Domstollova - inhabilitet

18.01.2000, Straffesak snr. 60/1999, lnr 5B/2000

Domstollova § 108

Påtalemakta (Aktor: kst. statsadvokat Jan Glent) mot Aftenposten AS (Forsvarar: advokat Cato Schiøtz)

Dommer: Utgård, Oftedal Broch, Lund, Stang Lund, Aasland

Aftenposten gjorde gjeldande at dommar Rieber-Mohn var inhabil etter domstollova § 108 grunna ein artikkel han skreiv i Lov og Rett 1992 side 527 der han tok til orde for bruk av foretaksstraff i høve til den redaksjonelle delen av aktiviteten i medieforetak. Det vart også vist til at han som dåverande riksadvokat også gav instruksar til underordna embetsmenn om dette.

Høgsterett kom til at dommar Rieber-Mohn ikkje skulle vike sete. Partane var samde om at ein dommar som utgangspunkt ikkje vert inhabil for det han har gjort gjeldande i ei juridisk framstilling. Det ville vere sentralt om dommaren har vist eit spesielt engasjement i dei spørsmåla saka gjeld. Dommar Rieber-Mohn la tvillaust eit visst engasjement i saka i 1992, men det skjedde som ein naturleg del av hans embetsgjerning som riksadvokat og det skjedde for meir enn sju år sidan. Omfanget av engasjementet var også avgrensa.

Til toppen