Amfetamin - erverv og omsetning

03.03.2000, Straffesak snr. 2/2000, lnr. 17/2000

Straffeloven § 162 første og annet ledd

Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (Forsvarer: advokat John Chr. Elden)

Dommere: Matningsdal, Oftedal Broch, Gjølstad, Coward, Holmøy

A var i lagmannsretten idømt 2 år fengsel for erverv av minst 140 gram amfetamin, og omsetning av minst 50 gram. Dommen var avsagt under dissens idet de tre fagdommerne voterte for fengsel i 1 år og 9 måneder.

As anke for å få nedsatt straffen førte frem, og i likhet med i Rt. 1999 side 1008 ble straffen satt til fengsel i 1 år og 6 måneder. Dommen gjaldt et noe mindre kvantum enn Rt. 1999 side 1008, men det ble lagt vekt på at A i 1992 i Tyskland var idømt fengsel i 2 år og 6 måneder for erverv av 130 gram heroin.

Til toppen