Avgjørelser 2000

Valdtekt med samleie og fotografering av medvitslause kvinner

18.01.2000, Straffesak snr. 72/1999, lnr. 6B/2000 Straffelova § 35 b, § 193 første ledd første straffalternativ, § 229 første ledd jf. § 193 første ledd andre straffalternativ Påtalemakta (Aktor: statsadvokat Kjetil Omholt) mot A (Forsvarar: advokat Arne Meltvedt)

Domstollova - inhabilitet

18.01.2000, Straffesak snr. 60/1999, lnr 5B/2000 Domstollova § 108 Påtalemakta (Aktor: kst. statsadvokat Jan Glent) mot Aftenposten AS (Forsvarar: advokat Cato Schiøtz)

Alkoholreklame på idrettstøy

21.01.2000, Sivilsak nr. 193/1999, lnr. 6/2000 Alkoholloven § 9-2 første ledd jf også forskriftene gitt i medhold av denne bestemmelsens annet ledd Staten v/Sosial- og helsedepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen) mot AS P. Ltz. Aass og Hansa Borg Bryggerier ASA, hjelpeintervenient: Norsk Bryggeri- og Mineralvannindustris Forening

Løysemiddelskade - yrkesskadeforsikring

24.01.2000, Sivilsak nr. 256/1999, lnr. 8B/2000 Yrkesskadeforsikringsloven § 21 Leif Helge Iversen (Advokat Erik Bryn Tvedt) mot 1. Storebrand Skadeforsikring AS, 2. Bjørvik Malerservice AS (Advokat Kjetilt Mellum)

Opplysningsplikt ved teikning av gjeldsforsikring

24.01.2000, Sivilsak nr. 187/1999, lnr. 7B/2000 Forsikringsavtaleloven § 13-1, jf. § 13-2, jf. § 13-4 andre ledd Vital Forsikring ASA (Advokat Henning Hauso) mot Enok Riksfjord (Advokat Sven Haraldsen)

Erstatning ved kontraktsbrot

24.01.2000, Sivilsak nr. 222/1999, lnr. 7/2000 Tvistemålsloven § 384 annet ledd nr. 2 SP Maskin AS (Advokat Kjetil Krokeide) mot Mine & Quarry Equipment International Ltd. (Advokat Erik Samuelsen)

Foreldreansvar - barneloven

01.02.2000, Sivilsak nr. 236/1999, lnr. 8/2000 Barneloven § 35 tredje ledd jf. § 34 tredje ledd og barneloven § 43 A (Advokat Annette Janicke Musæus) mot B (Advokat Berit Reiss-Andersen)

Vold mot offentlig tjenestemann - straffutmåling

04.02.2000, Straffesak snr. 3/2000, lnr. 9/2000 Straffeloven §§ 127 første ledd første straffalternativ og 228 første ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Bae)

Straffutmåling - HIV-smitte

08.02.2000, Straffesak snr. 62/1999, lnr. 10/2000 Straffeloven § 155 Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Jan H. Dahle) mot A (Forsvarer: advokat Harald Stabell)

Taushetsplikt etter rettsmeklingsmøte

08.02.2000, Sivilt kjæremål 2000/48 (Datert 21. januar 2000) Tvistemålsloven § 99a, rettsmeglingsforskriften § 4 fjerde ledd Rune Berntzen v/adv. Jan Tennøe mot Thor Martin Dalhaug v/adv. Jan A. Pedersen

Avhendingsloven - salg av eiendom

10.02.2000, Sivil sak nr. 248/1999, lnr. 11/2000 Avhendingsloven §§ 4-12 og 4-14 Torbjørn Lømsland(adv. Kai Knudsen) mot Eivind Rasch (adv. Bernt Albert)

Arbeidsgivers ansvar for tap

14.02.2000, Sivilsak nr. 213/1999, lnr. 12/2000 Skadeserstatningsloven §§ 2-1 og 5-1 Den norske Bank ASA (Advokat Erik J. Sandene) mot Zürich Protector Forsikring AS (Advokat Sven Eriksrud)

Endringsligning - utløp ettårsfrist

22.02.2000, Sivilsak nr. 218/1999, lnr. 14/2000 Ligningsloven § 9-5 nr. 2 bokstav a Rolf Sørjordet (Advokat Werner Forr Nystuen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Bergljot Webster)

Merverdiavgiftsloven

23.02.2000, Sivilsak nr. 207/1999, lnr. 11B/2000 Merverdiavgiftsloven § 16 nr. 5 Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS (Advokat Arne Meltvedt) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Johnny Johansen)

Dødsulykke med motorsykkel

23.02.2000, Sivilsak nr. 93/1999, lnr. 10B/1999 Skadeserstatningsloven § 2-1 Aktiv Forsikring AS (Advokat Svein Jøsang) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Richard Saue)

Kjørte for fort - kjennelse opphevet

25.02.2000, Straffeanke, sak nr. 2000/37 Straffeprosessloven §§ 342 ledd nr. 3 og 343 første ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Marit Bakkevig) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Bae)

Pressens referat av forvaltningsvedtak

25.02.2000, Straffesak snr. 8/1997, lnr. 12B/2000 Straffeloven kap. 23, EMK artikkel 10 A og B (Advokat Per Danielsen) mot C m fl. (Advokat Pål W. Lorentzen)

Amfetamin - erverv og omsetning

03.03.2000, Straffesak snr. 2/2000, lnr. 17/2000 Straffeloven § 162 første og annet ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (Forsvarer: advokat John Chr. Elden)

Ny ankefrist etter rettet dom

08.03.2000, Kjæremålssak jnr. 347/1999, lnr. 18/2000 Domstolsloven § 154 første ledd, jf. tvistemålsloven §§ 156 og 157 1. Paul Ivar Briskelund, 2. Rita Østby Briskelund (Advokat Håkon Ø. Schiong) mot Horten Hus Indistrier AS (Advokat Eivind Bjøralt)

Grunnlaget for etterberegning av merverdiavgift

09.03.2000, Sivilsak nr. 182/1999, lnr. 14B/2000 Merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr. 2 Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung) mot Vest Kontorutvikling AS (Advokat Kjetil Hardeng)

Grovt ran - straffutmåling

09.03.2000, Straffesak snr. 73/1999, lnr. 13B/2000 Straffelova § 267, jf. § 268 Påtalemakta (Aktor: statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (Forsvarar: advokat John Christian Elden)

Oppreisningskrav hjemvist til lagmannsretten

14.03.2000, Straffesak snr. 8/2000, lnr. 20/2000 Straffeprosessloven § 434 Påtalemyndigheten (Aktor: Førstestatsadvokat Monica Hansen Nylund) mot A (Forsvarer: Advokatg Ole A. Bachke jr.)

Nakkesmerter etter bilsammenstøt

17.03.2000, Sivilsak nr. 276/1998, lnr. 15B/2000 Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Svein Jøsang) mot A (Advokat Per Erik Bergsjø)

Pengeforfalskning

24.03.2000, Straffesak snr. 10/2000, lnr. 16B/2000 Straffeloven § 174 første ledd, § 270 første ledd nr. 1 jf. annet ledd og § 183 Påtalemyndigheten (Aktor: kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (Forsvarer: advokat Berit Reiss-Andersen)

Sikringsfullmakta til lagmannsretten

18.01.2000, Straffesak snr. 65/1999, lnr. 5/2000 Straffeloven § 229, jf. § 230 m.fl. Påtalemakta (Aktor: statsadvokat Rol Strøm) mot A (Forsvarar: advokat Frode Folkestad)

Domstolloven - inhabilitet

07.01.2000, Straffesak, snr. 67/1999, lnr. 4B/1999 Domstolloven §§ 106 nr. 7 og 108 Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Edward Dahl) mot A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Knivbruk i håndgemeng

07.01.2000, Straffesak snr. 70/1999, lnr. 3/2000 § 229 annet straffalternativ, jf. §§ 232 og 230 Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Base)

Utleggsforretning - ubetalt skatt

27.03.2000, Kjæremålssak jnr. 337/1999, lnr. 21/2000 Skattebetalingsloven § 48 nr. 5 tredje punktum Sandvedbygget AS (Advokat Geir Jøsendal) mot Staten v/kemneren i Sandnes (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen)

Kjæremål i gjenopptakelsessak

22.12.2000, Kjæremål 2000/455 Straffeloven §§ 192, 195 Straffeprosessloven §§ 391 nr 3 og 392 annet ledd A ved hans advokat Steinar H. Glimsholt

Særs stort kvantum narkotika - kurér

21.12.2000, 2000/340, straffesak, anke Straffelova § 162 første og tredje ledd A (advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlege påtalemakta(førstestatsadvokat Edward Dahl)

Internasjonal barnebortføring

21.12.2000, 2000/922, straffesak, anke Straffeloven § 216 A (advokat Arild Humlen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Reehorst)

Grovt seksuelt misbruk av dotter

21.12.2000, 2000/1224, Straffesak, anke Straffeloven § 195 første og andre ledd, § 207 andre straffalternativ m.m. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Olav Helge Thue)

Arbeidsgiver etter virksomhetsoverdragelse

21.12.2000, Sivil sak lnr. 54B/2000, nr. 362/1999 Arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 Oslo kommune (Kommuneadvokaten v/advokat Einar Gitlestad) mot 1. Jan M. Andersen m.fl. Hjelpeintervenienter: 1, Norsk Kommuneforbund og 2. Miljøtransport fagforening (avd. 716 av NKF) (advokat Einar

Drap - straffutmåling og sikring

21.12.2000, 2000/841, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Rådgivningshonorarer - utbytte

20.12.2000, 2000/141, sivil sak, anke Aksjeloven av 1976 § 12-4 CHS Electronics AS (advokat Gudmund Knudsen) mot Sundal Collier & Co AS (advokat Cato Schiøtz)

Knivdrap - skjerpet straff

20.12.2000, 2000/494, straffesak, anke Straffeloven § 233 første ledd Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien) mot A (advokat John Christian Elden)

Produksjon og salg av hjemmebrent

20.12.2000, 2000/1178, straffesak, anke Alkoholloven § 10-1 annet ledd, jf. straffeloven § 28 a og § 34 A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnfinn Hval)

Riving av fredet bygning

18.12.2000, 2000/358, straffesak, anke Kulturminneloven § 27 annet punktum og plan- og bygningsloven § 110 nr. 2, jf. straffeloven § 34 og § 48 a, jf. § 48 b Losje Karakterens Prøve (Advokat Knut Storberget) mot Den offentlige påtalemyndighet (Førstestatsadvokat Jørn Holme)

Endringslikning etter skjønn

18.12.2000, 2000/25, sivil sak, anke Likningslova § 9-5 nr. 1 a jf. § 8-2 nr. 1 Gunvor Kristiansen (advokat Terje Sverdrup Mår) mot Staten v/Akershus fylkesskattekontor (advokat Arne Haavind)

Grove tyverier - straffutmåling

18.12.2000, 2000/896, straffesak, anke Straffeloven § 257 jf. § 258 A (Advokat Arne Meltvedt) og B (Advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Ekspropriasjonserstatningsloven

12.12.2000, Sivilsak lnr. 52B/2000, nr. 359/1999 Ekspropriasjonserstatningsloven § 9 Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Over Chr. Lyngholt) mot 1. Anne Sylvi Garshol m.fl. (advokat Ståle Myhre) og 2. Befalsborettslaget AL (advokat Fridtjof B. Sigmond)

Erstatning for fall i alpinbakke

08.12.2000, Sivil sak nr. 332/1999, lnr. 51B/2000 Skadeserstatningsloven § 2-1 Margareth Cecilie Thomassen mot Storebrand Skadeforsikring AS

Arbeidsgivaravgift - innleigde konsulentar

05.12.2000, 2000/116, sivil sak, anke Folketrygdlova § 16-3 første ledd Fabcon AS (advokat Arne Schanche Olsen) mot Staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Rolf Bech-Sørensen)

Straffesak, habilitet

29.11.2000, Skriftlig sak nr. 2000/1208, straffesak, habilitet Domstolloven § 117 annet ledd siste punktum A (Advokat Odd A. Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Vold - straffutmåling

29.11.2000, 2000/759, straffesak, anke Straffeloven § 228 første ledd og straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 A (advokat Frank Amundsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Bortfall av reglar i fiskeriavtale

29.11.2000, Sivil sak nr 277/1999, lnr 44/2000 Saltvassfiskelova §§ 42, 43 og art. 16, fikseriavtalen Noreg/Storbritannia Lancella Ltd. (advokat Svein Kr. Arntzen) mot Sigv. Bertnsen m.fl. (advokat Gunnar Nerdrum)

Gjennomskjæring i skatteretten

28.11.2000, 2000/315, sivil sak, anke Skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 med tilhørende forskrift 19. november 1999 A mfl. (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Telemark fylkesskattekontor (Advokat Bjørn Nærum)

Svindel - falske fakturaer

22.11.2000, 2000/779, straffesak, anke Straffeloven § 270, § 271 og § 317 A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Håvard Holm)

Grovt ran gav strengare straff

22.11.2000, 2000/567, straffesak, anke Strl § 267 jf. § 268, strl § 166 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat John Chr. Elden)

Medvirkning til innførsel av hasjisj

17.11.2000, Sak nr. 2000/667, straffesak, anke Straffeloven § 162 A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Per Reehorst)

Bilansvarsloven - forholdet til EØS-direktiv.

16.11.2000, Sivilsak nr. 55/1999, lnr. 49B/2000. Bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b. Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Emil Bryhn) mot Veronika Finanger (Advokat Erik Johnsrud)

Utuktig omgang - smittet barn med kjønnssykdom.

03.11.2000, Sak nr. 2000/537, straffesak, anke. Straffeloven §§ 195 første og annet ledd og 207 (før endringer ved lov 11. august 2000 nr. 76). A (advokat Ole A. Bachke jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Sundet)

Beskatning av aksjegevinst som fordel ved arbeid

02.11.2000, Sivil sak lnr. 47B/2000, nr. 373/1999 Skatteloven § 42 1. Arne Mo (Advokat Ernst Ravnaas) mot Staten v/Oslo likningskontor (Advokat Per Sandvik), 2. Staten v/Oslo likningskontor mot Arne Mo

Fremførbart underskudd - skatteloven.

01.11.2000, Sak nr. 2000/27, sivil sak, anke. Skatteloven av 1911 § 53 første ledd fjerde punktum. AS Dolsøy (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Møre og Romsdal fylkesskattekontor (Advokat Helge Aarseth)

Odel - odlingsjord

27.10.2000, 360/1999 Odelsloven § 23 jf. § 1, odelsloven § 21 Sverre Kr. Sørskår mot Knut Sørskår

Arbeidsgivers styringsrett.

24.10.2000, Sivil sak nr. 346/1999, lnr 46B/2000. Arbeidsmiljøloven § 46. X kommune (advokat Per Kristian Knutsen) mot 1. A og 2. B (advokat Håkon Helle)

Uaktsomt bildrap.

11.10.2000, Sak nr. 2000/561, straffesak, anke. Straffeloven § 239 første straffalternativ, vegtrafikkloven § 3 første ledd jf. § 31. A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (Kst. statsadvokat Arild Dommersnes).

Erstatning ved tap av reinbeite.

05.10.2000, Sivilsak lnr. 40/2000, nr. 331/1999 Vassdragsloven §§ 104-105, jf. § 106 Kemi-gruppen (Advokat Trygve Honne)mot Alta Kraftlag AL (Advokat Stein Erik Stinessen)

Gyldighet av ektepakt

26.09.2000, 2000/272, sivil sak, anke Ekteskapsloven § 46 annet ledd og avtaleloven § 36 A (advokat Per Racin Fosmark) mot B (advokat Karsten Gjone)

Narkotikaforbrytelse

26.09.2000, 2000/206, straffesak, anke straffeloven § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd A (advokat Benedict de Vibe) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bente B. Roshauw)

Skatterett

22.09.2000, Sivilsak lnr. 39/2000, nr. 310/1999 Skatteloven § 44 første ledd bokstav d og § 54 annet ledd. Brødrene Dahl AS (Advokat Ulf Werner Andersen) mot Staten v/Sør-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Ola Haugen)

Vald og truslar - Straffutmåling

20.09.2000, Sak nr. 2000/623, straffesak, anke Straffelova § 229, § 228, § 227 m.v. A (Advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (Kst. statsadvokat Arild Dommersnes)

Snøscooterkjøring i utmark

15.09.2000, 2000/80 og 2000/81, straffesaker, anke motorferdselsloven 10. juni 1977 nr. 82 § 12 jf. § 3 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause) mot 1. A og 2. B (Advokat Ole A. Bachke jr.)

Reglane om køyretid - døgnkvile

15.09.2000, 2000/79, straffesak, anke Straffelova § 48 a og vegtrafikklova § 31, jf. §§ 13 og 21 Den offentlege påtalemakta (Førstestatsadvokat Morten Eriksen) mot A (advokat Helge Kittilsen)

Straffutmåling - narkotika

06.09.2000, nr. 2000/254, straffesak, anke Straffeloven §§ 162 og 28 a A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Aktor: statsadvokat Morten Yggeseth)

Promilleprogram - omgjøring av betinget dom

01.09.2000, nr. 2000/156, straffesak, anke straffeloven § 54 nr. 2 A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (Aktor: kst. statsadvokat Arild Dommersnes

Prioritet av salgspant

31.08.2000, skriftlig sak nr. 330/1999, lnr. 44B Panteloven § 3-4 Sparebanken NOR (advokat Jan Fougner) mot Lena Maskin AS (advokat Per Sandvik)

Erstatningskrav - løsemiddelskade

30.08.2000, Sivilsak nr. 379/1999, lnr. 38/2000 Yrkesskadeforsikringsloven §§ 15 og 21 Yrkesskadeforsikringsforeningen (Advokat Hans Stenberg-Nilsen) mot A (Advokat Philip Blom)

KRL-fagets stilling i skolen

22.08.2000, 2000/1533, sivil sak, anke Opplæringsloven § 2-4, EMK, FN-konvensjonen (SP) Human-Etisk Forbund m.fl. mot Staten v/Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

Utradisjonelle etterforskningsmetoder - provokasjon

04.07.2000, Straffesak snr. 69/1999, lnr. 38B/2000 Straffeloven § 162 første og annet ledd jf. femte ledd Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Helge J. Kaasbøll) mot 1. A (Forsvarer: advokat Morten Kjensli) og 2. B (Forsvarer: advokat Ole Petter Drevland)

Daglig omsorg

30.06.2000, Sivilsak nr, 268/1999, lnr. 37/2000 Barneloven § 35 a første ledd kf. § 34 tredje ledd fjerde punktum A (Advokat Per Flatabø) mot B (Advokat Else Bugge Fougner)

Vedtak om bruk av forkjøpsrett

28.06.2000, Sivilsak nr. 171/1999, lnr. 35/2000 Konsesjonsloven § 2 Arvid Hauge (Advokat Olav Felland) mot Staten v/Landbruksdepartementet (Kst. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Inhabilitet

27.06.2000, Sivilsak nr. 338/1999, lnr. 33B/2000. Domstolloven § 108, A (Advokat Anders Folkman) mot Staten v/Sosial- og helsedepartementet (Regjringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung).

Ansvarsforsikring for rettslig ansvar.

27.06.2000, Sivilsak nr. 308/1999, lnr. 34B/2000. Fal. § 7-6. Vesta Forsikring AS (Advokat Knut Søraas) mot Den norske Bank ASA (Advokat Hilde J. Vihovde).

Pantelova.

27.06.2000, Skriftleg sak, kjæremålssak jnr. 406/1999, lnr. 33/2000. Pantelova § 4-3 tredje ledd, jf. § 3-2. Sparebanken NOR (Advokat Stig B. Andersen) mot 1. Bente Ottershagen og 2. Mimi Rønning (Advokat Trond Skyberg).

Promillekøyring til sjøs.

26.06.2000, Straffesak snr. 5/2000, lnr. 32B/2000. Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 33 jf. § 37, Påtalemakta (Aktor: Førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer) mot A (Forsvarar: Advokat Hans Stenberg-Nilsen).

Promillekontroll - utåndingsprøve.

26.06.2000, Straffesak snr. 44/1999, lnr. 31B/2000. Vegtrafikkloven § 22 første ledd. Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Yngve Johs. Andersen) mot A (Forsvarer: advokat Dag Brathole).

Yrkesskadedekning.

23.06.2000, Sak nr. 2000/60, sivil sak, anke. Lov om folketrygd av 28.februar 1997 nr. 19 § 136. Staten v/Rikstrygdeverket (Regjeringsadvokaten v/advokat Morten Goller) mot Vibeke Bråthen (Advokat Knut Boehlke).

Promillekjøring

22.06.2000, sak nr. 2001/173, straffesak, ank Vegtrafikkloven § 22 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Anne Grøstad) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Feiltreff - overlagt drap

20.06.2000, Sak nr. 2000/332, straffesak, anke Straffeloven § 233 Den offentlige påtalemyndighet (Statsadvokat Olav Helge Thue) mot A (Advokat John Christian Elden)

Etteroppgjør etter odelsloven.

14.06.2000, Sivilsak nr. 349/1999, lnr. 32/2000. Odelsloven § 57. Odd Fekene m.fl. (Advokat Rolf B. Nybakk) mot Erik Fekene (Advokat Wilfred Rohde Garder).

Alvorleg fartsoverskriding

08.06.2000, nr. 2000/273, straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31, 1. ledd, jf. § 5 1. ledd A (Advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta

Aksjonær ønsket AS oppløst

08.06.2000, Sivilsak nr. 278/1999, lnr. 27B/2000 Aksjeloven av 1976 § 13-3 Inco AS (Advokat Nils-Henrik Petterson) mot AS Matador (Advokat Helge R. Strøm)

Disprilsaken

02.06.2000, Sivilsaknr. 219/1999, lnr. 31/2000 Foreldelsesloven § 9 A (Advokat Karoline Henriksen) mot Reckitt & Colman Products Ltd. (Advokat Harald Hjort)

Narkotika - straffutmåling

31.05.2000, Straffesak snr. 4/2000, lnr. 30/2000 Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Edward Dahl) mot A (Forsvarer: advokat Harald Stabell)

Prisen for konsesjonskraft.

23.05.2000, Sivilsak nr. 166/1999, lnr. 26B/2000 Vassdragsreg. § 12 nr. 15 Oslo Energi Produksjon AS (Advokat Helge Olav Bugge) mot Hol kommune (Advokat Kristin Bjella)

Promillekjøring på ferjedekk

18.05.2000, Straffesak snr. 9/2000, knr. 25B/2000 Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd m.fl. Påtalemakta (Aktor: Statsadvokat Bente B. Roshauw) mot A (Forsvarar: Advokat Arne Meltvedt)

Likningsloven - forholdet til psykologars teieplikt.

16.05.2000, Sivilsak nr. 313/1999, lnr. 28/2000 Likningsloven § 4-10 Knut Valsø, Hjelpeintervenient: Norsk Psykologforening (Advokat Roar Bjerknes) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Hanne Inger Bjurstrøm).

Skjønnslikning etter likningsloven - goodwill, verdi.

16.05.2000, Sivilsak nr. 319/1999, lnr. 27/2000 Likningsloven § 8.1 og skatteloven § 54 1. Harald Paulsen og 2. Mercturn AS (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Wenche Elizabeth Arntzen)

Skatteloven - arbeidstakeres aksjekjøp

11.05.2000, Sivilsak nr. 199/1999, lnr. 24B/2000 Skatteloven av 1911 § 42 første ledd Oddvar Egelandsdal m.fl. (Advokat Per Jan Selmer) mot Staten v/Rogaland fylkesskattekontor (Advokat Per Sandvik)

Banks erstatningsansvar for finansiell rådgivning.

27.04.2000, Sivilsak nr. 64/1999, lnr. 26/2000 Domstolloven § 38, foreldelsesloven § 3 nr. 1 Den norske Bank ASA (Advokat Gunnar Sørlie) mot 1. Ideal Eiendom AS og 2. Trygve E. Nordby (Advokat Anders W. Færden)

Eiendomsskatt - by, ikke by.

26.04.2000, Sivilsak nr, 181/1999, lnr 23B/2000 Eigedomsskattelova § 3 Geir Claussen m.fl. (Advokat Knut Njøs) mot Sarpsborg kommune (Advokat Odd R. Tvedt)

Luganokonvensjonen - utenrettslig forlik.

25.04.2000, Kjæremålssak jnr. 344/1999, lnr, 21B/2000 Luganokonvensjonen artiklene 1, 6 (4) og 16 (1) (a) Mabel Jakobsen (Advokat Nils-Henrik Pettersson) mot 1. Bob Nilsen, 2. Heide K. Ask Sähle Nilsen (Advokat Yngve von Ahnem)

Aktiv dødshjelp

14.04.2000, Straffesak snr. 47/1999, lnr. 25/2000 Straffeloven § 233 første og annet ledd første punktum, jf. § 235 annet ledd, jf. § 47 Påtalemyndigheten (Aktor: Statsadvokat Marit Bakkevig) mot Christian Borch Sandsdalen (Forsvarer; Advokat Frode Sulland)

Stans i kontraktsfestet strømleveranse

14.04.2000, Sivilsak nr. 131/1997, lnr. 24/2000 Kjøpsloven § 27 nr. 1 m.fl. Fredrikstad Energiverk AS (Advokat Øyvind Kraft) mot Østfold Energi AS (Advokat Erik Samuelsen)

Særlige pensjonsforpliktelser

13.04.2000, Sivilsak nr. 304/1999, lnr. 19B/2000 Avtaleloven § 36 Jan G. Breivik (Advokat Arne Os) mot Oslobanken AS u.a. (Advokat Liv Torill Evenrud Kjeldsberg)

Nabostrid

13.04.2000, Sivilsak nr. 255/1999, lnr. 18B/2000 Hevdslova § 4 første ledd andre punktum Betzy Kjelsberg (Advokat Kristin Bjella) mot Sameiet Løvenskiold-Ullern (Advokat Gunnar Rohr Torp)

Konsesjonsavgift

28.03.2000, Sivilsak nr. 156/1999, lnr. 17B/2000 Industrikonsesjonsloven § 1, jf. § 2 fjerde ledd nr. 13 og § 5 fjerde ledd nr. 2 Staten v/Olje- og energidepartementet (Advokat Steinar Mageli) mot Vinje kommune og Tinn kommune (Advokat Inger-Johanne Lund), hjelpeintervenient: Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (Advok

Personskadeerstatning etter biluhell

27.03.2000, Sivilsak nr. 336/1998, lnr. 22/2000 Skadeserstatningsloven §§ 3-1 og 3-2 Storebrand Skadeforsikring AS (Advokat Wenche Flavik) mot Anne-Lise Kåsa (Advokat Erik Johnsrud)

Til toppen