Betaling av fremtidig premie for privat pensjonsforsikring

23.06.2000, Sivilsak nr. 334/1999, lnr. 29B/2000

Ektefelleloven av 1927 § 11 annet ledd første punktum (ekteskapsloven av 1991 § 61 bokstav b)

A (Advokat Helge Tveit) mot B (Advokat Rolf Bech-Sørensen)

Dommere: Lund, Aarbakke, Frisak, Oftedal Broch, Aasland

Saken gjaldt spørsmålet om et premiefond som er opparbeidet av den ene ektefelle til betaling av fremtidig premie for privat pensjonsforsikring, er unntatt fra deling etter ektefelleloven av 1927 § 11 annet ledd første punktum (ekteskapsloven av 1991 § 61 bokstav b) og dernest - ved benektende svar - om den annen ektefelle har krav på vederlag i henhold til ektefelleloven § 19 annet ledd annet punktum.(ekteskapsloven § 63 første ledd annet punktum)

Videre var spørsmålet om den ene ektefelles erverv av private pensjonsrettigheter, som er unntatt fra deling, gir den annen ektefelle vederlagskrav etter samme bestemmelse. Høyesterett besvarte spørsmålene bekreftende, det første i likhet med de tidligere instanser, de to siste i motsetning til dem. Det ble lagt til grunn at rettigheter i premiefond, som er båndlagt for premieinnbetaling og ikke kan overdras, må likestilles med pensjonsrettigheter som ikke er gjenstand for deling. Videre antatt at ikke bare innbetalinger til, men også avkastning på premiefond må anses som utgift, som det i henhold til § 19 annet punktum kan kreves vederlag for så langt det er rimelig ut fra ektefellenes kår og omstendighetene for øvrig. Skattefordelen må komme til fradrag ved beregning av netto utgift. Uttalelser om elementer som inngår i helhetsvurderingen.

Til toppen