Domstolloven - inhabilitet

07.01.2000, Straffesak, snr. 67/1999, lnr. 4B/1999

Domstolloven §§ 106 nr. 7 og 108

Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Edward Dahl) mot A (Forsvarer: advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Dommere: Gussgard, Stang Lund, Rieber-Mohn, Holmøy

Lagmannsretten hadde forkastet en anke fra domfelte over saksbehandlingen i en straffe sak, begrunnet med at sorenskriveren var inhabil etter domstolloven § 106 nr.7 eller § 108. Høyesterett kom også til at sorenskriveren ikke hadde vært inhabil, men med en annen begrunnelse enn lagmannsretten for så vidt gjaldt domstolloven § 106 nr.7.

Grunnlaget for habilitetsinnsigelsen etter denne bestemmelsen, var at datteren til soren skriveren og sønnen til en politibetjent som hadde deltatt i en ransaking i anledning straffesaken, var gift med hverandre. Paragraf § 106 nr. 7 gjelder blant annet en dommer som er i slekt eller svogerskap "i opp eller nedstigende linje eller sidelinjen så nær som søsken" med noen "som handler i saken for en part eller for påtalemyndigheten eller den fornærmede;". Om forståelsen av bestemmelsen ble det vist til Rt. 1995 side 1867. Det ble videre gitt uttrykk for at den personkrets som etter § 106 nr. 7 "handler" i saken, er svært begrenset. Av avgjørelsen fra 1995 fremgår at uttrykket har vært forstått slik at det gjelder personer som opptrer på vegne av en av partene i saken eller den fornærmede, eller når "vedkommendes beslut ning eller befatning med saken danner grunnlag for rettsmøtet, som når den beslektede har utferdiget tiltale eller anke i saken,." Politibetjenten falt klart utenfor denne person krets.

Til toppen