Høyesterett i storkammer behandler 4. til 10. februar 2020 tre barnevernssaker

Foto: Sturlason

Høyesteretts ankeutvalg har henvist fire saker om barnevern til behandling i Høyesterett. To av sakene er forent til én. Justitiarius har besluttet at sakene skal behandles av Høyesterett i storkammer med elleve dommere og for åpne dører.

Sakene er henvist fordi de er egnet til å vurdere betydningen for norsk praksis av den siste tids avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i barnevernssaker om adopsjon, omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.  

Den første saken som skal behandles i Høyesterett gjelder anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling i sak om adopsjon hvor foreldene var fratatt omsorgen for barnet. Det sentrale spørsmålet i denne saken er om det var riktig at saken ikke ble fremmet til behandling i lagmannsretten. Saken vil belyse ulike spørsmål knyttet til adopsjon. Høyesterett vil blant annet se nærmere på tingrettens og lagmannsrettens behandling av at den forutgående omsorgsovertakelsen ble ansett å være langvarig, og at samværet derfor ble begrenset. Videre vil betydningen av om det fastsettes besøkskontakt for biologiske foreldre ved adopsjon bli belyst.

Den andre saken som skal behandles, gjelder anke over lagmannsrettens dom i sak om omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær. Saken gjelder et lite barn, hvor det ble besluttet omsorgsovertakelse kort tid etter fødsel. Av sakene som skal behandles i storkammer, er dette den eneste som gjelder anke over dom, og hvor Høyesterett har kompetanse til å avgjøre realitetene i saken.

De to forente sakene som deretter skal behandles gjelder også omsorgsovertakelse og samvær. De ankende partene er mor og far til det samme barnet. Ankene gjelder lagmannsrettens beslutninger om ikke å gi samtykke til ankebehandling, og også her er spørsmålet om det var riktig at sakene ikke ble fremmet til ankebehandling i lagmannsretten. Det var dissens i lagmannsretten når det gjelder spørsmålet om anken fra mor skulle fremmes. Uenigheten knyttet seg til betydningen av at det ikke forelå en oppdatert sakkyndig rapport. Behandlingen av saken i storkammer vil blant annet belyse dette spørsmålet.

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet».

Sakene er berammet 4. - 7. februar 2020 og vil bli behandlet i sammenheng.

Beslutning om åpne dører kan leses her

Ankeutvalgets beslutning i sakene kan du lese her 19-131274SIV-HRET, sak nr. 19-135171SIV-HRET, sak nr. 19-140764SIV-HRETog sak nr. 19-142877SIV-HRET.

Til toppen