Arbeidsgivers styringsrett.

24.10.2000, Sivil sak nr. 346/1999, lnr 46B/2000.

Arbeidsmiljøloven § 46.

X kommune (advokat Per Kristian Knutsen) mot 1. A og 2. B (advokat Håkon Helle)

Dommere: Skoghøy, Tjomsland, Oftedal Broch, Frisak, Dolva.

A og B, som er utdannet som skipsmaskinister, er ansatt som maskinister på X kommunes brannbåt B/S --- med lønn og grad som brannmestere. Båten inngår i brannvesenets utrykningsstyrke og er ment å skulle brukes til å slukke brann i havneområdet i X og sentral trebebyggelse rundt havnen. Før A og B ble ansatt som maskinister på brannbåten, hadde de en tid vært ansatt som brannkonstabler i kommunen. Saken gjaldt spørsmålet om kommunen med hjemmel i arbeidsgivers styringsrett kan treffe vedtak om at mannskapet på brannbåten skal integreres i kommunens hovedbrannstyrke.

De ukene A og B har dagvakt, vil de også etter integreringen i hovedbrannstyrken være knyttet til brannbåten. Den viktigste endringen er at de i de ukene de har beredsskapsvakt, vil inngå i den ordinære utrykningsstyrke med fast plass på brannvesenets utrykningskjøretøyer. Høyesterett fremholdt at arbeidsgiveren i henhold til styringsretten har rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Selv om A og B også etter integreringen har som hovedoppgave å være maskinister på B/S ---, vil integreringen medføre ikke ubetydelige endringer i deres arbeidsoppgaver. Under tvil kom Høyesterett til at endringen likevel ikke er større enn at maskinistene må akseptere denne. Byretten hadde inntatt det samme standpunkt, mens lagmannsretten var kommet til et annet resultat. Ved vurderingen la Høyesterett vesentlig vekt på at B/S --- er en spesialbåt som inngår i kommunens brannberedskap, og at maskinistenes arbeidsoppgaver heller ikke tidligere har vært begrenset til oppgaver som knytter seg til driften av båten.

Til toppen