Aksjonær ønsket AS oppløst

08.06.2000, Sivilsak nr. 278/1999, lnr. 27B/2000

Aksjeloven av 1976 § 13-3

Inco AS (Advokat Nils-Henrik Petterson) mot AS Matador (Advokat Helge R. Strøm)

Dommere: Rieber-Mohn, Gjølstad, Aarbakke, Risak, Aasland

Saken gjaldt krav fra aksjonær om oppløsning av aksjeselskap med hjemmel i alminnelige rettsgrunnsetninger eller i § 13-3 i aksjeloven av 1976. Sakens bakgrunn var brudd i samarbeidet sentralt og senere på Sørlandet mellom to av de store aktører i dagligvarebransjen - Johannson-konsernet og Hakon-gruppen. På Sørlandet ble samarbeidet innledet på slutten av 1980-tallet og formalisert ved stiftelsen av aksjeselskapet Inco i 1989.

Inco skulle være et samarbeidsselskap, som hadde til formål å fremme begge parters engasjement i dagligvarehandelen, der forutsetningen var at Johannson var grossisten og Hakon detaljisten. I Inco har Johannson 50 % av aksjene gjennom AS Matador, som er et heleiet datterselskap av Johannsons sørlandsvirksomhet - Asko AS. De øvrige 50 % av aksjene eies av Hakon Sør AS. Incos virksomhet har i første rekke vært basert på erverv av leierettigheter til lokaler som fremleies til dagligvarebutikkene, og på kjøp av innredninger og utstyr som leies ut til disse. Selskapet driver også selv butikker gjennom tre datterselskap. Konsernet hadde i 1999 en omsetning på ca. 110 millioner og ca. 70 ansatte, alle i datterselskapene. Men de store inntektstrømmene fra sam-arbeidet har gått utenom Incosystemet - grossistinntektene til Johannson ved Asko og franchiseavgiftene (leieinntektene) til Hakon. I 1993/94 brøt samarbeidet på Sørlandet sammen, etter at det samme haddde skjedd sentralt et par år tidligere. Kjernen i denne utviklingen var at partene brøt med den opprinnelige rollefordeling. Hakon var først ute med engasjement i grossistvirksomhet og kjøpte seg inn i Askos viktigste konkurrent på Sørlandet, mens Asko etter hvert engasjerte seg i detaljhandel. Fra å ha vært samarbeidspartnere med en klar rollefordeling ble partene utover i 1990-årene uforsonlige konkurrenter både i grossist- og detaljistleddet. Forholdet mellom dem bar etter hvert preg av en konsekvent posisjonering - også innenfor Inco - for å styrke sine respektive dagligvarekjeder, nemlig Hakons RIMI og Askos KIWI. Matador gikk til sak mot Inco for å få selskapet oppløst på grunn av de umulige samarbeidsforholdene og med bakgrunn i at det etter hvert er bare Hakon og RIMI-forretningene som har fordeler ved det videre samarbeid. Både herredsretten og lagmannsretten kom til at vilkårene for oppløsning var oppfylt etter alminnelige rettsgrunnsetninger. Høyesterett kom til samme resultat med i det vesentlige samme begrunnelse. De alminnelige rettsgrunnsetninger supplerer aksjelovens egne regler om oppløsning ved dom etter krav fra en aksjonær. Det antas å gjelde også etter aksjeloven av 1997. Det ble lagt avgjørende vekt på at samarbeidsforholdene fullstendig hadde utspilt sin rolle i et selskap hvor hver av aksjonærene - som er uforsonlige konkurrenter - har 50 % av aksjene, og hvor bare den ene har fordeler av videre drift.

Til toppen