Eiendomsskatt - by, ikke by.

26.04.2000, Sivilsak nr, 181/1999, lnr 23B/2000

Eigedomsskattelova § 3

Geir Claussen m.fl. (Advokat Knut Njøs) mot Sarpsborg kommune (Advokat Odd R. Tvedt)

Dommere: Rieber-Mohn, Aarbakke, Lund, Coward, Holmøy

Saken gjaldt lovligheten av Sarpsborg kommunes vedtak om utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 1996 for boligområdet Kvastebyen, som ligger innenfor Skjeberg eiendomsskatteområde. Sistnevnte område består av 3 tettsteder - Skjeberg stasjonsby, hvor den gamle kommuneadministrasjon lå inntil 1979, Høysand og Kvastebyen.

Beboerne i Kvastebyen gikk til søksmål mot Sarpsborg kommune og anførte at kommunens vedtak manglet hjemmel i eigedomsskattelova § 3 for så vidt gjaldt Kvastebyen, som ikke kan sies å være helt eller delvis utbygget "på byvis". Sarpsborg byrett kom til at vedtaket var ugyldig. Retten la til grunn at Kvastebyen, som et boligområde uten forretninger og offentlige servicetilbud, i flere henseender er å anse som en isolert, landlig idyll i et utkantområde av storkommunen Sarpsborg, og uten egentlig tilknytning til Skjeberg stasjonsby. Borgarting lagmannsrett frifant under dissens kommunen. Flertallet la til grunn at Kvastebyen hadde karakter av en forstadsbebyggelse til Sarpsborg i første rekke som følge av de særdeles gode kommunikasjonsforholdene, og at området på dette grunnlag tilfredsstilte kriteriene for utskriving av eiendomsskatt. Mindretallet fant at avstandene til de sentrale deler av Sarpsborg var for store, iallfall når Kvastebyen ikke har en vesentlig høyere utbyggingsgrad. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Dommen er enstemmig, men en dommer har noe annen begrunnelse enn flertallet. Flertallet fant det naturlig som utgangspunkt å bedømme Skjeberg eiendomsskatteområde under ett i forhold til eigedomsskattelovas krav om at området helt eller delvis må være utbygget "på byvis", jf også Fanadommen i Rt. 1985 på side 1347. Etter denne dommens kriterier for slik utbygging, graden av offentlige og private fellesfunksjoner, er det utvilsomt at Kvastebyen ikke isolert sett oppfyller kravet til bymessig utbygging. At dette tettstedet er tatt med i eiendomsskatteområdet, er et slikt avgrensningsspørsmål som domstolene etter Fanadommen bør være tilbakeholdne med å prøve. Ved spørsmålet om eiendomsskatteområdet som helhet tilfredsstiller lovens krav for utskriving av eiendomsskatt, la flertallet utslagsgivende vekt på den betydelige utbyggingsgrad, også av fellesfunksjoner, i Skjeberg stasjonsby sammenholdt med nærheten som hele området har til de sentrale deler av Sarpsborg. Dette var i samsvar med Fanadommens hovedsynspunkter. Det var ingen holdepunkter for å anta at det bygget på et uforsvarlig skjønn når kommunen hadde lagt Kvastebyen inn under eiendomsskatteområdet. Mindretallet begrunnet resultatet langt på vei som lagmannsrettens flertall og la avgjørende vekt på nærheten Kvastebyen har til byen Sarpsborg og Skjeberg stasjonsby.

Til toppen