Fremførbart underskudd - skatteloven.

01.11.2000, Sak nr. 2000/27, sivil sak, anke.

Skatteloven av 1911 § 53 første ledd fjerde punktum.

AS Dolsøy (Advokat Petter Hartz-Hanssen) mot Staten v/Møre og Romsdal fylkesskattekontor (Advokat Helge Aarseth)

Dommere: Gussgard, Stang Lund, Skoghøy, Matningsdal, Smith.

AS Dolsøy drev rederivirksomhet med egen fiskebåt fra 1930-årene til den siste båten ble solgt i 1987. Fra 1990 deltok AS Dolsøy med en 49 % andel i KS Kjalken, et selskap som eide og drev AS Kjalken. Driften ga underskudd, og KS-et ble oppløst i 1993. MS Kjalken ble videresolgt til KS Valderøy, der AS Dolsøy deltok med 50 %.

For inntektsåret 1995 fremførte AS Dolsøy ca. kr 300 000 fra underskuddet i KS Kjalken til fradrag i årets inntekt. I 1997 ble underskuddet tilbakeført av ligningsnemnda ved et endringsvedtak. AS Dolsøy brakte vedtaket inn for domstolene. I likhet med lagmannsretten kom Høyesterett til at staten måtte frifinnes. Etter skatteloven av 1911 § 53 første ledd fjerde punktum falt adgangen til å kreve fradrag for tidligere års underskudd i næring bort når den skattepliktige nedla eller opphørte med næringen. Virksomheten i KS Kjalken måtte anses som en særskilt næring, og da selskapet ble oppløst, bortfalt adgangen til underskuddsfradrag i etterfølgende år. Det var ikke grunnlag for AS Dolsøys argumentasjon om at dets tidligere virksomhet sett i sammenheng med deltakelsen i de to kommandittselskapene, måtte bedømmes slik at det ikke forelå opphør av virksomhet.

Til toppen