Kjørte for fort - kjennelse opphevet

25.02.2000, Straffeanke, sak nr. 2000/37

Straffeprosessloven §§ 342 ledd nr. 3 og 343 første ledd

Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Marit Bakkevig) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Bae)

Dommere: Flock, Skoghøy, Matningsdal, Tjomsland, Bugge

Lagmannsretten forkastet anke over vedtatt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Dette skjedde på grunnlag av saksdokumentene og uten ankeforhandling.

En slik saksbehandling lå utenfor straffeprosesslovens ordning, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet etter straffeprosess-loven §§ 342 annet ledd nr. 3 og 343 første ledd.

Til toppen