Grov narkotikaforbrytelse - heroin - straffutmåling

07.06.2000, Nr. 2000/56, straffesak, anke

Straffeloven § 162 første og annet ledd, jf. femte ledd

A (Advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Stang Lund, Gjølstad, Tjomsland, Bruzelius, Holmøy

A ble i byretten dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for i januar1998 å ha innført ca. 287 gram heroin. A anket til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, subsidiært straffutmålingen. Umiddelbart før ankeforhandlingen frafalt han anken over skyldspørsmålet og erklærte seg skyldig etter tiltalen. Lagmannsretten satte straffen ned til fengsel i 5 år. A anket straffutmålingen til Høyesterett.

Høyesterett forkastet anken. Retten la til grunn at A hadde utført et kureroppdrag som ledd i en profesjonell innførsel av en større mengde heroin til Norge ut fra et rent profittmotiv. Selv om han hadde sagt seg villig til å samarbeide med politiet, hadde han ikke på noe tidspunkt gitt opplysninger eller på annen måte bistått politiet på en måte som kunne få noen betydning for straffutmålingen. Heroinets styrkegrad kunne i dette tilfellet ikke få særlig betydning fordi en kurer normalt ikke kan forutses å ha nærmere kjennskap til renhetsgraden til det heroin han medbringer. Den uvanlig lange varetektstid kunne heller ikke tillegges nevneverdig betydning. A hadde først hadde innrømt skyld og frafalt anken over skyldspørsmålet umiddelbart før ankeforhandlingen i lagmannsretten.

Til toppen