Grovt tyveri - spørsmål om samfunnstjeneste

02.11.2000, Sak nr. 2000/448, straffesak, anke

Straffeloven § 257 jf. § 258

A (Advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (Førstestatsadvokat Jan Hoel)

Dommere: Matningsdal, Coward, Aarbakke, Bruzelius, Dolva

A var i forhørsretten idømt 90 dager fengsel, hvorav 60 dager betinget for to tyverier av til sammen 3,5 tonn fisk til en samlet omsetningsverdi på kr 178 000. Lagmannsretten forkastet hans anke for å få helt betinget dom eller samfunnstjeneste. Med tre mot to stemmer forkastet også Høyesterett anken.

Selv om A utvilsomt var egnet for samfunnstjeneste og ikke tidligere straffet for vinningsforbrytelser, viste flertallet til at de almenpreventive hensyn tilsa at det ikke kunne anvendes samfunnstjeneste. Det ble særlig vist til at tyveriene hadde et profesjonelt tilsnitt, og at det på forhånd var inngått avtale med avtakerleddet. Mindretallet stemte for samfunnstjeneste. Tyveriene lå klart under beløpsgrensen på kr 300 000 som er antydet i forarbeidene, og de hadde karakter av en engangsforeteelse.

Til toppen