Narkotika - straffutmåling

31.05.2000, Straffesak snr. 4/2000, lnr. 30/2000

Straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd

Påtalemyndigheten (Aktor: førstestatsadvokat Edward Dahl) mot A (Forsvarer: advokat Harald Stabell)

Dommere: Tjomsland, Coward, Utgård, Oftedal Broch, Smith

A var domfelt for oppbevaring av 1 433 gram heroin. Både byretten og lagmannsrettens flertall hadde fastsatt straffen til fengsel i 9 år. Domfelte anket over straffutmålingen, og Høyesterett kom - under noen tvil - til at anken burde tas til følge.

Det ble vist til straffutmålingen i flere saker som Høyesterett de senere år hadde behandlet, og som gjaldt befatning med noenlunde tilsvarende mengder heroin, jf. Rt. 1993 side 33 og Rt. 1995 side 1893. Disse dommene gjaldt imidlertid innførsel av heroin, som i alminnelighet bedømmes noe mer alvorlig enn oppbevaring. På denne bakgrunn og fordi det etter dommen i Rt. 1997 side 670 kunne være grunn til å foreta en mindre tilpasning av straffenivået for befatning med slike kvanta heroin som denne saken gjelder, ble Høyesterett stående ved at straffen burde settes til fengsel i 8 år.

Til toppen