere behandler 17. – 26. januar 2018, ankesak 2017/860

Finnmarkseiendommen mot Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag (sivil sak, anke over dom)

Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.  

Saken gjelder anke fra Finnmarkseiendommen og avledet anke fra Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag over dom avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark.

Utmarksdomstolen er en særdomstol som behandler tvister som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettigheter til et felt i henhold til finnmarksloven. Stjernøya/Seiland ble utlyst som felt 1, og tvist om eiendomsrett til deler av dette feltet ble behandlet av Høyesterett i HR-2016-2030-A. Nesseby kommune, som denne saken gjelder, er felt 2.

Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune – Finnmarkseiendommen som eier, eller lokalbefolkningen, representert ved Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag, som bruksrettshaver. Tvisteområdet utgjør ca. 470 kvadratkilometer og strekker seg fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst, og fra marbakken til Jakobselvkroken.

Tvisten vedrører ikke eiendomsretten, men knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til å styre og forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene.

Saken reiser særlig spørsmål om lokalbefolkningens faktiske bruk av utmarken gjennom tidene, og om bruken gir grunnlag for de rettigheter som pretenderes. Saken berører også forholdet til internasjonal urfolksrett.

Finnmarkskommisjonen, som avga rapport 13. februar 2013, konkluderte med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive, bruksretter til tvisteområdet, og at rettighetene ikke går lenger enn det som følger av finnmarksloven.

Unjárgga Gilisearvi/Nesseby bygdelag brakte saken inn for utmarksdomstolen, som ved dom 23. januar 2017 ga lokalbefolkningen medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte utmarksressursene, med unntak av uttak av trevirke i tvisteområdet samt fisket i Bergebyelva.

Den avledede anken fra bygdelaget knytter seg til styring og forvaltning av fisket i Bergebyelva.  

Ankeforhandlingen finner sted i rettssalen til Høyesteretts annen avdeling. Forhandlingene starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.30 alle rettsdagene. 

Ankeforhandlingen er åpen for pressen og allmennheten. 

For mer informasjon, ta kontakt med Høyesteretts informasjonsavdeling sta@hoyesterett.no

 

Plenumssak om utmarksressursene i Nesseby

Saken starter i Høyesterett onsdag 17. januar 2018 og det er satt av sju dager til behandlingen.

Saken gjelder anke over dom avsagt av Utmarksdomstolen for Finnmark, som er en særdomstol opprettet for å avgjøre rettighetstvister som oppstår etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettigheter til et felt i henhold til finnmarksloven kapittel 5.

Spørsmålet i saken er hvem som har rett til å styre og forvalte utmarksressursene på Finnmarkseiendommens grunn i Nesseby kommune – Finnmarkseiendommen som eier, eller lokalbefolkningen (representert ved Unjárga Gilisearvi/Nesseby Bygdelag) som bruksrettshaver.

Uenigheten mellom partene knytter seg til om lokalbefolkningen har en eksklusiv rett til selv å forvalte de utmarksressursene som omfattes av bruksrettene deres, herunder rett til å oppebære den økonomiske avkastningen av ressursene, for eksempel ved ved salg av jakt- og fiskekort.

Reinbeitedistrikt 5/6 og Meskelv og omegn bygdelag har erklært partshjelp til fordel for Finnmarkseiendommen.  

Justitiarius besluttet 20. juni 2017 at sak nr. 2017/860 Finnmarkseiendommen og Reinbeitedistrikt 5/6 (partshjelper) mot Unjarga gilisearvi/Nesseby bygdelag, skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Straff for korrupsjon

I forbindelse med selskapets forhandlinger om samarbeidsavtaler i Libya og i India, hadde han inngått avtale om utbetaling av betydelige beløp til to sentrale offentlige tjenestemenn.

Du kan lese hele avgjørelsen her

Høyesterett fant at det ikke skal tillegges vekt i formildende retning at en korrupsjonshandling finner sted overfor personer i korrupsjonsutsatte land. 

Dommen gir veiledning om straffutmålingen ved grenseoverskridende korrupsjon.

 

 

 

Besøk fra Høyesterett i Østerrike Gjestene fra Østerrike sammen med vertskapet i Høyesteretts vestibyle. Foran Vice-President Brigitte Bierlein og justitiarius Toril M. Øie

En delegasjon fra Østerrikes øverste domstol besøkte Høyesterett i dagene 30. - 31. mars.

Blant gjestene var fire høyesterettsdommere, og tema for besøket var Høyesteretts virksomhet.

Et besøk på Skimuséet i Holmenkollen sto også på programmet.

 

 

Ny dommer i Høyesterett

Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd 2. desember utnevnt til dommer i Høyesterett.

Borgar Høgetveit Berg, født 1970, kommer fra advokatfirmaet Thommessen AS i Oslo. Her kan du lese pressemeldingen på www.regjeringen.no

 

Snowdens anke forkastet

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra Edvard Joseph Snowden.  Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt.

Les avgjørelsen her

Krekars anke forkastet

Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra Najumuddin Faraj Ahmad, Krekar, over Borgarting lagmannsretts kjennelse 21. oktober 2016 i sak nr. 16-114500SAK-BORG/04 om utlevering. 

Les avgjørelsen her

 

Dom om tomtefeste fredag kl. 14.00

Høyesterett i storkammer har hatt til behandling spørsmålet om kravet til tvillaus avtale i tomtefesteloven er i strid med eiendomsvernet i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Domsavsigelse i saken blir fredag førstkommende, 21. oktober 2016 kl. 14.00 i Høyesteretts Annen avdelings rettssal (plenumssalen). Domsavsigelsen er åpen for alle.

Høyesterett i avdeling traff 7. april 2016 beslutning om at saken, sivil sak, anke over dom; Jorun Alfhild Hegdahl og Einar Hegdahl mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet, sak nr. 2015/1777, skulle avgjøres av Høyesterett i forsterket rett.

Ledig dommerembete

Det blir ledig et dommerembete i Norges Høyesterett.

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller svært høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget og avgjørelsenes vidtrekkende betydning gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere.

Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Etter søknadsfristens utløp, vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Toril Marie Øie, til dommerne Magnus Matningsdal og Wenche Elizabeth Arntzen eller til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50 eller Domstoladministrasjonen ved direktør Sven Marius Urke, tlf. 73 56 70 00.

Ønsket tiltredelse vil være 1. februar 2017. 

Søknadsfristen er onsdag 2. november 2016.

Les hele kunngjøringen her

Høyesterett i plenum 8. - 11. november

Justitiarius besluttet 25. mai 2016 at sak nr. 2014/2089 Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund skal avgjøres av Høyesterett i plenum.

Saken gjelder spørsmål om en varslet boikott er rettstridig, jf. boikottloven § 2 bokstav a og c. Høyesterett har innhentet en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om forholdet til EØS-konkurranseretten og etableringsretten som følger av EØS-avtalen artikkel 31, jf. EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 19. april 2016 i sak E-14/15.

Saken skal behandles i plenum fordi det er reist spørsmål om disse bestemmelsene i EØS-avtalen – hvis boikotten anses å stride mot dem – kommer i strid med Grunnloven § 101 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11 om organisasjonsfrihet. Det er i så fall et spørsmål om disse bestemmelsene må gis forrang.

Nye dommere til Høyesterett

Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund ble i statsråd 10. juni utnevnt som nye dommere i Høyesterett.

Espen Bergh er født i 1961 og har blant annet jobbet som dommerfullmektig, lovrådgiver i Justisdepartementet og som advokat.

Cecilie Østensen Berglund er født i 1971 og har blant annet erfaring som dommerfullmektig, juridisk utreder i Høyesteretts utredningsenhet og som assisterende direktør i Høyesterett.

Begge kommer fra stilling som dommer i Borgarting lagmannsrett.

Espen Bergh tiltrer mandag 15. august 2016 og Cecilie Østensen Berglund tiltrer 1. januar 2017.

Domsavsigelse i storkammer

Onsdag 10. februar 2016 kl. 14.00 skal Høyesterett i storkammer avsi dom i sak 2013/1929.
Saken gjelder Borgarting lagmannsretts overskjønn av 12. august 2013 og spørsmål om det vil innebære krenkelse av EMK første tilleggsprotokoll artikkel 1, å anvende reglene om fastsettelse av innløsningssum i tomtefesteloven § 37 på tidsbegrensede festeforhold.
Ankeforhandlingen gikk for Høyesterett i storkammer 5. januar 2016. Domsavsigelsen vil vare omkring tretti minutter.

Domsavsigelse i storkammer

Fredag 29. januar kl. 14.00 skal Høyesterett i storkammer avsi dom i sak om betydningen for straffutmålingen av lang saksbehandlingstid. 

Ankeforhandlingen gikk for Høyesterett i storkammer 14. januar, og saken gjelder straffutmåling ved domfellelse for legemsbeskadigelse med betydelig skade og særlig farlig redskap.

 

Innløsning av festetomt etter tomtefesteloven

Høyesterett i storkammer behandlet 5. - 7. januar anke i sak om innløsning av festetomt etter tomtefesteloven.

Lagmannsretten har fastsatt innløsningssummen til kroner 1,5 millioner. Grunneieren har gjort gjeldende at den kontraktsmessige verdien som han fratas ved innløsningen av tomten utgjør mer enn kroner 10 - 15 millioner. Saken reiser spørsmål om innløsningssummen er fastsatt i strid med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Les mer om saken her

 

 

 

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum. 30. juni 2015 er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet vil bli markert tirsdag 30. juni 2015 kl. 11.00 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Her vil Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, være til stede.

Senere samme dag holder Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterer Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.
Les mer om Høyesterett i jubileumsåret 

Domsavsigelse om tomtefesteavgift 22. april 

Høyesterett i storkammer avsier 22. april kl. 09.15, dom i sak om endring av tomtefesteavgift. Saken ble behandlet 9. - 10. mars. Bilde fra ankeforhandlingen over til venstre.

Universitetet i Bergen og Høyesteretts jubileum

Universitetet i Bergen har mellom anna tre utstillingar og fleire arrangement gjennom året.
Les mer om markeringen i Bergen 

Høyesterett i 1814 

I unionstiden hadde Norge og Danmark en felles dansk-norsk høgsterett, som holdt til i København. Da unionen ble oppløst ved Kieltraktaten av 14. januar 1814, måtte fellesordningennavsluttes. Den nye situasjonen krevde at Norge som et fritt land fikk sin egen høyesterett.
Les mer om Høyesterett i 1814

Høyesterett i 2014

Høyesterett i avdeling behandlet i 2014 i alt 57 sivile saker og 47 straffesaker. En av de sivile sakene ble behandlet i storkammer. På bildet over er Høyesterett  på Tusenårsstedet Gulatinget under sin årlige fylkesreise i september 2014.

Høyesterett 200 år

Høyesterett markerer i 2015 sitt 200-årsjubileum. 30. juni 2015 er det 200 år siden Høyesterett holdt sitt første rettsmøte og avsa sin første dom. 200-årsjubiléet vil bli markert tirsdag 30. juni 2015 kl. 11.00 med en høytidelighet i Høyesteretts store rettssal. Her vil Kongen, stortingspresidenten og statsministeren i tillegg til inviterte gjester, blant annet fra de nordiske land, vil være til stede.

Senere samme dag holder Regjeringen en mottakelse for Høyesterett med gjester på Akershus. Dagen etter – den 1. juli – inviterer Høyesterett til åpent hus med omvisninger og korte foredrag om virksomheten, viktige hendelser og utviklingstrekk i Høyesteretts historie.

Endring av tomtefesteavgift

Høyesterett i storkammer behandlet 9. - 10. mars anke i sak om tomtefeste. Saken gjelder endring av tomtefesteavgift, og dom i saken vil trolig komme i siste halvdel av april. Bilde fra ankeforhandlingen over til venstre.

Studentutreder

Juridisk utredningsenhet søker etter to studentutredere i deltidsstillinger med ett års varighet. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være juridisk bistand til dommerne, direktøren og utrederne, både i og utenfor sakene.

Arbeidstiden er fleksibel, men som utgangspunkt seks timer to dager i uken (32 % stilling). Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfristen er 27. mars 2015. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Endring av tomtefesteavgift

Høyesterett i storkammer startet mandag 9. mars behandlingen av anke i sak om tomtefeste. Saken gjelder endring av tomtefesteavgift og det er satt av inntil to og en halv dag til ankeforhandlingen.
Les mer om saken her

Ledige stillinger som utredere

I juridisk utredningsenhet er det ledig tre åremål som utreder. Åremålsperiodens lengde er syv år uten adgang til forlengelse.

I tillegg er det ledig ett til to vikariat som utreder i ett år, med mulighet for forlengelse og for senere tilsetting i åremål på syv år.

Søknadsfristen er onsdag 18. februar 2015. Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Høyesteretts virksomhet i 2014

Høgsterett i avdeling behandla i 2014 i alt 57 sivile saker og 47 straffesaker. Ei av dei sivile sakene vart behandla i storkammer.
Høgsteretts årsmelding for 2014 
Årsmeldinga som Epapir

Pressefrokost mandag 12. januar

Høyesterett ønsker stor grad av åpenhet om sin virksomhet og inviterer førstkommende mandag kl. 09.30 - 11.30 pressen til sin årlige pressefrokost. Domstolen ønsker med denne frokosten å bidra til godt samarbeid og god dialog med pressen. 

Fra Høyesterett deltar justitiarius Tore Schei, dommerne Jens Edvin A. Skoghøy, Toril M. Øie, Arnfinn Bårdsen, Arne Ringnes og Wenche Elizabeth Arntzen samt direktør Gunnar Bergby, assisterende direktør Elin Holmedal, utredningsleder Øistein Aamodt og informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen.

Blant temaene som vil bli tatt opp er Høyesteretts virksomhet i 2014, forvaring – sentrale avgjørelser det siste året, rekkevidden av medvirkningsansvaret og litt om året foran oss - herunder om det kommende 200-årsjubiléet.

Høyesteretts Hus fredet

Riksantikvar Jørn Holme overrekker fredningsplaketten til justitiarius Tore Schei. Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør samt løst inventar som er spesialtegnet til bygningen.

Høyesteretts Hus er den første formålsbygde justisbygningen i hovedstaden etter 1814. Bygningen er en ruvende monumentalbygning i italiensk nyrenessansestil oppført i perioden 1896 – 1903 etter tegninger av arkitekt Hans Jacob Sparre for å huse Høyesterett, Lagmannsretten og den sivile domstol, senere kalt Byretten. Fra 1996 har bygningen kun huset Høyesterett og fikk derved tilnavnet Høyesteretts Hus. Bygningen er av gjennomgående høy arkitektonisk kvalitet, gjennomført helt ned til spesialtegnete møbler og lamper.

Høyesterett i storkammer - om forsikring ved varig personskade

Saken gjaldt erstatningsoppgjøret etter en alvorlig og varig personskade. Spørsmålet var hvilken kapitaliseringsrente som skal anvendes ved neddiskonteringen av fremtidig inntektstap, fremtidige utgifter og menerstatning til nåtidsverdi. I tilknytning til dette oppstod også spørsmål om hvilket tillegg til erstatningene for fremtidige inntektstap og utgifter som skal gjøres for såkalt skatteulempe. 

Tre økonomiprofessorer var oppnevnt som sakkyndige i saken. 

Høyesterett gjentok standpunktet fra tidligere rettspraksis om at kapitaliseringsrenten skal baseres på et realavkastningssynspunkt, altså forventet nominell avkastning minus inflasjon. 

Høyesterett lot ikke hensynet til forventet reallønnsvekst komme inn ved beregning av kapitaliseringsrenten, og tok ikke stilling til om dette var noe skadelidte ville ha hatt krav på ved fastsetting av fremtidig inntektstap i kroner. 

Hvilken realavkastning som skal legges til grunn for kapitaliseringsrenten, avhenger av hvilken risiko som det kan forventes at skadelidte tar ved investering av erstatningsbeløpet. Dette er et spørsmål om skadelidtes tapsbegrensingsplikt. I tråd med tidligere rettspraksis uttalte Høyesterett at deler av erstatningen må forventes investert i aksjer og eventuelt i andre typer særlig sikre obligasjoner, ved siden av statsobligasjoner og bankinnskudd. Det må også tas hensyn til at en del av erstatningen gjerne brukes til å finansiere bolig. 

Gitt de langsiktige økonomiske utsiktene nasjonalt og globalt kom Høyesterett på dette grunnlag enstemmig til at kapitaliseringsrenten som hovedregel må være 4 prosent. Hovedregelen har fra 1993 vært 5 prosent. 

I saken oppstod det også spørsmål om det bør gjelde en særlig kapitaliseringsrente dersom erstatningen skal forvaltes av fylkesmannen som vergemålsmyndighet og dermed må settes i bank. Et flertall på 7 dommere gikk mot dette, mens et mindretall på 4 dommere gikk inn for en kapitaliseringsrente på 3 prosent for personer under vergemål som er underlagt en ordning med tvungen forvaltning av midlene. 

En enstemmig Høyesterett kom til at skatteulempen, som de siste 20 år i de fleste tilfelle har vært satt til 25 prosent, måtte justeres ned til 20 prosent. Satsen på 20 prosent ble ansett som en hovedregel som det må sterke grunner til å gjøre unntak fra.

Ankeforhandlingen for Høyesterett var i dagene 28. - 31. oktober 2014.

Besøk ved Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol

I forbindelse med deltakelse på seminar for dommere i Sør-Afrika og på grunnlovsseminar ved Universitetet i Cape Town 8. - 11. november, besøkte justitiarius Tore Schei og dommerne Arnfinn Bårdsen og Arne Ringnes også Sør-Afrikas konstitusjonsdomstol.

Åpen dag i Høyesterett

Høyesterett inviterer lørdag 25. oktober til åpen dag. Det vil bli omvisninger i Høyesteretts Hus kl.11.00 og kl.13.30, begge med innledende orientering på 30 minutter.
Velkommen til Norges Høyesterett, Høyesteretts plass 1, mellom Akersgata og Grubbegata. 

Rettsbetjent i Norges Høyesterett

Høyesterett søker etter en engasjert, samarbeidsvillig og positiv medarbeider til fast stilling som rettsbetjent i Norges Høyesterett. Søknadsfristen er tirsdag 16. september 2014. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Sekretær for Høyesteretts direktør - vikariat

Det er ledig vikariat som sekretær for Høyesteretts direktør og assisterende direktør i perioden 1. desember 2014 til og med 30. juni 2016.  Søknadsfristen er torsdag 11. september 2014. Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Nye dommere

I Statsråd 20. juni 2014 ble advokat Arne Ringnes og tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen utnevnt til dommere i Høyesterett.
Innstillingsrådet for dommeres innstilling 26. mai kan leses her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/
Høyesteretts uttalelse om kandidatene til justisministeren 10. juni finnes her Høyesteretts uttalelse

EFTA-domstolen 20 år

Innlegget fra høyesterettsjustitiarius Tore Schei kan du lese her

Personskade i storkammer i oktober

Høyesteretts ankeutvalg har fremmet sak nr. 2014/604. Saken er overført til storkammer der den skal behandles med elleve dommere. Saken gjelder kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade.

Anken kommer fra en kvinne som ble skadet i en bilulykke. Lagmannsretten har satt rentefoten til fem prosent i samsvar med vanlig praksis. Kvinnen anker for å få kapitaliseringsrentefoten satt ned for at hun i fremtiden skal få dekket sitt årlige tap. Får hun medhold i dette vil det bli fastsatt en høyere engangserstatning.

Skadelidte mener først og fremst at rentefoten må settes lavere enn til fem prosent for henne, fordi erstatningsbeløpet i hennes tilfelle må plasseres i bank etter reglene i vergemålsloven. Hun mener at det da ikke kan legges til grunn at hun vil få så høy avkastning på beløpet som er mulig ved alternative plasseringer som er aktuelle for andre. Samtidig mener hun at rentefoten generelt må settes lavere enn fem prosent. Hun mener at med den avkastning en skadelidt kan oppnå i dag, så vil ikke en rentefot på fem prosent gi full erstatning.

Anken fra skadelidte omfatter også rentefoten for menerstatningen. Forsikringsselskapet mener at en reduksjon av rentefoten vil ha betydning for fastsettelsen av skatteulempen. Skatteulempen er en økning av erstatningsutbetalingen som gis fordi skadelidte blant annet må betale noe mer i skatt enn ved løpende årlige utbetalinger. Forsikringsselskapet mener at den prosentvise skatteulempen også må reduseres hvis rentefoten settes ned.

Ankeforhandlingen er berammet til 28. oktober 2014 og det er satt av fire dager til saken.

Nye dommere

Innstillingsrådet for dommere har i møte 26. mai foretatt innstillinger til de to ledige dommerembetene i Høyesterett.

Innstillingen finnes her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/

Ledige dommerembete i Høgsterett

Innstillingsrådet for dommarar ga i sitt møte 26. mai si innstilling til to ledige dommerembete i Høgsterett.

Innstillinga kan lesast her http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Innstillingsradet/Innstillinger/20141/

Tolv søkere til dommerstillinger

Ved fristens utløp 23. april hadde det meldt seg tolv søkere til to ledige stillinger som dommer i Høyesterett.

Seks av søkerne har fått innvilget sitt ønske om at deres søknad unntas offentlighet.

Utnevnelsene vil trolig skje i siste halvdel av juni.

Ledige dommerembeter

Det blir ledig to dommerembeter i Norges Høyesterett.    

Høyesterett er landets øverste domstol. Hovedoppgaven er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. 

Dommerarbeidet i Høyesterett stiller høye krav til faglig dyktighet og til personlig egnethet. Det brede sakstilfanget, avgjørelsenes vidtrekkende betydning og et sterkt dommerkollegium gjør arbeidet variert, inspirerende og faglig utfordrende. Høyesteretts utadrettede og internasjonale virksomhet og en god studiepermisjonsordning legger til rette for faglig videreutvikling og erfaringsutveksling.  

Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter foruten direktør, 23 øvrige juriststillinger og 22 saksbehandlerstillinger. 

Lønn for dommere i Høyesterett er for tiden kr. 1.617.027,-. Fra dette går vanlig pensjonsinnskudd. 

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo. Ukependlere vil få dekket reiser mellom hjemsted og arbeidssted etter nærmere regler.

Søkere må ha juridisk embetseksamen, være høyt faglig kvalifiserte og norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på Innstillingsrådets hjemmeside, via link på www.domstol.no. Det vil bli innhentet politiattest for de kandidater som blir innstilt.

Søkere vil kunne be om at man unntas fra den offentlige søkerlisten etter reglene i offentleglova § 25 annet ledd.

Spørsmål om dommerarbeidet i Høyesterett kan rettes til justitiarius Tore Schei, til dommerne Toril Øie og Knut Kallerud eller til direktør Gunnar Bergby i Høyesterett, tlf. 22 03 59 00.

Spørsmål vedrørende søknadsprosessen kan rettes til Innstillingsrådet for dommere ved sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 50 eller Domstoladministrasjonen v/avdelingsdirektør Willy Nesset, tlf. 73 56 70 00.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfristen er onsdag 23. april 2014.  

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg.

 

 

 

 

Nye dommerkonstitusjoner

I Statsråd 1. november 2013 ble professor dr. juris Rune Sæbø konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 1. januar 2014 til 30. mars 2014. 

Professor dr. juris Knut Kaasen ble konstituert som dommer i Høyesterett for perioden 31. mars 2014 til 6. juli 2014.

Til toppen