Knivbruk i håndgemeng

07.01.2000, Straffesak snr. 70/1999, lnr. 3/2000

§ 229 annet straffalternativ, jf. §§ 232 og 230

Påtalemyndigheten (Aktor: statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (Forsvarer: advokat Ole Jakob Base)

Dommere: Flock, Tjomsland, Bruzelius, Gjølstad og Smith

Domfelte hadde under håndgemeng med en annen mann med en tapetserkniv flenget opp sin motstanders ansikt fra midt på overleppen og ut på venstre kinnben. Dette hadde senere resultert i et lett synlig og skjemmende arr i ansiktet. Både byretten og lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i ett år og ni måneder.

Domfeltes anke til Høyesterett over straffutmålingen ble forkastet med tre mot to stemmer. Det var ikke tale om noen provokasjon av særlig betydning fra fornærmedes side. Domfelte var i 1995 straffet for legemsfornærmelse hvor en kniv ble benyttet. Han var i 1996 straffet for legemsbeskadigelse begått overfor en eldre, forsvarsløs mann. Straffutmålingen i den aktuelle sak omfattet 102 dagers resttid i forhold til de 10 måneders fengsel om ble utmålt i dommen i 1996. Høyesteretts flertall viste til straffeloven § 230 og bemerket at den mangel på respekt for andres liv og helse som domfeltes handlemåte samlet viste, med atskillig tyngde burde vektlegges som et skjerpende moment ved straffutmålingen. Etter dette ble anken forkastet. Mindretallet uttalte at straffen var blitt for streng i forhold til praksis og stemte for en straff av fengsel i ett år og seks måneder.

Til toppen