Plenumsbehandling av spørsmålet om Nei til EUs søksmål mot staten skal avvises

Nei til EU har anket Borgarting lagmannsretts kjennelse 18. mars 2020 i sak nr. 19-177184ASK-BORG/04. 

Justitiarius besluttet 9. september 2020 at saken skal behandles i plenum. 

Saksnummeret i Høyesterett er 20-072085SIV-HRET.
Les beslutning om plenumsbehandling her

Se avgjørelsene fra Høyesteretts ankeutvalg og Borgarting lagmannsrett.

 

Til toppen