Merverdiavgiftsloven

23.02.2000, Sivilsak nr. 207/1999, lnr. 11B/2000

Merverdiavgiftsloven § 16 nr. 5

Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS (Advokat Arne Meltvedt) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Johnny Johansen)

Dommere: Matningsdal, Aarbakke, Utgård, Tjomsland, Aasland

Saken gjaldt gyldigheten av vedtak truffet av Klagenemnda for merverdiavgift om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift på grunn av manglende rett til fradrag for inngående avgift, jf. merverdiavgiftsloven § 16 nr. 5.

Brødrene Gjermundshaug AS ble stiftet i 1981 ved omdannelse av et familieeid selskap med formål entreprenørvirksomhet m.v., med forretningskontor i Alvdal. Selskapet var eid av brødrene Ove og Jan Inge Gjermundshaug. I august 1990 stiftet Ove Gjermundshaug, Jan Inge Gjermundshaug og Ove Gjermundshaugs kone og sønn Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS. Også dette selskapet hadde som formål entreprenørvirksomhet m.v., med forretningskontor i Alvdal. Ove Gjermundshaug var styreleder og daglig leder i begge selskapene. I 1989 fikk Brødrene Gjermundshaug AS et betydelig driftsmessig underskudd, og ved årsskiftet 1989/1990 var egenkapitalen tapt. Frem til 1. november 1990 hadde selskapet et ytterligere underskudd på ca. fire millioner kroner. Som følge av de økonomiske problemene i selskapet mistet det mot slutten av oktober 1990 sine to gjenstående oppdrag. Oppdragene ble overtatt av Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS hvor også de fleste ansatte i Brødrene Gjermundshaug AS fortsatte. I perioden 31. august 1990 til 18. februar 1991 overdrog Brødrene Gjermundshaug AS i alt 21 driftsmidler til Brødr. Gjermundshaug Anlegg AS for til sammen kr 4 600 000. Det ble beregnet merverdiavgift og betalt investeringsavgift for 13 av driftsmidlene. Åtte av driftsmidlene var brukte kjøretøyer som det ikke skulle betales merverdiavgift for, jf. merverdiavgiftsloven § 16 nr. 10. Etter et bokettersyn hos Brødrene Gjermundshaug AS i 1991 la Hedmark fylkesskattekontor til grunn at alle overdragelsene hadde skjedd som ledd i overdragelse av virksomhet slik at det var uriktig å beregne merverdiavgift, jf. merverdiavgiftsloven § 16 nr. 5. Under henvisning til merverdiavgiftsloven § 55 første ledd nr. 2 ble det foretatt etterberegning med tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift fratrukket betalt investeringsavgift. Videre ble det ilagt tilleggsavgift med 80 prosent. Samlet beløp utgjorde kr 1 055 245. Etter klage reduserte Klagenemnda for merverdiavgift tilleggsavgiften til 30 %. Etterberegning ble dessuten frafalt for to driftsmidler som var fakturert 31. august 1990 idet den utgående avgiften for Brødrene Gjermundshaug AS var dekket ved motregning. For øvrig ble vedtaket opprettholdt. Samlet beløp utgjorde etter dette kr 708 705. Høyesteretts flertall (tre dommere) kom etter en totalvurdering til at overdragelsene hadde skjedd "som ledd i overdragelse av virksomheten eller del av denne", slik at det var uriktig å beregne merverdiavgift. To dommere kom derimot til at salgene ikke var ledd i en overdragelse av virksomheten i Brødrene Gjermundshaug AS. Det var dermed riktig å beregne merverdiavgift. Etter praksis foretas det bare etterberegning når kjøperen var klar over eller utviste kvalifisert uaktsomhet med hensyn til selgerens manglende rett til å oppkreve avgift. Flertallet kom til at dette vilkåret ikke var oppfylt. Klagenemndas vedtak ble etter dette enstemmig opphevet.

Til toppen