Rettsmøtene i storkammersakene for åpne dører. Enkelte betingelser.

Foto: Sturlason

Som hovedregel skal rettsmøter i barnevernssaker holdes for lukkede dører, jf. tvisteloven § 36-7 andre ledd. På visse betingelser er det imidlertid adgang til å beslutte at rettsmøtene kan holdes helt eller delvis for åpne dører. Det er fredag 20. desember 2019, truffet foreløpig beslutning om at sakene, på bestemte vilkår, skal gå for åpne dører.

Beslutning om åpne dører kan leses her

Beslutningen har sammenheng med at det for tiden knytter seg stor offentlig interesse til behandlingen av barnevernssaker generelt for norske domstoler. Videre bør det, så langt det er mulig, være åpenhet om behandlingen av saker som er henvist til behandling i storkammer i Høyesterett. Slik behandling i forsterket rett er kun aktuelt for saker som anses å være særlig viktige. De hensyn som tilsier åpenhet om ankeforhandlingen, gjør seg gjeldende med særlig tyngde i de foreliggende sakene.

Samtidig må hensynet til partenes og barnas privatliv og anonymitet ivaretas. I samråd med aktørene har Høyesterett kommet til at så lenge det ikke benyttes navn på barn, parter og kommuner under ankeforhandlingen, og andre opplysninger som er egnet til å identifisere partene, ikke gjengis, kan rettsmøtene i disse barnevernssakene holdes for åpne dører. For å sikre privatlivets fred vil heller ikke sensitive opplysninger bli lest opp i retten, men advokatene vil kunne henvise til sidetall og avsnitt, slik at retten særlig kan merke seg det som står. Dersom den rettsoppnevnte sakkyndige skal forklare seg for retten, vil det være aktuelt å lukke dørene under hans forklaring.

Hensynet til partenes anonymitet krever at beslutningene om åpne dører gjøres betinget av et forbud mot fotografering og filming, samt forbud mot lydopptak, under behandlingen av storkammersakene. Dette omfatter også bruk av mobiltelefon.

Pressen vil likevel, på vanlig måte, kunne søke om tillatelse til fotografering og filming av de profesjonelle aktørene.

Det gjøres oppmerksom på at det når som helst kan bli besluttet å lukke dørene under deler av forhandlingen, i samsvar med hovedregelen i tvisteloven § 36-7 andre ledd, dersom det anses nødvendig for en forsvarlig behandling av saken.

Til toppen