Arbeidsgivers ansvar for tap

14.02.2000, Sivilsak nr. 213/1999, lnr. 12/2000

Skadeserstatningsloven §§ 2-1 og 5-1

Den norske Bank ASA (Advokat Erik J. Sandene) mot Zürich Protector Forsikring AS (Advokat Sven Eriksrud)

Dommere: Oftedal Broch, Skoghøy, Flock, Gjølstad, Holmøy

Saken gjaldt en banks ansvar som arbeidsgiver for tap voldt ved bedrageri, der en av bankens ansatte medvirket.

Kreditkassen hadde på grunnlag av en falsk bankgiro, som hadde passert bankens kon-troll-system, overført 17,2 millioner kroner til en privatkonto i DnB. Derfra ble pengene uttatt. Kontoen i DnB var opprettet for formålet ved bistand fra en kunderådgiver i banken. Han bisto også med å bekrefte at personen som tok ut beløpet, var berettiget til dette. Etter skadeserstatningsloven § 2-1 om arbeidsgiveransvar ble DnB ansett erstatnings-ansvarlig for Kreditkassens tap. Kunderådgiverens handlinger var foretatt i nær sammen-heng med hans arbeidsoppgaver og i tilknytning til den regulære drift av banken. At han for egen profitt og i samvirke med andre hadde utført et kriminelt anslag mot banken, gjorde ikke handlingene så ekstraordinære at de falt utenfor det som var rimelig å regne med kunne forekomme ved bankvirksomhet, jf. skadeserstatningsloven § 2-1 nr 1 annet punktum. Etter skadeserstatningsloven § 5-1 om skadelidtes medvirkning ble Kreditkassens krav redusert med 1/3. Det var i dette tilfellet utvist grov skjødesløshet ved kontrollen av den falske giroen.

Til toppen